Động lực cho chuyển biến

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/7/2018 | 1:51:05 PM

YBĐT -Qua 3 năm triển khai thực hiện đánh giá chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố cho thấy, kết quả chỉ số CCHC là nguồn thông tin quan trọng giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương nhận biết được những mặt mạnh, mặt yếu của mình trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC.


Cán bộ, công chức và người dân huyện Văn Chấn tham gia điều tra XHH đánh giá chỉ số CCHC năm 2017.
Cán bộ, công chức và người dân huyện Văn Chấn tham gia điều tra XHH đánh giá chỉ số CCHC năm 2017.

Sau 3 năm triển khai (2015 - 2017), công tác đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các sở, ban, ngành (cấp sở) và UBND các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện) của tỉnh đã từng bước hoàn thiện. 

Để việc đánh giá bảo đảm chính xác, thuận lợi, thực hiện các quyết định và kế hoạch của UBND tỉnh, với chức năng nhiệm vụ được giao, hàng năm, Sở Nội vụ đã ban hành văn bản về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm cũng như điều tra xã hội học (XHH) xác định chỉ số CCHC của cấp sở, cấp huyện.
 
Theo đó, năm 2017, việc xác định chỉ số CCHC được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2055 ngày 6/11/2017 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
 
Thang điểm đánh giá chỉ số CCHC cấp sở là 100 điểm, trong đó, điểm tự đánh giá qua tài liệu kiểm chứng là 57, điểm đánh giá qua điều tra XHH là 43; thang điểm đánh giá chỉ số CCHC cấp huyện là 100, trong đó, điểm tự đánh giá qua tài liệu kiểm chứng là 61, điểm đánh giá qua điều tra XHH là 39.

Chỉ số CCHC cấp sở được xác định trên 8 lĩnh vực, tương ứng với 8 chỉ số thành phần, 31 tiêu chí và 18 tiêu chí thành phần. 

Cụ thể, công tác chỉ đạo điều hành CCHC 3 tiêu chí, 9 tiêu chí thành phần; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại cấp sở 2 tiêu chí; cải cách thủ tục hành chính 4 tiêu chí và 5 tiêu chí thành phần; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 4 tiêu chí; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 7 tiêu chí và 4 tiêu chí thành phần; cải cách tài chính công 3 tiêu chí; hiện đại hóa hành chính 2 tiêu chí; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 6 tiêu chí. 

Chỉ số CCHC cấp huyện được xác định trên 8 lĩnh vực, tương ứng với 8 chỉ số thành phần, 33 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần. 

Cụ thể, công tác chỉ đạo điều hành CCHC 5 tiêu chí và 10 tiêu chí thành phần; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương 2 tiêu chí; cải cách thủ tục hành chính 3 tiêu chí và 3 tiêu chí thành phần; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 4 tiêu chí; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 8 tiêu chí và 3 tiêu chí thành phần; cải cách tài chính công 4 tiêu chí; hiện đại hóa hành chính 2 tiêu chí; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 5 tiêu chí.
 
Để điều tra XHH chính xác, tỉnh đã xây dựng bộ phiếu điều tra XHH với số lượng, nội dung câu hỏi tương ứng với các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số CCHC cấp sở, cấp huyện. 

Việc điều tra XHH được lấy ý kiến đánh giá của nhiều nhóm đối tượng khác nhau như: công chức, lãnh đạo, doanh nghiệp, đại biểu HĐND và người dân... để bảo đảm tính khách quan.

Để việc đánh giá và xếp hạng chỉ số CCHC khách quan, công bằng, chính xác, công tác thẩm định được thực hiện chặt chẽ. Theo đó, Sở Tài chính thẩm định về tài chính công; Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định về ISO; Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định về hiện đại hóa nền hành chính; Sở Tư pháp thẩm định văn bản bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính; Sở Nội vụ thẩm định về công tác chỉ đạo điều hành, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

Qua 3 năm triển khai thực hiện đánh giá chỉ số CCHC các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố cho thấy, kết quả chỉ số CCHC là nguồn thông tin quan trọng giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương nhận biết được những mặt mạnh, mặt yếu của mình trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC.
 
Như ý kiến của ông Vũ Quang Hải - Chủ tịch UBND huyện Văn Yên - một địa phương đi đầu trong công tác CCHC thì: "Việc đánh giá và xếp hạng chỉ số CCHC có tác động đến công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của người đứng đầu cơ quan hành chính trong các năm tiếp theo”.
 
Từ đó có thể khẳng định, đánh giá xếp hạng chỉ số CCHC ngành, địa phương không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp tại từng ngành, từng địa phương mà qua đó còn góp phần nâng cao chỉ số CCHC cũng như nâng cao chỉ số cạnh tranh, thu hút đầu tư của tỉnh. Điều này được chứng minh qua việc xếp hạng chỉ số CCHC của tỉnh tốt dần theo từng năm.

Từ những kết quả đạt được, để thực hiện tốt việc đánh giá xếp hạng chỉ số CCHC tại các ngành, địa phương trong những năm tiếp theo, cùng tiếp tục phát huy sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo công tác CCHC và của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan khi thực hiện điều tra XHH.
 
Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chỉ số CCHC đã đánh giá chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, rà soát, tập trung vào những lĩnh vực còn yếu kém để có giải pháp trong xây dựng, tổ chức thực hiện các nội dung kế hoạch CCHC hàng năm để nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai CCHC của địa phương, đơn vị mình. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ cho việc xác định chỉ số CCHC của ngành mình, địa phương mình trong năm sau.

 Nguyễn Đình

  •  
Các tin khác

Thị xã Nghĩa Lộ vừa phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tổ chức tập huấn hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông VNPT-IGATE cho 60 học viên là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc bộ phận hành chính công, cán bộ văn phòng, tư pháp trên địa bàn.

Với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và các địa phương, từ ngày 1/4/2019 tới đây, các Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã sẽ chính thức đi vào hoạt động, góp phần thực hiện có hiệu quả một trong ba khâu đột phá chiến lược của tỉnh, đó là cải cách thể chế, trong đó có đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần từng bước nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Đơn cử như việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ tại 7 xã phường, 12 cơ quan chuyên môn và 28 đơn vị sự nghiệp đã tiết kiệm được chi phí hành chính, giảm hồ sơ thủ tục giấy tờ không cần thiết. 

Bộ phận một cửa xã Gia Hội, huyện Văn Chấn được đầu tư phục vụ tốt nhu cầu công việc của người dân.

Xây dựng đơn vị văn hóa, nhiều cơ quan, đơn vị đã đề ra các giải pháp. Đó là việc bài trí cơ quan, công sở theo thiết kế đã phê duyệt thẩm mỹ xanh - sạch - đẹp; sắp xếp nơi làm việc khoa học; vận động cán bộ, công chức giữ gìn vệ sinh, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên; bảo vệ tài sản chung cơ quan, đơn vị.... 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục