Yên Bình có 336 mô hình Dân vận khéo

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/2/2024 | 2:14:39 PM

YênBái - Năm 2023, huyện Yên Bình đã xây dựng 336 mô hình đạt các tiêu chí mô hình Dân vận khéo.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, huyện Yên Bình có 82 mô hình Dân vận khéo.
Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, huyện Yên Bình có 82 mô hình Dân vận khéo.

Trong đó, lĩnh vực phát triển kinh tế 82 mô hình; lĩnh vực văn hóa - xã hội 164 mô hình; lĩnh vực quốc phòng - an ninh 38 mô hình; lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị 44 mô hình; 8 mô hình vùng đồng bào có đạo. 

Qua đánh giá, hầu hết các mô hình đã được triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện. Các mô hình Dân vận khéo gắn các công trình, phần việc hưởng ứng đợt thi đua nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo hài hòa các lợi ích của Nhà nước, tập thể và cá nhân, vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân tham gia xã hội hóa xây dựng các công trình phúc lợi dân sinh, hướng dẫn nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giúp đỡ hội viên xoá đói giảm nghèo, xây dựng khu dân cư văn hóa. 

Các mô hình Dân vận khéo đã góp phần quan trọng đưa Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới, hoàn thành trước 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết đề ra.  

Thanh Chi