Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ huyện Văn Yên: Đa dạng hình thức, chú trọng mô hình

  • Cập nhật: Thứ năm, 11/5/2023 | 7:41:07 AM

YênBái - Qua gần 7 năm thực hiện Chỉ thị 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Đảng bộ huyện Văn Yên tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Từ đó, xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với giải quyết những vấn đề bức xúc, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tập thể cán bộ, đảng viên Chi bộ Dự phòng, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Văn Yên ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” tại sinh hoạt thường kỳ.
Tập thể cán bộ, đảng viên Chi bộ Dự phòng, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Văn Yên ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” tại sinh hoạt thường kỳ.


Để làm rõ hơn những giải pháp thực hiện Chỉ thị 05, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã phỏng vấn đồng chí Vũ Minh Huê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Văn Yên.

P.V: Thưa đồng chí, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên đã tập trung vào những giải pháp nào?

Đồng chí Vũ Minh Huê: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện ủy Văn Yên đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; căn cứ tình hình thực tế tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ tại địa phương. 

Cụ thể, đã ban hành các kế hoạch thực hiện chỉ thị theo chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được xác định cụ thể trong từng kế hoạch một cách chủ động, sáng tạo, tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện. 

Có thể thấy, việc thực hiện Chỉ thị 05 tại Đảng bộ huyện Văn Yên đã có nhiều kết quả rõ nét, nổi bật. Tiêu biểu như: Công tác nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị có nhiều đổi mới, góp phần củng cố sâu sắc những nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo động lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trước Đảng, Nhà nước và nhân dân; thực hiện nề nếp việc đưa nội dung thực hiện chỉ thị vào sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị; triển khai trên ứng dụng "Sổ tay đảng viên điện tử” nhằm giúp cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, học tập chỉ thị một cách thuận tiện hơn. 

Bên cạnh đó, đã triển khai thực hiện nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, tập trung thực hiện vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn với quy định thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị và các quy định khác; triển khai các nhiệm vụ thường xuyên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…
 

P.V: Qua thực hiện Chỉ thị 05, có những mô hình nổi bật nào trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thưa đồng chí!

Đồng chí Vũ Minh Huê: Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, Huyện ủy Văn Yên đã ban hành kế hoạch riêng về xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Ngoài việc xây dựng 10 loại hình tập thể theo hướng dẫn của Tỉnh ủy, huyện đã đăng ký bổ sung 2 loại hình phù hợp với tình hình điều kiện thực tế của địa phương, đó là: "Điển hình tiên tiến trong xây dựng cộng đồng dân cư hạnh phúc” và "Điển hình tiên tiến trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”. 

Với tổng số 634 mô hình tập thể, 550 điển hình cá nhân đăng ký, đã lựa chọn 46 mô hình tập thể, 11 gương cá nhân điển hình đăng ký với cấp tỉnh; huyện đang tiếp tục chỉ đạo cơ sở rà soát, đánh giá hiệu quả mô hình, điển hình. Đồng thời lựa chọn mô hình, điển hình tiêu biểu, xuất sắc để triển khai nhân rộng trong giai đoạn 2023 - 2025. 

Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, một trong những giải pháp được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã triển khai thực hiện đó là, thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động. Trong đó có những phong trào riêng có của huyện, như: Phong trào "Lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống”; Phong trào "Dịch rào, hiến đất, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông”… 

Một số mô hình, điển hình tiêu biểu đó là, mô hình tổ chức cơ sở đảng điển hình tiên tiến tại Đảng bộ thị trấn Mậu A; Đảng bộ xã Lâm Giang; Đảng bộ xã Mỏ Vàng; Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tại Đảng bộ các xã: Đông Cuông, Yên Hợp, An Thịnh…; điển hình trong gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa tại Đảng bộ các xã: Châu Quế Thượng; Đại Sơn; Đông Cuông…; điển hình trong xây dựng lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; mô hình thắp sáng đường quê, đường hoa; mô hình thu gom rác thải của các tổ chức, đoàn thể; mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình tại các địa phương; các điển hình cá nhân tiêu biểu trong cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân… và rất nhiều các mô hình, điển hình trên các lĩnh vực.


Nhân dân Văn Yên tích cực tham gia phong trào dịch rào hiến đất xây dựng hạ tầng nông thôn mới. (Ảnh: T.L)
 
P.V: Xin đồng chí cho biết, từ thực tiễn qua gần 7 năm thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ huyện Văn Yên có thể rút ra một số kinh nghiệm gì?

Đồng chí Vũ Minh Huê: Để thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII, Huyện ủy Văn Yên đã rút ra được một số kinh nghiệm quý báu. Đó là: Cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong triển khai thực hiện Chỉ thị, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. 

Cùng đó, cần có sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của cấp ủy đảng; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị là vô cùng quan trọng và là nhân tố quyết định thắng lợi. 

Chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động; góp phần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; trong thực hiện nhiệm vụ. 

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 theo Kết luận số 01 của Bộ Chính trị bảo đảm thường xuyên, liên tục, sâu rộng đến tất cả các đối tượng trong xã hội với những hình thức phù hợp, lôi cuốn. Kịp thời phát hiện, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình, cách làm hay, sáng tạo hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong học tập và làm theo trong toàn Đảng bộ.

P.V: Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Văn Yên sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào, thưa đồng chí!

Đồng chí Vũ Minh Huê: Thời gian tới, Huyện ủy Văn Yên sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ cần thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. 

Nhận thức rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể gắn với mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền…; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, thực chất việc đưa nội dung Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên vào sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề của chi bộ. 

Trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng để cụ thể hóa vào việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cán bộ, đảng viên bằng những việc làm thiết thực, hàng ngày trên tinh thần bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ, chức trách được giao của mỗi cá nhân.

Tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để ngày càng có sức lan tỏa, có tính bền vững, mang lại hiệu quả thiết thực; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, qua nhiều kênh thông tin; chú trọng biểu dương, khen thưởng ngay từ cơ sở…

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thiên Cầm (thực hiện)

Tags Chỉ thị 05 đảng bộ Văn Yên tư tưởng đạo đức phong cách "Sổ tay đảng viên điện tử” Nghị quyết Trung ương 4 nông thôn mới

Các tin khác
Nhân dân thôn 5, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên phát triển diện tích trồng quế hữu cơ.

Thôn 5 là thôn đầu tiên đạt thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu của xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên vào năm 2020. Đây cũng là mô hình “Cộng đồng khu dân cư điển hình tiên tiến trong xây dựng cộng đồng khu dân cư hạnh phúc; học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Lãnh đạo huyện Văn Yên trao tặng giấy khen cho điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025.

Thực hiện cam kết tu dưỡng nội dung chuyên đề năm 2023, hiện nay, mỗi tổ chức đảng và đảng viên trên địa bàn huyện Văn Yên đã cụ thể hóa vào thực tế cuộc sống, học tập và làm theo Bác từ những việc làm bình dị, đời thường mà thiết thực.

Tuổi trẻ thị xã Nghĩa Lộ tham gia công trình tu sửa điểm vui chơi cho thiếu nhi.

Những năm qua, bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa, tuổi trẻ Yên Bái không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Công thương nắm bắt sản xuất và đời sống công nhân tại Nhà máy sản xuất gỗ dán xuất khẩu Yên Bái.

Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã đi vào nền nếp trong các cấp công đoàn, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của đoàn viên, người lao động. Đặc biệt, qua triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng, nghị quyết đại hội công đoàn các cấp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục