Đảng bộ huyện Yên Bình công nhận chi bộ thứ 10 đạt chi bộ kiểu mẫu

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/2/2024 | 3:41:08 PM

YênBái - Đảng bộ xã Đại Minh vừa công bố quyết định của Đảng bộ huyện Yên Bình công nhận Chi bộ Làng Cần đạt chi bộ kiểu mẫu.

Đồng chí Nguyễn Dũng Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Bình trao Quyết định công nhận Chi bộ kiểu mẫu cho thôn Làng Cần.
Đồng chí Nguyễn Dũng Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Bình trao Quyết định công nhận Chi bộ kiểu mẫu cho thôn Làng Cần.

Chi bộ thôn Làng Cần có 28 đảng viên, trong đó có 26 đảng viên chính thức. Dưới sự quan tâm của Đảng uỷ xã Đại Minh, Chi bộ Làng Cần đã tập trung lãnh đạo xây dựng chi bộ kiểu mẫu gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và đã hoàn thành 15 tiêu chí của chi bộ kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025, được Đảng bộ huyện Yên Bình công nhận.

Theo đó, Chi bộ Làng Cần đã có 3 năm liền được đánh giá, xếp loại chất lượng "Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; hằng năm, xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các buổi sinh hoạt theo đúng Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; 100% đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi tổ chức, hàng năm được cấp trên đánh giá "Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, trong đó có ít nhất có 50% "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 100% đảng viên nghiêm túc, sử dụng có hiệu quả "Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”; 100% đảng viên được đánh giá, xếp loại "Nêu gương tốt"; thực hiện tốt quy định thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng.

100% hộ gia đình đảng viên tích cực tham gia phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và hằng năm đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa”; hằng năm, xây dựng kế hoạch và thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới; thôn đạt danh hiệu "Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”; lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm cho 100% hộ gia đình đảng viên không thuộc diện hộ hộ nghèo, hộ cận nghèo; tuyên truyền, vận động đảng viên và nhân dân tích cực tham gia ủng hộ, đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm” đạt hiệu quả; vận động các tổ chức kinh tế, các hộ gia đình tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương; duy trì ổn định, tạo thêm việc làm cho người dân, tạo điều kiện để kinh tế hộ gia đình phát triển...

Đây là chi bộ thứ 10 của Đảng bộ huyện Yên Bình được công nhận chi bộ kiểu mẫu.

Minh Huyền