Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái: Nề nếp và tự giác việc học và làm theo Bác

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/4/2021 | 7:34:10 AM

YênBái - Qua rà soát, kiểm điểm hàng năm, Đảng ủy Khối xác định 63 nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đột phá; cấp cơ sở xác định 1.256 nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đột phá, tập trung vào vai trò nêu gương của người đứng đầu đồng thời có rất nhiều hình thức để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Thường trực Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp cùng các điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thị xã Nghĩa Lộ.
Lãnh đạo Thường trực Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp cùng các điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thị xã Nghĩa Lộ.

Được hợp nhất từ Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh theo Quyết định số 2086 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (gọi tắt là Đảng bộ Khối) hiện có 80 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Trong đó, có 28 chi bộ, 52 đảng bộ là các cơ quan, ban, sở, ngành, đoàn thể, hội cấp tỉnh và các doanh nghiệp với 4.924 đảng viên. 5 năm qua, Đảng bộ Khối đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Có được kết quả đó là do Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề cụ thể của từng năm trong toàn Đảng bộ. Bám sát vào các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy để xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch hàng năm. 

Đồng thời, ban hành đồng bộ hệ thống văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05 có sự vận dụng, cụ thể hóa và bổ sung phù hợp với thực tiễn các đơn vị, doanh nghiệp, trọng tâm là thực hiện các nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 vào Chương trình hành động của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và trong các nghị quyết chuyên đề, đề án chuyên đề về xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 để chỉ đạo cấp ủy các cấp nghiêm túc triển khai thực hiện. Các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị được Đảng ủy Khối khen thưởng. 

Thành công trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Đảng bộ Khối còn nhờ Đảng ủy Khối và các chi, đảng bộ cơ sở đã thực hiện nghiêm túc, bài bản công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. 

Đặc biệt là quan tâm kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm hàng năm đối với các chi, đảng bộ cơ sở, đoàn thể trong Khối. Được biết, giai đoạn 2016 - 2021, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 52/80 lượt cơ sở đảng và 150 lượt cấp ủy viên về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. 

Qua đó, kịp thời uốn nắn, điều chỉnh công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện ở cấp cơ sở, giúp cấp ủy cơ sở quan tâm hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. 

Song song với việc sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện, Đảng ủy Khối còn biểu dương, khen thưởng kịp thời các mô hình, điển hình tiên tiến, những cá nhân, tập thể cấp ủy thực hiện tốt Chỉ thị số 05, tạo động lực động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, 100% chi, đảng bộ cơ sở và đoàn thể Khối đã nghiêm túc triển khai, thực hiện hiệu quả theo đúng quy định với tỷ lệ 98% cán bộ, đảng viên và trên 85% quần chúng tham gia học tập. 

Việc viết bài thu hoạch và đánh giá kết quả sau học tập được thực hiện nghiêm túc, bài bản gắn với yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của từng vị trí việc làm, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Khối. 

Qua học tập, quán triệt, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên về việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã nâng lên rõ rệt. 

Qua rà soát, kiểm điểm hàng năm, Đảng ủy Khối xác định 63 nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đột phá; cấp cơ sở xác định 1.256 nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đột phá với nội dung tập trung vào vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; giải quyết dứt điểm, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân các cấp ủy; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng tác phong làm việc của người cán bộ, lãnh đạo, quản lý nói đi đôi với làm, gần dân, sát thực tiễn, gắn với cơ sở; xây dựng văn hóa ứng xử, tăng cường đoàn kết nội bộ. 

Qua đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong việc nêu gương, đổi mới phong cách, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong công việc, tận tụy phục vụ nhân dân. 

Hàng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các chi, đảng bộ cơ sở đều ký cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, trọng tâm là thực hành đạo đức công vụ, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Thực hiện hướng dẫn của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch triển khai và hướng dẫn cấp ủy cơ sở thực hiện việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn từ 2016 - 2020. Theo đó, giai đoạn 1 (2017 - 2018) Đảng bộ có 347 mô hình, điển hình; giai đoạn 2 (2019 - 2020) có 552 mô hình, điển hình. Đến năm 2020, toàn Đảng bộ có 223 mô hình và 207 điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Ngoài việc chỉ đạo nhân rộng các mô hình, điển hình học và làm theo Bác, Đảng bộ còn chỉ đạo tổ chức thành công Hội thi Kể chuyện về những mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp cơ sở và cấp Đảng ủy Khối năm 2018 và 2019; ban hành cuốn sách giới thiệu các mô hình, điển hình tiên tiến "Học tập và làm theo lời Bác, giai đoạn 2017 - 2019”. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Khối đã tổ chức 16 lễ báo công dâng Bác nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương gắn với tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến tại các khu di tích lịch sử trong và ngoài tỉnh. Đến nay, có 1 mô hình được Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên dương; 10 điển hình được các bộ, ngành, Trung ương và 10 mô hình, điển hình tiên tiến được UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng, 62 mô hình và 66 điển hình tiên tiến được Đảng ủy Khối tuyên dương. 

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên đã chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Khối và các chi bộ, đảng bộ cơ sở, chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ được nâng lên. 

Việc thực hiện Chỉ thị đi vào nề nếp, trở thành ý thức tự giác của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Trách nhiệm nêu gương đi đầu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các ban, sở, ngành, đoàn thể ngày càng rõ nét. Những vấn đề tồn đọng, hạn chế, yếu kém sau thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII từng bước được giải quyết dứt điểm. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 đã góp phần thay đổi chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn Khối.

Thanh Hương

Tags Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh học và làm theo Bác

Các tin khác
Mô hình phát triển du lịch cộng đồng homestay gắn với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của hộ gia đình bà Hoàng Thị Loan (ngoài cùng, bên trái) ở bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi cho hiệu quả thiết thực.

5 năm qua, Đảng bộ xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ đã chú trọng thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết quả đó thể hiện rõ nét hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền của Đảng bộ xã về Chỉ thị 05 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và nhân dân địa phương.

Các cá nhân tiêu biểu tham quan mô hình văn hóa dân gian các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Ban Tuyên giáo huyện Trấn Yên đã tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kiến thức xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 cho 489 tập thể, cá nhân…

Là nơi khởi nguồn phong trào “Ngày thứ Bảy cùng dân”, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã đi vào thực chất, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chi hội Phụ nữ thôn Phố Hóp với mô hình thu gom phế liệu tái chế, góp phần bảo vệ môi trường.

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân thôn Phố Hóp, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên. Đây là động lực quan trọng để Chi bộ thôn lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục