5 đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Văn Yên

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/6/2022 | 1:22:00 PM

YênBái - Đảng bộ huyện xác định 5 nội dung đột phá thực hiện Chỉ thị số 05, chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”.

Chi bộ thôn Bùn Dạo, xã Lang Thíp đưa nội dung Chỉ thị 05 vào sinh hoạt Chi bộ.
Chi bộ thôn Bùn Dạo, xã Lang Thíp đưa nội dung Chỉ thị 05 vào sinh hoạt Chi bộ.

Cùng với việc chỉ đạo 100% tổ chức cơ sở đảng học tập Chỉ thị số 05, chuyên đề năm 2022 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”, Đảng bộ huyện Văn Yên đã xác định rõ những nội dung đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất.

5 nội dung đột phá được Đảng bộ huyện xác định là: các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở triển khai nghiêm túc việc xây dựng và thực hiện kế hoạch toàn khóa của cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025; chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, thực chất việc xây dựng và thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc tu dưỡng, rèn luyện hàng năm; thực hiện nề nếp việc đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị vào sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị; tăng cường lãnh đạo thực hiện nội dung đột phá về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy gắn với quy định thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ huyện cũng như các tổ chức cơ sở đảng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt” học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Thực hiện 5 nội dung đột phá đã xác định, những tháng đầu năm 2022, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị đã xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch cá nhân gắn với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. 

Đến nay, đã có trên 96% cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và cam kết thực hiện bám sát chức trách, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện trách nhiệm nêu gương; coi trọng việc làm theo Bác. 

Cùng với đó, 100% tổ chức cơ sở Đảng đã thực hiện nền nếp việc đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 chuyên đề năm 2022 vào sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, nội dung thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được lãnh đạo chủ chốt từ cấp huyện đến cơ sở thể hiện với tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu "trên trước, dưới sau”. 

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện đã xác định cụ thể và thực hiện nghiêm túc nội dung phấn đấu về trách nhiệm nêu gương trong kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 và bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2022 của bản thân. Trong đó, cụ thể hóa các nội dung thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy… 

Một nội dung đột phá mà Đảng bộ huyện Văn Yên rất chú trọng thực hiện, đó là việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt” trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, Đảng bộ huyện triển khai xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến ở cả 3 cấp là cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở, trong đó 100% chi, đảng bộ cơ sở đều có ít nhất từ 2 mô hình đăng ký xây dựng. 

Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện có trên 1.200 mô hình tập thể, gương cá nhân điển hình tiên tiến đăng ký thực hiện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huyện Văn Yên cũng đã lựa chọn 46 mô hình tập thể, 11 gương cá nhân điển hình đăng ký xây dựng cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2023.

Từ việc xác định rõ những nội dung đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm trong học tập làm theo Bác, cùng với lộ trình, thời gian thực hiện rõ ràng và trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao, thực hiện song hành "mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả bệnh Covid-19, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, đến nay, huyện Văn Yên đã đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Huyện có 9 tiêu chí đạt từ 85% kế hoạch trở lên; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố, việc triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng được thực hiện nghiêm túc; công tác phát triển Đảng; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đồng bộ; công tác dân vận của cả hệ thống chính trị tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. 

Hoạt động của HĐND các cấp tiếp tục có sự đổi mới; hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của UBND các cấp được nâng lên; hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở với nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả…

Ngọc Sơn

Tags Chỉ thị 05 Văn Yên

Các tin khác
Lãnh đạo Đảng ủy xã Đông Cuông tham quan mô hình điển hình của hộ ông Trần Văn Lan ở thôn Thác Cái.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025, Đảng ủy xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với phong trào thi đua yêu nước, đã đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của địa phương.

Huyện Trấn Yên đã hình thành vùng trồng dâu nuôi tằm góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. (Trong ảnh: Lãnh đạo xã Việt Thành kiểm tra chất lượng dâu ở thôn Lan Đình. Ảnh: Văn Tuấn)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò quan trọng của nông dân và nông nghiệp. Người nhấn mạnh: “Trong công cuộc xây dựng nước nhà, Chính phủ trông mong vào nông dân, trông cậy vào nông nghiệp một phần lớn. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Đào Thịnh kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu tại thôn Khe Măng.

Khắc ghi lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua", cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên luôn tích cực, hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động, nhất là Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” để xây dựng Đào Thịnh là xã đầu tiên của tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Các cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được tuyên dương khen thưởng.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ: "Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ". "Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục