Đảng bộ Trấn Yên đưa nghị quyết vào cuộc sống

  • Cập nhật: Thứ tư, 30/11/2016 | 8:13:08 AM

YBĐT - Đảng bộ huyện đã ban hành 4 nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020. Đó là, chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp trọng điểm; phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư; phát triển các trung tâm kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Nhân dân xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên tham gia kiên cố hóa đường giao thông, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Nhân dân xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên tham gia kiên cố hóa đường giao thông, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Phát huy tối đa những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thời gian qua Đảng bộ huyện Trấn Yên đã năng động, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành nhằm tạo chuyển biến rõ nét về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao tốc độ và chất lượng tăng trưởng, góp phần xây dựng huyện phát triển nhanh và bền vững.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện Trấn Yên thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức tốt việc quán triệt, truyên truyền, phổ biến, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đại hội đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào thực tiễn cuộc sống.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị và năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết của các cấp ủy, tổ chức Đảng; thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; rà soát, sắp xếp lại mô hình tổ chức cán bộ các cơ quan, đơn vị, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong đó sắp xếp rút gọn đầu mối tổ chức Đảng từ 53 xuống còn 46 đơn vị; thường xuyên quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, Đảng bộ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kế hoạch phát triển đảng viên (mục tiêu kết nạp được từ 180 đến 200 đảng viên/năm).

Trong 9 tháng năm 2016, Đảng bộ đã kết nạp được 151 đảng viên, đạt 75,5% kế hoạch. Đảng bộ huyện tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng bộ huyện đã ban hành 4 nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020. Đó là, chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp trọng điểm; phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư; phát triển các trung tâm kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và các nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Huyện ủy về một số chương trình trọng tâm khác.

Trong phát triển kinh tế, cơ cấu kinh tế của huyện đã có bước chuyển dịch rõ nét. Sản xuất nông, lâm nghiệp chiếm 34%; công nghiệp, xây dựng chiếm 40%; thương mại, dịch vụ chiếm 26%; thu nhập bình quân đầu đạt 25 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 25,48%, trong những năm gần đây mỗi năm bình quân giảm được 4%. Với thế mạnh, tiềm năng đất đai sẵn có của địa phương và đời sống của nhân dân chủ yếu vẫn dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp là chính.

Do vậy, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân từng bước chuyển dịch cơ cấu đưa giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao và áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích đất canh tác. Hiện nay, tổng diện tích gieo cấy lúa 2 vụ toàn huyện đạt 5.274 ha, năng suất bình quân đạt 50,5 tạ/ha; có 246,7 ha cây dâu tằm, sản lượng kén tằm đạt 262 tấn, bằng 87,3% kế hoạch.

Tổng diện chè 2.049 ha, sản lượng chè búp tươi đạt trên 14.240 tấn, trong đó sản lượng chè chất lượng cao đạt trên 4.200 tấn. Huyện đã trồng mới 170 ha cây ăn quả có múi, nâng tổng diện tích cây ăn quả có múi toàn huyện lên 378 ha; trồng 302,9 tre Bát độ, sản lượng măng tươi 30.000 tấn, đạt 150% kế hoạch; trồng mới hơn 2.797 ha rừng, bằng 103% kế hoạch; tổng đàn gia súc toàn huyện hiện có 65.922 con; đàn gia cầm trên 622.000 con; sản lượng thịt hơi đạt 6.000 tấn; diện tích nuôi trồng thuỷ sản là 370,6 ha, sản lượng thủy sản đạt 455 tấn.

Huyện đã triển khai thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, chương trình mục tiêu, với tổng vốn hỗ trợ 12,924 tỷ đồng. Huyện đã xây dựng và hình thành vùng sản xuất hành hoá tập trung như: vùng trồng tre măng Bát độ 1.900 ha; quế 12.441 ha; dâu tằm trên 246 ha và cây ăn quả có múi 378 ha, nuôi cá lồng;  chuyển đổi 59,4 ha ruộng một vụ kém hiệu quả sang đào ao nuôi cá.

Toàn huyện hiện có 231 cơ sở chăn nuôi có quy mô nuôi từ 100 con lợn thịt/lứa trở lên, 15 con lợn nái/cơ sở; nuôi 1.000 con gia cầm/lứa trở lên. Đã có nhiều nhóm hộ sản xuất hoạt động có hiệu quả, điển hình như nhóm hộ sản xuất chè Bát Tiên theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Bảo Hưng.

Các hợp tác xã đã có bước chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Cụ thể như Hợp tác xã 6/12 của Hội Cựu chiến binh xã Đào Thịnh, trồng gần 100 ha quế, xây dựng nhà máy chế biến tinh dầu quế mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thời gian qua, huyện cũng đã mời gọi, thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm sản như: Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Đạt, đầu tư vùng nguyên liệu, bao tiêu và chế biến sản phẩm xuất khẩu măng tre Bát độ; một số doanh nghiệp đầu tư chăn nuôi lợn với quy mô lớn như: Công ty cổ phần Chăn nuôi Hòa Yên thuộc Tập đoàn Hòa Phát, đầu tư trại chăn nuôi quy mô 10.000 lợn thịt/lứa, 1.290 lợn nái...

Toàn huyện hiện có 231 cơ sở chăn nuôi lợn có quy mô lớn.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tại 3 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2015 là: Tân Đồng, Báo Đáp và Việt Thành.

Hiện nay, huyện đang tập trung chỉ đạo 3 xã: Đào Thịnh, Bảo Hưng, Nga Quán hoàn thành các tiêu chí để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và đến nay 3 xã đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí. Huyện đang hoàn thiện các thủ tục để trình tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016.

Phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và các chính sách an sinh xã hội được quan tâm chăm lo, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện rõ rệt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Trong thời gian tới, Đảng bộ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp nhằm phát huy vai trò, chức năng trong công tác quản lý và hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Đức Toàn

Các tin khác
Nhân dân xã Cảm Ân tham gia mở rộng đường giao thông nông thôn.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chi bộ kiểu mẫu nhằm đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của các cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên là mục tiêu xuyên suốt của Đảng bộ xã Cảm Ân, huyện Yên Bình trong nhiều năm qua.

Lãnh đạo huyện Lục Yên tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm địa phương của xã Mường Lai.

Nhiệm kỳ 2020-2025, công tác quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ của huyện Lục Yên đã đạt được kết quả quan trọng. Việc sắp xếp, điều động cán bộ gắn với điều động thực hiện chủ trương bí thư hoặc chủ tịch UBND xã không phải là người địa phương tiếp tục được thực hiện.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gặp gỡ, trao đổi với các đảng viên trong Chi bộ thôn Thủy Văn, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên.

Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng, then chốt, quyết định sự thành công của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này, thời gian qua, tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng, triển khai các chương trình hành động với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, rõ ràng đảm bảo đồng bộ, thống nhất và có tính khả thi cao.

Buổi sinh hoạt Chi bộ định kỳ Trường Mầm non Tân Đồng, huyện Trấn Yên.

Những năm qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Trấn Yên đã tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục