Văn Chấn: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

  • Cập nhật: Thứ ba, 30/11/2021 | 7:03:57 AM

YênBái - Thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Quyết định số 1511 của UBND tỉnh, Huyện ủy Văn Chấn đã chỉ đạo sắp xếp bố trí 21 đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, 3 phó bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND.

Lãnh đạo huyện Văn Chấn chúc mừng Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Nông trường Liên Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lãnh đạo huyện Văn Chấn chúc mừng Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Nông trường Liên Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Việc sắp xếp cán bộ trên cơ sở kết quả của cuộc bầu cử HĐND các cấp, đảm bảo lựa chọn được cán bộ có năng lực, trình độ được tín nhiệm cao. Theo đó, tại kỳ họp thứ nhất HĐND cấp xã, các chức danh theo cơ cấu đều được các đại biểu đồng thuận nhất trí với số phiếu tín nhiệm cao. 

Đồng chí Hoàng Thị Huế - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Nông trường Liên Sơn cho biết: "Được bầu làm Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND thị trấn, tôi thấy rất vinh dự, song trách nhiệm cũng nặng nề hơn. Chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND vừa phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, chính quyền vừa khẳng định vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Vì vậy, đòi hỏi mỗi đồng chí được bầu đợt này phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ, phẩm chất, bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới”.

Thực hiện Nghị quyết số 18 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, thời gian qua, huyện Văn Chấn đã từng bước hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết đề ra. 

Qua thực hiện các nội dung, đến nay, huyện đã giảm 3 cơ quan, 31 biên chế so với trước khi thực hiện Nghị quyết số 18 (trong đó, 25 công chức và 6 hợp đồng theo Nghị định số 68 của Chính phủ). 

Huyện đã hoàn thành việc hợp nhất các cơ quan: Văn phòng HĐND - UBND với Văn phòng Huyện ủy thành Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện; Phòng Nội vụ với Ban Tổ chức Huyện ủy thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện; Thanh tra huyện với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thành Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện; đã thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện; thành lập Cơ quan tham mưu, giúp việc chung Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, phê duyệt Đề án thành lập Bộ phận giúp việc chung Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với 24 xã, thị trấn; hoàn thành Đề án sắp xếp thôn bản, tổ dân phố...

Huyện cũng đã tiến hành đổi tên và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên; sáp nhập sự nghiệp văn hóa của Phòng Văn hóa và Thông tin với Đài Truyền thanh - Truyền hình thành Trung tâm Truyền thông và Văn hóa; sắp xếp, tổ chức lại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện; hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông thành Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện; sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế huyện và thực hiện thành công Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020. 

Thực hiện bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý sau sắp xếp và kết quả thực hiện số lượng cấp phó theo quy định như: cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan thực hiện hợp nhất được kiện toàn kịp thời, không làm ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ sau sắp xếp; đến nay, huyện đã sắp xếp, kiện toàn xong số lượng cấp phó theo lộ trình, bố trí đảm bảo theo quy định và nội dung Đề án. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, Văn Chấn đã quán triệt nghiêm túc nguyên tắc cấp ủy lãnh đạo thống nhất công tác tổ chức, cán bộ, sắp xếp bộ máy; đề cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn làm mục tiêu hàng đầu… 

Quá trình sắp xếp đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, vừa có tính kế thừa, ổn định vừa đảm bảo tính đổi mới, phát triển; gắn đổi mới bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế; chú trọng về chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là trọng dụng người có năng lực thực sự. Khi sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo nguyên tắc: một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính, nêu cao vai trò người đứng đầu, đồng thời cần phân định rõ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị hợp nhất, khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn trong quá trình thực hiện.

Công tác quản lý biên chế, đảm bảo chế độ, chính sách gắn với xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm, triển khai thực hiện thường xuyên, đúng quy định; chính sách đối với nhân sự dôi dư khi sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng quy định, kịp thời, quá trình thực hiện không để xảy ra khiếu nại, tố cáo. 

Đồng chí Hoàng Việt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Văn Chấn cho biết: "Sau khi hợp nhất, số cơ quan, số lượng chức danh lãnh đạo, đầu mối các phòng, ban, tổ chức trực thuộc đã giảm; tinh giản biên chế, đã tiết kiệm được ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, việc giảm đầu mối mới chỉ là giảm cơ học do việc gộp đầu mối các cơ quan nhưng chức năng, nhiệm vụ không giảm. Do đó, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan chưa thực sự có sự khác biệt so với trước khi hợp nhất”. 

Mặt khác, việc hợp nhất hai cơ quan cấp huyện chưa có sự thay đổi đồng bộ, liên thông đồng nhất trong mối liên hệ tổng thể về thể chế tổ chức, cán bộ từ cấp Trung ương đến cấp huyện dẫn đến một cơ quan cấp huyện đồng thời có hai hoặc ba cơ quan cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ. 

Trung ương chưa ban hành văn bản quy định, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị theo mô hình mới. Cơ chế vận hành của cơ quan vừa tham mưu cho cấp ủy vừa tham mưu cho UBND huyện, đòi hỏi đội ngũ cán bộ công chức phải am hiểu cả công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước và xây dựng chính quyền, ít cán bộ, công chức đáp ứng được yêu cầu nêu trên, cần có lộ trình đào tạo lại, tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng công tác đối với cán bộ, công chức ở các đơn vị hợp nhất...

Ngọc Sơn

Tags Văn Chấn tinh gọn bộ máy hiệu lực hiệu quả Nghị quyết số 19 Đề án công tác tổ chức cán bộ sắp xếp bộ máy

Các tin khác
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp nhận quà tết của Agribank Chi nhánh tỉnh Yên Bái tặng hộ nghèo tỉnh Yên Bái.

Chiều ngày 20/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức tiếp nhận 1.300 suất quà, tổng trị giá 650 triệu đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Yên Bái tặng hộ nghèo trên địa bàn tỉnh nhân dịp tết Nhâm Dần 2022.

Lễ trao giải Búa liềm vàng lần thứ V.

Ông Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng - Cơ quan Thường trực Giải Búa liềm vàng, trao đổi về những điểm nổi bật qua mùa giải thứ VI và nội dung cần chú trọng trong mùa giải tiếp theo.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Bình trao thưởng cho các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Sáng 20/1, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 9 mở rộng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Nhân dịp đón tết Nhâm Dần 2022, ngày 20/1, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do đồng chí Mai Ngọc Thuận - Phó chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục