Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” tỉnh Yên Bái năm 2024

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/2/2024 | 2:02:54 PM

YênBái - Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch 264 về tổ chức Cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” tỉnh Yên Bái năm 2024. Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch!

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động Cuộc thi chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” tỉnh Yên Bái năm 2024,
Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động Cuộc thi chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” tỉnh Yên Bái năm 2024,


Căn cứ Kế hoạch số 2858-KH/HVCTQG, ngày 22/01/2024 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024; Kết luận số 809-KL/TU, ngày 16/2/2024 của Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua Cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỳ năng cho lực lượng; hình thành mạng lưới rộng khắp để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điếm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ.

- Nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, mạng xã hội; hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương; góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, đại hội đảng bộ các cấp và Chương trình hành động số 188-CTr/TU về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 của Tỉnh ủy Yên Bái.

2. Yêu cầu

- Chấp hành đúng đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định có liên quan.

- Quán triệt và thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa "xây” và "chống”, trong đó "xây” là cơ bản, "chống” phải quyết liệt, hiệu quả, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, nhất là những điểm mới so với các cuộc thi trước. Thông qua đó động viên, khuyến khích, huy động sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia dự thi.

- Qua Cuộc thi lựa chọn được những tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu để tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị và trong xã hội. Công tác thẩm định, đánh giá tác phẩm dự thi phải khách quan, công tâm, chính xác, công bằng, công khai, minh bạch.

II. NỘI DUNG

1. Tên cuộc thi

Cuộc thi chính luận về "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” tỉnh Yên Bái năm 2024

2. Chỉ đạo cuộc thi: Ban Tổ chức Cuộc thi, trực tiếp là đồng chí Trưởng ban và đồng chí Phó trưởng ban Tổ chức cuộc thi.

3. Đối tượng tham gia dự thi

3.1. Với các tác giả, nhóm tác giả

- Người Việt Nam trong nước và trong tỉnh có tác phẩm chính luận phù họp với tiêu chí của cuộc thi đều có quyền dự thi.

- Khuyến khích sự tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn tỉnh; thành viên, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học viên Trường Chính trị tỉnh Yên Bái, Trung tâm Chính trị cấp huyện; giảng viên, học viên, sinh viên các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh; sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương và địa phương; đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể các cấp...

- Không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi đối với mỗi tác giả, nhóm tác giả.

- Bài viết loại hình tạp chí và loại hình báo gửi dự thi gồm bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word).

- Tác phẩm dạng báo nói, báo hình, Video clip dự thi gồm file phát thanh, truyền hình, Video clip (định dạng mp3/mp4) và bản in kịch bản văn học (định dạng Microsoft Word).

3.2. Với các tập thể

Giải tập thể xuất sắc dành cho các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo tổ chức triển khai sâu rộng, sáng tạo cuộc thi, phục vụ có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII; có nhiều tác phẩm tham gia dự thi đạt chất lượng tốt.

4. Tiêu chí đối với tác phẩm dự thi

4.1. Tiêu chí chung

- Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt thuộc một trong các loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử), Báo (in hoặc điện tử), Phát thanh, Truyền hình, Video clip, bảo đảm quy định về hình thức nêu tại Thể lệ Cuộc thi.

- Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điếm phát động Cuộc thi. Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp so với các công trình khác của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác (không quá 20% đối với thể loại Tạp chí, không quá 25% đối với thể loại Báo).

4.2. Tiêu chí về chủ để, nội dung

- Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

- Tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa "xây” và "chống”, có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những sản phẩm "bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; những bài viết nêu bật kết quả, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết 35-NQ/TW gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị.

4.3. Về bản quyền

- Tác phẩm dự thi phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm gửi tham gia dự thi.

- Sau khi gửi dự thi, tác giả/nhóm tác giả có thể công bố/đăng tải tác phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội nhưng phải thông báo và gửi minh chứng công bố/đăng tải kèm theo về cơ quan, đơn vị đã nhận tác phẩm hoặc gửi về đơn vị thường trực Cuộc thi.

- Tác giả/nhóm tác giả hoặc cơ quan liên quan không sử dụng tác phẩm tham gia cuộc thi này để tham gia các cuộc thi khác.

5. Số lượng, phân bổ chỉ tiêu:

5.1. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh: mỗi ngành có ít nhất 05 tác phẩm dự thi {trừ những đơn vị được nêu tại mục 5.3).

5.2. Đối với các Ban Chỉ đạo 35 các huyện, thị, thành uỷ, Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, mỗi đơn vị có ít nhất 30 tác phẩm dự thi.

5.3.Đối với các đơn vị thành viên: Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Yên Bái, Trường Chính trị tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn thanh niên mỗi đơn vị có ít nhất 20 tác phẩm dự thi.

5.4.Nhóm Chuyên gia, Tổ Cộng tác viên: mỗi thành viên có ít nhất 01 tác phẩm dự thi.

6. Thời gian nhận tác phẩm dự thi

- Thời hạn cuối cùng Ban Tổ chức Cuộc thi nhận hồ sơ tác phẩm dự thi: Trước 30/6/2024 theo dấu bưu điện (Hồ sơ dự thi gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Phòng Khoa giáo, văn hóa - văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

- Thời hạn Ban Tổ chức gửi tác phẩm tham dự giải của Trung ương: Trước 15/7/2024 (theo dấu bưu điện).

7. Cơ cấu, giá trị giải thưởng:

7.1. Cơ cấu giải thưởng

- Giải thưởng cho tác phẩm: Gồm 03 giải A, 05 giải B, 08 giải C và 10 giải Khuyến khích.

- Giải thưởng dành cho tập thể: Gồm 01 giải Xuất sắc tiêu biểu và 03 giải Xuất sắc cho các cơ quan, địa phương, đơn vị có thành tích trong chỉ đạo, tổ chức triển khai Cuộc thi sâu rộng, sáng tạo tại cơ sở, phục vụ hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 35- NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

7.2 .Giá trị giải thưởng

- Giải thưởng cho tác phẩm:

+ Giải A: 7.000.000đ

+ Giải B: 5.000.000đ

+ Giải C: 3.000.000đ

+ Giải Khuyến khích: 2.000.000đ

- Giải thưởng cho tập thể:

+ Giải tập thể Xuất sắc tiêu biểu: 5.000.000đ

+ Giải tập thể Xuất sắc: 3.000.0000đ 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: Chủ trì, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch. Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức cuộc thi, Ban hành Thể lệ, Thành lập Ban Giám khảo, Tổ thư ký cuộc thi. Đôn đốc, hướng dẫn các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo 35 các huyện, thị, thành uỷ, đảng ủy trục thuộc, các đơn vị liên quan và các cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền, hưởng ứng cuộc thi. Tiến hành thu nhận, tổ chức chấm, trao giải theo kế hoạch, xét chọn tác phẩm tham dự cuộc thi cấp trung ương. Trực tiếp tham mưu, báo cáo với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung, kết quả và kinh phí tổ chức, tổng kết, trao giải cấp tỉnh.

2. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo 35 các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh:

- Tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung cuộc thi trong các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị; khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Đăng tải thông tin rộng rãi nội dung cuộc thi và bài dự thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang fanpage của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

- Triển khai, thu nhận, gửi tác phẩm dự thi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đảm bảo thời gian, số lượng, chỉ tiêu theo kế hoạch.

3. Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Yên Bái: Tăng cường thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung, quy mô, thể lệ của Cuộc thi; cổ vũ, động viên sự quan tâm, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Yên Bái tham gia dự thi. Đăng tải các tác phẩm dự thi trên các ấn phẩm, loại hình báo chí theo Thể lệ cuộc thi; tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các hội viên, phóng viên tham gia dự thi.

BAN CHỈ ĐẠO 35 TỈNH ỦY YÊN BÁI