Yên Bình có 120 hộ được vay vốn sản xuất theo chính sách đặc thù

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/12/2023 | 7:58:59 AM

YênBái - Đoàn kiểm tra của Ban Dân tộc tỉnh vừa làm việc với UBND huyện Yên Bình về kết quả tổ chức, chỉ đạo triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 2085 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2017-2020.

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra của Ban Dân tộc tỉnh với UBND huyện Yên Bình.
Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra của Ban Dân tộc tỉnh với UBND huyện Yên Bình.

Thực hiện Quyết định số 2085 Yên Bình đã triển khai 2 chính sách gồm: chính sách hỗ trợ téc nước sinh hoạt và chính sách hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất. Toàn huyện đã thưc hiện hỗ trợ 707 hộ khó khăn về nguồn nước có dụng cụ chứa nước sinh hoạt, với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng; hỗ trợ 120 hộ vay vốn phát triển sản xuất với tổng dự nợ đến hết năm 2021 là 5,75 tỷ đồng. Các chính sách hỗ trợ đã giải quyết từng bước những khó khăn ở vùng đồng bào DTTS, giúp người dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.

Yên Bình cũng đã thường xuyên quan tâm công tác chỉ đạo, lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân tộc, góp phần vào kết quả phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Năm 2017, toàn huyện có 6.766 hộ nghèo, 3.028 hộ cận nghèo, chiếm 33,59%. Năm 2023, huyện không còn xã đặc biệt khó khăn, chỉ còn 23 thôn đặc biệt khó khăn. Cuối năm 2022, toàn huyện còn 2.461 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 8,1%; cả 22 xã của huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã thông qua kết quả công tác kiểm tra, thanh tra kết quả thực hiện Quyết định số 2085 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN giai đoạn 2017-2020 tại 4 xã: Xuân Lai, Yên Thành, Vũ Linh và Bạch Hà; việc cấp téc nước tại các xã Tân Nguyên, Bảo Ái, Cảm Nhân; giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho vùng đồng bào DTTS và các xã có thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Kết luận buổi làm việc, Ban Dân tộc tỉnh đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của huyện Yên Bình. Đồng thời đề nghị huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã tăng cường tuyên truyền các chính sách dân tộc đã và đang được nhà nước đầu tư, hỗ trợ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc; đẩy mạnh việc triển khai các chính sách tạo sinh kế cho hộ nghèo, nâng cao ý thức tự lực tự cường, phấn đấu vươn lên hòa nhập với cộng đồng, xã hội cho đồng bào DTTS, tạo bình đẳng giữa các dân tộc, giữa các đối tượng được thụ hưởng và không được thụ hưởng chính sách. 

Minh Huyền