Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Gương mẫu, trách nhiệm trong công việc

  • Cập nhật: Thứ sáu, 10/7/2020 | 8:16:31 AM

YênBái - Hàng năm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và sự lãnh đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy thị xã đề ra.

Đảng bộ thị xã triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo sự lan tỏa, chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong các tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên các cấp.
Đảng bộ thị xã triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo sự lan tỏa, chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong các tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên các cấp.

Đặc biệt là tập trung, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm hàng năm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương (TW4) (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 24-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ có 42 tổ chức cơ sở Đảng, 219 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với trên 4.300 đảng viên. Thời gian qua, Đảng bộ thị xã đã tập trung lãnh, chỉ đạo các tổ chức, các tập thể và cá nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII). 

Đồng thời xây dựng kế hoạch, rà soát, lựa chọn những việc trọng tâm, đột phá, những nhiệm vụ phát sinh để tập trung khắc phục. 

Đảng bộ thị xã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong tổ chức ở cơ sở. Bình quân hàng năm có 91,23% đảng viên ký cam kết việc thực hiện Nghị quyết; 100% cấp ủy cơ sở đã xây dựng chương trình hành động để thảo luận tham gia ý kiến đóng góp tại hội nghị. 

Mặt khác, Thị ủy chỉ đạo, gợi ý nội dung sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề cho các chi bộ, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; chỉ đạo Ban Tuyên giáo hàng tháng xây dựng văn bản hướng dẫn định hướng nội dung tuyên truyền.

Vì vậy, hầu hết các cấp ủy cơ sở đã quan tâm đưa nội dung thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ. Hàng tháng, trong các kỳ sinh hoạt đều tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện. Nhiều chi, đảng bộ đã tổ chức các kỳ sinh hoạt chuyên đề với các nội dung sát thực với nhiệm vụ chính trị của chi, đảng bộ và chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. 

Qua đó, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, tinh thần gương mẫu, giờ giấc làm việc, trách nhiệm công việc, đoàn kết trong nội bộ Đảng, cơ quan, đơn vị được phát huy. Đơn thư khiếu nại, tố cáo và những phát sinh ở cơ sở được quan tâm đôn đốc giải quyết. 

Đồng chí Vũ Đức Trung - Bí thư Đảng ủy phường Trung Tâm cho biết: "Đảng ủy phường đã tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, đặt ra yêu cầu tự kiểm tra đối với các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, nhất là người đứng đầu trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; phân công đảng ủy viên phụ trách giám sát thường xuyên, chọn nội dung có trọng tâm, trọng điểm. Do đó, tỷ lệ tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 85%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 93,33%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội”.

Từ thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân nghiêm túc, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đã làm rõ những hạn chế, yếu kém và chú trọng nhận diện, xác định rõ có hay không và có ở mức độ nào những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hoá” trong nội bộ mà Trung ương đã chỉ ra trong Nghị quyết. 

Năm 2017, tập thể Ban Thường vụ Thị ủy đã khắc phục 15/15 việc, đạt 100% kế hoạch; 100% ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy khắc phục xong khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra sau kiểm điểm năm 2016. 

Năm 2018, tập thể Ban Thường vụ Thị ủy đã khắc phục 26/28 việc, đạt 92,8% kế hoạch, 2 nhiệm vụ còn lại chuyển sang thực hiện thường xuyên; 100% ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy đã khắc phục xong khuyết điểm, hạn chế chỉ ra sau kiểm điểm năm 2017.

 Năm 2019, tập thể Ban Thường vụ Thị ủy đã khắc phục 42/42 việc, đạt 100% kế hoạch; 100% ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy đã khắc phục xong khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra sau kiểm điểm năm 2018. 

Việc khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm hàng năm của các tập thể và cá nhân lãnh đạo, quản lý ở cơ sở đạt kết quả cao. Năm 2017, có 37/37 tập thể đã khắc phục 154/200 việc. Năm 2018, có 37/37 tập thể đã khắc phục 176/198 việc. Năm 2019, có 48/48 tập thể đã khắc phục 432/436. 

Năm 2020, có 42 tập thể và 68 cá nhân thuộc diện kiểm điểm đã xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2020. Hầu hết cán bộ đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có tinh thần đấu tranh với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hoá” trong cơ quan, tổ chức mình quản lý.

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch khắc phục của cá nhân hàng năm; cam kết thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XII), đến nay, Đảng bộ thị xã chưa phát hiện đồng chí cấp ủy nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; vi phạm khuyết điểm phải kỷ luật, góp phần tích cực trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thị xã hàng năm.

Trung Thành

Các tin khác
Đại hội Chi bộ Trung tâm lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin Khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị cơ sở, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức giao lưu và tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Giải quyết hiệu quả những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm là một trong những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Câu lạc bộ giảng viên trẻ của Trường Chính trị tỉnh duy trì sinh hoạt thường xuyên, nâng cao nhận thức chính trị và trình độ chuyên môn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đã thường xuyên chỉ đạo các chi bộ nhắc nhở cán bộ, giảng viên trong việc sử dụng mạng xã hội, đưa mạng xã hội trở thành một kênh thông tin quan trọng trong tuyên truyền các đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các gương người tốt, việc tốt, lan tỏa lối sống tích cực, chia sẻ các thông tin chính thống từ các báo, tạp chí, các trang fanpage của Trung ương, của tỉnh.

Công tác nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên luôn được Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mù Cang Chải chú trọng.

Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Huyện ủy Mù Cang Chải luôn chú trọng công tác KTGS, nhất là việc nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục