UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/4/2024 | 5:55:58 PM

YênBái - Ngày 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ký Công văn hỏa tốc số 1308/UBND-VX yêu cầu các ngành liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và xử lý vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái ngày 22/4 vừa qua.

Hiện trường vụ tai nạn lao động xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Hiện trường vụ tai nạn lao động xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.


Theo Công văn, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì phối hợp các sở , ban, ngành có liên quan và các địa phương tăng cường tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện, phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động nhằm nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân nắm được các kiến thức, kỹ năng, biện pháp phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra khi thực hiện các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc khi sử dụng, vận hành các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; thành lập các Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm Chỉ thị số 08/CT- UBND ngày 26/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh và các văn bản liên quan. Kịp thời xử lý những hành vi, vi phạm trong công tác an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt là trong các hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng; khai thác, chế biến khoáng sản; các vụ tai nạn lao động, sự cố lao động nghiêm trọng tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Khẩn trương thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh theo quy định tại Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động để tổ chức điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái theo đúng quy định của pháp luật; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có), kịp thời báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh ngay sau khi kết thúc điều tra tai nạn lao động theo quy định.

2. Sở Y tế

- Chỉ đạo tổ chức hoạt động thông tin giáo dục truyền thông, hướng dẫn, giám sát, tập huấn, huấn luyện chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động, kỹ năng sơ cứu, cấp cứu người lao động cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quan trắc môi trường lao động tại các doanh nghiệp; đôn đốc, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc bố trí người làm công tác y tế cơ sở theo đúng quy mô, tính chất lao động, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

3. Sở Xây dựng

- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong các hoạt động: Khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; sản xuất vật liệu xây dựng. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan chỉ đạo doanh nghiệp rà soát kỹ các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, chế biến khoáng sản làm xi măng, vật liệu xây dựng khác, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động.

- Thường xuyên kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. Xử lý nghiêm các vi phạm quy định của pháp luật về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; cương quyết dùng thi công, dừng sử dụng máy, thiết bị khi phát hiện vi phạm về an toàn lao động.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình và các cơ quan liên quan giải quyết vụ việc tai nạn lao động xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái theo quy định của pháp luật.

4. Sở Công Thương

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình và các cơ quan liên quan giải quyết những vụ việc tai nạn lao động xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái theo quy định của pháp luật. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng và các sở, ngành liên tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn vệ sinh lao động đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành quản lý. quan có liên quan tăng cường kiểm tra

- Chủ trì, phối hợp với các cơ việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình về an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực ngành Công Thương quản lý. Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc thực hiện các quy định về kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

5. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác thông tin và kết quả giải quyết vụ tai nạn lao động theo đúng quy định. 

- Thường xuyên tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động, lồng ghép thông tin về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với các chương trình, hoạt động thông tin, truyền thông khác nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật lao động của doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động và người lao động.

6. Các sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thực hiện nghiêm các nhiệm vụ về an toàn vệ sinh lao động theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 26/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái và các văn bản liên quan.

7. Công an tỉnh

- Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, xem xét trách nhiệm hình sự (nếu có).

- Chỉ đạo các lực lượng, các địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, xử lý nghiêm các vấn đề phát sinh (nếu có),

- Thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, tổ chức cứu nạn, cứu hộ đối với các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn tỉnh…

>> Tải toàn bộ Công văn hỏa tốc số 1308/UBND-VX tại đây