Bộ Nội vụ đề xuất quy định mới về xác định cơ cấu ngạch công chức

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/2/2024 | 3:01:36 PM

Dự thảo thông tư mới của Bộ Nội vụ đã bổ sung vào quy định về cơ cấu ngạch công chức của các đơn vị sử dụng công chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương.

Người dân làm thủ tục hành chính tại UBND quận 4, TP.HCM
Người dân làm thủ tục hành chính tại UBND quận 4, TP.HCM

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến các cơ quan, địa phương về việc xây dựng thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 13/2022 liên quan hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức.

Đề xuất cơ cấu ngạch công chức các cơ quan cấp bộ, thuộc Chính phủ

Theo Bộ Nội vụ, để giải quyết cơ bản và lâu dài những vướng mắc, khó khăn trong việc xác định cơ cấu ngạch công chức hiện nay, việc xây dựng và ban hành thông tư mới này sẽ tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan, tổ chức, đơn vị xác định cơ cấu ngạch công chức phù hợp với tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình.

Đồng thời tạo sự phù hợp chung về cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

Tại dự thảo thông tư đã bổ sung vào quy định về cơ cấu ngạch công chức của các đơn vị sử dụng công chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ. 

Theo đó, đối với tổ chức cấp vụ và tương đương thuộc bộ thì ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương tối đa không quá 30%.

Ngạch chuyên viên chính và tương đương tối đa không quá 50%. Ngạch chuyên viên, cán sự, nhân viên và tương đương là số lượng ngạch còn lại.

Đối với tổ chức cấp tổng cục và tương đương trực thuộc bộ thì với tổ chức cấp vụ và tương đương thuộc tổng cục, ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương tối đa không quá 30%.

Ngạch chuyên viên chính và tương đương tối đa không quá 50%. Ngạch chuyên viên, cán sự, nhân viên và tương đương là số lượng ngạch còn lại.

Đối với đơn vị được thành lập theo ngành dọc để giải quyết các vấn đề cụ thể trong một hoặc một số lĩnh vực, thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật tại địa phương thì ngạch chuyên viên chính và tương đương tối đa không quá 40%.

Ngạch chuyên viên, cán sự, nhân viên và tương đương là số lượng ngạch còn lại.

Dự thảo của Bộ Nội vụ cũng bổ sung vào quy định cơ cấu ngạch công chức của các đơn vị sử dụng công chức cơ quan thuộc Chính phủ. Cụ thể, ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương tối đa không quá 20%.

Ngạch chuyên viên chính và tương đương tối đa không quá 60%. Ngạch chuyên viên, cán sự, nhân viên và tương đương là số lượng ngạch còn lại.

Dự kiến ngạch công chức các cơ quan thuộc UBND tỉnh, thành phố

Cùng với đó, dự thảo bổ sung cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan chuyên môn và cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh, thành phố.

Trong đó, đối với các cơ quan chuyên môn và cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND TP thì ngạch chuyên viên chính và tương đương tối đa không quá 50%. Ngạch chuyên viên, cán sự, nhân viên và tương đương là số lượng ngạch còn lại.

Đối với các cơ quan chuyên môn và cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh thì ngạch chuyên viên chính và tương đương tối đa không quá 40%. Ngạch chuyên viên, cán sự, nhân viên và tương đương là số lượng ngạch còn lại.

Bên cạnh đó cũng bổ sung quy định về cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan chuyên môn và cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND quận, huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh, TP.

Thêm vào đó là bổ sung quy định về cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác được thành lập theo quy định của pháp luật.

Về tổ chức thực hiện, dự thảo nêu rõ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh, thành phố căn cứ quy định tại đây thực hiện xác định cơ cấu ngạch công chức của từng cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý, làm căn cứ thực hiện việc chuyển ngạch, nâng ngạch và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức.

Trường hợp chưa đủ tỉ lệ ở ngạch công chức theo cơ cấu được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì số còn thiếu được cộng vào ngạch thấp hơn liền kề.

Trường hợp số lượng thực tế hiện có vượt tỉ lệ theo quy định thì tạm thời không tổ chức thi, xét nâng ngạch lên ngạch công chức đã vượt quá tỉ lệ.

(Theo TTO)