Yên Bái: Tinh gọn bộ máy gắn với tinh giản biên chế

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/7/2020 | 7:56:35 AM

YênBái - Sau 9 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 30C/NQ-CP ngày 5/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, công tác CCHC đã trở thành một trong những nội dung quan trọng trong ba đột phá chiến lược của tỉnh.

Bộ máy hành chính Nhà nước của tỉnh từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn qua sắp xếp. (Trong ảnh: Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái giải quyết công việc).
Bộ máy hành chính Nhà nước của tỉnh từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn qua sắp xếp. (Trong ảnh: Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái giải quyết công việc).

Thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, giai đoạn 2015-2020,  tỉnh đã giảm 360 cơ quan, đơn vị, trong đó, giảm 120 cơ quan, đơn vị cơ quan hành chính, gồm: cấp tỉnh, giảm 93 cơ quan, đơn vị; cấp huyện giảm 27 phòng thuộc cơ quan chuyên môn; giảm 240 đơn vị sự nghiệp công lập (cấp tỉnh 82 đơn vị; cấp huyện 158 đơn vị gồm 30 đơn vị sự nghiệp và 128 trường học). 

Thực hiện Nghị quyết số 37 ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, UBND tỉnh đã chủ động rà soát, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019-2021; xây dựng Đề án trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 871/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019-2021.

Theo đó, đã điều chỉnh nguyên trạng địa giới hành chính 6 xã (Thanh Lương, Thạch Lương, Hạnh Sơn, Phúc Sơn, Sơn A, Phù Nham) và thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ thuộc huyện Văn Chấn về thị xã Nghĩa Lộ quản lý; sáp nhập 14 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên và thành phố Yên Bái. 

Cùng sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, việc sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh bước đầu đạt được những kết quả nhất định, sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. 

Trước khi thực hiện việc sắp xếp toàn tỉnh có 2.349 thôn, bản, tổ dân phố, trong đó có 685 tổ dân phố, khu phố và 1.644 thôn, bản. Sau khi thực hiện việc sắp xếp toàn tỉnh còn 1.364 thôn, bản, tổ dân phố (221 tổ dân phố và 1.143 thôn, bản), giảm 985 thôn, bản, tổ dân phố, tương đương 41,9% (464 tổ dân phố, 521 thôn, bản). 

Cùng với sắp xếp bộ máy, từ năm 2011 đến nay, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ về quản lý biên chế, thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39 ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị. 

Hàng năm, trình HĐND tỉnh phê duyệt và giao biên chế công chức, số lượng người làm việc tại các cơ quan, đơn vị theo quy định, thường xuyên kiểm tra, tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị. Do đó, trong các năm qua, không có cơ quan, tổ chức, đơn vị nào của Yên Bái thực hiện vượt chỉ tiêu biên chế.

Thực hiện lộ trình tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2020, toàn tỉnh đã giảm 18,48% (bằng 454 biên chế) biên chế công chức; giảm 9,057% (bằng 2.023 biên chế) biên chế viên chức. Hiện nay, toàn tỉnh có 2.002 biên chế công chức (không tính công chức xã, phường), 20.312 biên chế viên chức. 

Để xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc, năm 2020 và những năm tiếp theo,  tỉnh cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC nói chung, trong đó có việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của chính quyền các cấp; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sắp xếp, kiện toàn lại chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương và chỉ đạo của tỉnh. 

Cụ thể, tiếp tục rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế của các cơ quan hành chính ở các cấp, kể cả các đơn vị sự nghiệp, trên cơ sở đó điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho phù hợp với yêu cầu quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. 

Tiếp tục thực hiện việc phân cấp quản lý giữa UBND tỉnh với các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố và giữa huyện, thị xã, thành phố với xã, phường, thị trấn, bảo đảm tương ứng giữa nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm, đồng bộ với nguồn lực tài chính, phù hợp với năng lực của cán bộ, công chức và các điều kiện cần thiết khác, đồng thời, loại bỏ tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các ngành, các cấp. 

Thực hiện thường xuyên việc khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ban, ngành, địa phương và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn gắn với tăng cường đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; có phương án xử lý nghiêm đối với những cơ quan, đơn vị, địa phương liên tục có năng lực cạnh tranh hoặc mức độ hài lòng của người dân thấp...

Đình Tứ

Tags Yên Bái Tinh gọn bộ máy tinh giản biên chế

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác

Tạo đột phá trong liên thông cải cách thủ tục hành chính ở 3 cấp tỉnh, huyện xã, kết nối trục với Trục liên thông quốc gia và Cổng dịch vụ công quốc gia giúp Yên Bái là 1 trong những địa phương đi đầu cả nước hoàn chỉnh giải quyết liên thông thủ tục hành chính ở cả 4 cấp.

Công tác kiểm tra CCHC được thực hiện thường xuyên chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế. (Trong ảnh: Lãnh đạo Sở Nội vụ Yên Bái kiểm tra việc thực hiện giải quyết công việc liên quan đến TTHC cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Văn Yên).

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh, công tác cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh 5 năm qua của tỉnh Yên Bái đã đạt những kết quả hết sức ấn tượng. Không chỉ là hình mẫu để Trung ương nghiên cứu, để các tỉnh, thành tham quan học tập, qua CCHC, Yên Bái đã là điểm đến của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cùng với đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính, mà cụ thể là ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong xử lý công việc đã được tỉnh Yên Bái chỉ đạo, triển khai quyết liệt. Yên Bái là tỉnh đi đầu triển khai, kết nối phần mềm Cổng dịch vụ hành chính công, một cửa điện tử cả 4 cấp tại 100% cơ quan chuyên môn của tỉnh và các địa phương.

Trung tâm Phục vụ hành công tỉnh Yên Bái sẽ tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX. (Ảnh: Đức Toàn)

Ngày 15/9, Phó chủ tịch Dương Văn Tiến đã ký Thông báo số 133/TB-UBND về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục