Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/9/2020 | 4:49:33 PM

YênBái - Sau 3 ngày làm việc (22-24/9), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX đã thành công rực rỡ. Đại hội đã ban hành Nghị quyết về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025. Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết!

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.


Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24/9/2020, tại thành phố Yên Bái. Sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình;

QUYẾT NGHỊ

I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội:

1. Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh 

Năm năm qua (2016-2020), bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tỉnh Yên Bái chịu nhiều tác động tiêu cực từ biến đổi cực đoan của thời tiết, rét đậm, rét hại kéo dài, lũ ống, lũ quét, ngập úng, sạt lở đất nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người, tài sản của nhân dân và cơ sở hạ tầng của tỉnh; tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là đại dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế, thu hút mọi nguồn lực, khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh nội sinh, phát huy nhân tố con người, lấy nhân dân làm trung tâm; cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn địa phương; triển khai giải quyết hợp lý, hiệu quả các mối quan hệ lớn cho phát triển, nhất là mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; phát triển hài hòa kinh tế - xã hội - môi trường; phát huy vai trò Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; quán triệt quan điểm, phương châm đó, Đảng bộ đã tập trung giải phóng tư tưởng, tích cực khơi thông những điểm nghẽn, đẩy mạnh sức sản xuất xã hội, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, tạo những dấu ấn nổi bật.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên; thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa vùng thấp và vùng cao, giữa đô thị và nông thôn; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt kết quả quan trọng, tạo nền tảng cho phát triển bền vững; thu ngân sách trên địa bàn tăng nhanh, tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển; thực hiện 03 đột phá chiến lược đạt kết quả rõ nét: 

(i) Hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động và khơi dậy các nguồn lực, thúc đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội và đổi mới hệ thống chính trị; cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược vào tỉnh;

(ii) Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, hiệu quả, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng và liên vùng, hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo diện mạo đô thị và nông thôn ngày càng đổi thay, khang trang, tươi đẹp; 

(iii) Quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt bậc, đi đầu các tỉnh trong khu vực Tây Bắc. Chất lượng, hiệu quả văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, bảo đảm mọi người dân đều được chăm lo, thụ hưởng các chế độ, chính sách an sinh, phúc lợi xã hội; gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, xây dựng hình ảnh con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập". Giảm nghèo nhanh, bền vững với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, là điểm sáng của các tỉnh trong khu vực Tây Bắc; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; chủ động khắc phục nhanh chóng, kịp thời hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân. 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng; phương thức lãnh đạo của Đảng và hoạt động của chính quyền không ngừng được đổi mới, ngày càng hiệu quả; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng được nâng lên; chủ động xây dựng và tạo nguồn cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, nữ, dân tộc cho cả trước mắt và lâu dài; triển khai sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, là một trong những điểm sáng của cả nước về thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; phát huy cao độ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên trong các tầng lớp nhân dân chung sức cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tuy nhiên, kinh tế của tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; quy mô nền kinh tế còn nhỏ, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh thấp; giảm nghèo nhanh nhưng chưa thật sự bền vững, đời sống của một bộ phận người dân vùng cao, vùng dân tộc thiếu số còn khó khăn; chất lượng, hiệu quả trên một số lĩnh vực văn hóa - xã hội còn hạn chế; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; công tác phòng, chống tham nhũng có mặt hiệu quả chưa cao; vai trò tiền phong, gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được phát huy đầy đủ; còn 02/21 chỉ tiêu chủ yếu không đạt kế hoạch, mục tiêu đến năm 2020 "Xây dựng Yên Bái phát triển toàn diện, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc" chưa hoàn thành theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, tham nhũng. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị gắn liền với giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Hai là, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết là trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp; khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xác định nhân dân là trung tâm, vừa là chủ thể, động lực của sự nghiệp đổi mới, mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; huy động sự chung sức, đồng lòng của nhân dân hướng vào xây dựng quê hương, đất nước.

Ba là, nắm vững, vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với điều kiện và yêu cầu thực tế của địa phương; đồng thời quyết tâm, quyết liệt, năng động trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, khơi thông các điểm nghẽn, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội; dự báo đúng tình hình, nhận diện đúng thời cơ, thách thức, chú trọng tạo đột phá để thúc đẩy phát triển.

Bốn là, thực hiện nhất quán chủ trương, quan điểm phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế với văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, ổn định chính trị và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc; coi trọng công tác tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận gắn với công tác thi đua, khen thưởng thiết thực, hiệu quả; động viên, khích lệ, nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, những gương điển hình tiên tiến, lan tỏa những giá trị nhân văn, tốt đẹp, tạo đồng thuận cao trong xã hội.

2 - Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đất nước ta sau gần 35 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo thế và lực mới, sức mạnh tổng hợp của quốc gia, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng cao; tuy nhiên, nền kinh tế phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động của đại dịch Covid-19, khả năng tăng trưởng kinh tế sẽ thấp hơn trong những năm đầu giai đoạn 2021-2025; bên cạnh đó, các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, đất nước ta; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, nặng nề. 

Đối với tỉnh ta, cùng với những thành tựu quan trọng đạt được sau 30 năm tái lập, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh phát triển trong những năm tới; đồng thời, việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Trung ương về hội nhập quốc tế sâu rộng, các chương trình mục tiêu quốc gia góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc; cơ hội khi tham gia đối tác, hợp tác hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; các chương trình, dự án động lực, trọng điểm, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng, liên vùng đã và đang hoàn thiện, cùng truyền thống lịch sử, cách mạng và giá trị, bản sắc văn hóa, con người Yên Bái sẽ tiếp tục là động lực cho giai đoạn phát triển tới. 

Tuy nhiên, Yên Bái vẫn phải đối mặt với khó khăn của một tỉnh miền núi, kinh tế chậm phát triển, chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động thấp, kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu; thường xuyên chịu tác động của thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của tỉnh; khả năng phát triển kinh tế sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 có mặt khó khăn hơn.

Để tận dụng, phát huy tốt nhất thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu sau:

2.1. Phương hướng phát triển: 

(1) Xây dựng và phát triển Yên Bái trên cơ sở khai thác hiệu quả các lợi thế, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; coi phát triển hài hòa kinh tế, xã hội, môi trường là nhiệm vụ cơ bản; chủ động tham gia tích cực các chương trình mục tiêu quốc gia góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc; đối tác, hợp tác hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; các chương trình, dự án động lực, trọng điểm, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng, liên vùng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế so sánh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

(2) Tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh hấp dẫn, thuận lợi, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển mạnh các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân trong những ngành chủ lực, có lợi thế của tỉnh như: Phát triển lâm nghiệp đa mục tiêu, chuyên canh nông sản chủ lực, đặc sản, hữu cơ và sản phẩm công nghệ cao; phát triển chăn nuôi, thủy sản cơ bản theo hướng tập trung, bảo đảm an toàn sinh học; công nghiệp chế biến lâm sản công nghệ cao; chế biến vật liệu xây dựng cao cấp; công nghiệp phụ trợ, may mặc, năng lượng tái tạo; phát triển mạnh dịch vụ, thương mại; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

(3) Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; bảo đảm an sinh, tiến bộ, công bằng xã hội, thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sự hài lòng của nhân dân; phát huy giá trị văn hóa, xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập"; bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thiết thực nâng cao chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân là giá trị cốt lõi.

(4) Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, gắn kết đồng bộ giữa thành thị và nông thôn; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Xây dựng và thực hiện chương trình đột phá về cải cách hành chính toàn diện, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của nền hành chính hiện đại, kiến tạo phát triển; nâng cao hiệu quả quản lý xã hội, cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh.

(5) Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, vai trò lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của các cấp ủy đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, gắn với xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển của tỉnh.

2.2. Mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập"; bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của Vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

2.3. Các chỉ tiêu chủ yếu :

Đến năm 2025

- Về kinh tế : (1) Tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt trên 7,5%;  GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 65 triệu đồng. 

(2) Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 20,5%; Công nghiệp - xây dựng 32%; Dịch vụ 47,5%. 

(3) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 7.000 tỷ đồng. 

(4) Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 100.000 tỷ đồng.

 (5) Tỷ lệ đô thị hóa đạt 28%. 

(6) Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 6,2%/năm.

- Về văn hóa - xã hội : 

(7) Tuổi thọ trung bình người dân đạt 74,5 tuổi; số năm sống khỏe đạt tối thiểu 68 năm. 

(8) Chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 15% so với năm 2020 . 

(9) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%, trong đó tỷ lệ có văn bằng, chứng chỉ đạt 40% trở lên. 

(10) Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn quốc gia) giảm bình quân trên 4%/năm. 

(11) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 96,5%; có 12 bác sỹ, 35 giường bệnh trên một vạn dân. 

(12) Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa là 85%; tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa là 75%. 

(13) Trên 78% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; công nhận 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (huyện Văn Yên và huyện Yên Bình), thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

- Về môi trường : 

(14) Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt trên 91%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 98%. 

(15) Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị đạt trên 93%, nông thôn đạt trên 50%. 

(16) Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%. 

(17) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 65%.

- Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị : 

(18) Số đảng viên kết nạp hằng năm từ 1.800 đảng viên trở lên. 

(19) Số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt từ 90% trở lên; số cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương hằng năm đạt từ 50% trở lên, trong đó cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị đạt từ 70% trở lên.

Định hướng đến năm 2030: 

(1) Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt trên 8%; tính chung cả giai đoạn 2021-2030 đạt gần 8%. 

(2) GRDP bình quân đầu người đạt trên 90 triệu đồng. 

(4) Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 6,8%/năm. 

(5) Chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 10% so với năm 2025. 

(6) 88% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 05/07 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

(7) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 50%. 

(8) Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn quốc gia) giảm bình quân trên 4%/năm. 

(9) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 67%.

2.4. Các đột phá chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm: Để hoàn thành được mục tiêu, chỉ tiêu phát triển của nhiệm kỳ 2020-2025, trong nhiệm kỳ đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, trên cơ sở quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên tất cả các lĩnh vực đã nêu trong Báo cáo chính trị, đặc biệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả 03 đột phá chiến lược và 07 nhiệm vụ trọng tâm sau:

- 03 đột phá chiến lược : 

(1) Đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển; thực hiện phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả gắn với kiểm tra, giám sát chặt chẽ quyền lực; tập trung cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh số hóa trong quản lý xã hội và phục vụ nhân dân, thiết thực nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

(2) Phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy giá trị, bản sắc văn hoá, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của con người Yên Bái, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển.

(3) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, thông tin, viễn thông, thủy lợi, hạ tầng đô thị, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, liên kết nông thôn với đô thị, công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp và liên kết vùng, đáp ứng yêu cầu phát triển.

- 07 nhiệm vụ trọng tâm: 

(1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

(2) Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển xanh, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; trọng tâm là phát triển nông lâm nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững; phát triển công nghiệp thân thiện với môi trường, trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững; phát triển du lịch xanh, bản sắc, hấp dẫn, là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của vùng Tây Bắc.

(3) Tích cực, chủ động thu hút đầu tư theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường; thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển mạnh các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

(4) Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thích ứng với Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, từng bước phát triển nền kinh tế số, xã hội số.

(5) Khơi dậy khát vọng vươn lên, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa và xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập"; tăng cường quản lý phát triển xã hội tiến bộ, công bằng, bền vững; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với bảo đảm kỷ cương xã hội, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.

(6) Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên cơ sở phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng gắn với bảo vệ môi trường, sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu.

(7) Tăng cường quốc phòng an ninh, tập trung xây dựng "thế trận lòng dân" gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

II. Thông qua Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX tiếp thu ý kiến của Đại hội, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2020-2025.

III. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX tiếp thu ý kiến của Đại hội, bổ sung, hoàn chỉnh, báo cáo Trung ương.

IV. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX gồm 48 đồng chí, bầu đồng chí Đỗ Đức Duy làm Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIX và kết quả bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 18 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn y theo quy định.  

Trên cơ sở ý kiến của Đại hội, giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX tiếp thu, hoàn chỉnh, ban hành và lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của Vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Tags Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX

Các tin khác
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái phát biểu bế mạc Đại hội.

Chiều 24/9, sau ba ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm với tinh thần "Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu bế mạc Đại hội. Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Sau ba ngày làm việc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Trong phiên làm việc sáng nay (24/9), Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025, các đại biểu đã chia tổ thảo luận tham gia cho ý kiến vào các văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và bàn các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm.

Như tin đã đưa, từ ngày 22-24, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra với sự tham gia của 325 đại biểu là những đảng viên ưu tú đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, sức mạnh đoàn kết, ý chí và niềm tin của hơn 57 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục