Bảo Ái chú trọng việc học tập và làm theo lời Bác

  • Cập nhật: Thứ sáu, 16/2/2024 | 7:33:01 AM

YênBái - Trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Bảo Ái (Yên Bình) nêu rõ, phải đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm; tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và có giải pháp khắc phục kịp thời những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện.

Học tập và làm theo Bác, hội viên phụ nữ xã thực hiện mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” góp phần xây dựng nông thôn mới. Ảnh minh họa
Học tập và làm theo Bác, hội viên phụ nữ xã thực hiện mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” góp phần xây dựng nông thôn mới. Ảnh minh họa

Bí thư Đảng ủy xã Nông Văn Bắc thông tin, xây dựng và triển khai Kế hoạch số 95-KH/ĐU, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, Đảng bộ xác định trong tháng này hoàn thành tổ chức nghiên cứu, học tập, thảo luận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, nhân dân về những nội dung cơ bản chuyên đề năm 2024 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo, bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Trong đó chú trọng việc liên hệ, thảo luận về thực trạng và nhiệm vụ, giải pháp gắn với quán triệt Quy định số 16-QĐ/TU ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Kế hoạch 52-KH/HU ngày 23/7/2021 của Huyện ủy về xây dựng con người Yên Bình "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”...

"Sau học tập, quán triệt, Đảng bộ yêu cầu các cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể hình thức tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề, tiếp tục thảo luận, liên hệ thực tiễn, trao đổi, góp ý về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nội dung chuyên đề ở đảng bộ, chi bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị” - Bí thư Đảng ủy xã Bảo Ái Nông Văn Bắc cho biết.

Thực tế, các chi bộ, cơ quan, đơn vị đã thực hiện nền nếp việc đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt định kỳ. Đi đôi với đó là tăng cường lãnh đạo thực hiện nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cụ thể là tăng cường vai trò, trách nhiệm nêu gương toàn diện của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc, mối quan hệ với nhân dân, chủ động, tích cực, đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển quê hương xã Bảo Ái, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã.

Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt” học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Trong tổ chức triển khai, Đảng ủy phân công rõ lãnh đạo xã phụ trách, lãnh đạo tham mưu thực hiện, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và thời gian hoàn thành đối với từng nội dung cụ thể.

Được biết, năm 2023, Đảng ủy xã cũng sớm ban hành Kế hoạch số 63-KH/ĐU thực hiện Chỉ thị số  05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh".

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, việc học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành việc thường xuyên, tạo chuyển biến tích cực trong việc làm theo Bác, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đề ra.

Trong năm qua, 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 4/20 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong số 254 đảng viên được đánh giá có 39 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 200 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ; 231/261 cán bộ, đảng viên được đánh giá nêu gương tốt, 29 đồng chí nêu gương.

Thực hiện kế hoạch của huyện về xây dựng mô hình "Dân vận khéo”, xã xây dựng 9 mô hình; đồng thời tổ chức vận động cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên tham gia ngày cuối tuần cùng dân trên 33 buổi với trên 3.300 ngày công. 

Kết thúc năm 39/39 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch. Trong đó, diện tích lúa cả năm bằng 313,5ha bằng 108,7% chỉ tiêu giao; năng suất bình quân đạt 54 tạ/ha, sản lượng đạt 1.694 tấn. Diện tích cây ngô, lạc và rau màu các loại để đạt và vượt về diện tích, năng suất, sản lượng. Trong chăn nuôi, xã làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; số lượng đàn bò, đàn lợn tăng so với chỉ tiêu giao…

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó xã đã huy động các nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo làm mới 22 nhà, sửa chữa 2 nhà, đạt kế hoạch đề ra. Công tác giảm nghèo được chú trọng và thực hiện đạt mục tiêu, góp phần hạ tỷ lệ hộ nghèo toàn xã xuống 6,7%; hộ cận nghèo còn 90/2.224 bằng 4,05%. Việc duy trì các tiêu chí nông thôn mới được chú trọng, qua tự đánh giá theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, xã đảm bảo đạt 19/19 tiêu chí.

Những chuyển biến trong thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở xã Bảo Ái sẽ là động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây nỗ lực hơn nữa trên đường hướng tới mục tiêu phát triển quê hương giàu đẹp, người dân Bảo Ái hạnh phúc.

Minh Quang