Văn Chấn nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật

  • Cập nhật: Thứ ba, 6/6/2023 | 7:38:47 AM

YênBái - Thời gian qua, huyện Văn Chấn đã triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Cán bộ Sở Tư pháp tuyên truyền pháp luật cho người dân xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn.
Cán bộ Sở Tư pháp tuyên truyền pháp luật cho người dân xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn.


Trong công tác quán triệt, phổ biến, xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện phổ biến bằng nhiều hình thức đa dạng như: tổ chức hội nghị, tư vấn pháp luật, lồng ghép vào các buổi họp cơ quan, đơn vị, tuyên truyền qua mạng xã hội… 

Cùng với đó, chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra theo Đề án, từ năm 2018 đến nay, huyện đã tổ chức gần 3.700 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 770.000 lượt người. 

Hàng năm, UBND huyện đều ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trong đó, xác định các lĩnh vực trọng tâm liên ngành và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn. 

Các lĩnh vực trọng tâm liên ngành hầu hết đều liên quan trực tiếp  đến việc giải quyết quyền lợi của các tổ chức, cá nhân và việc thi hành một số vấn đề còn chậm, phát sinh nhiều khiếu kiện như: lĩnh vực đất đai; phòng cháy, chữa cháy; quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; thực hiện chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19…


Từ năm 2021 đến nay, UBND huyện Văn Chấn đã tiến hành kiểm tra 4 cơ quan và 6 xã, thị trấn (Sơn Thịnh, Trần Phú, Nghĩa Sơn, Suối Bu, Cát Thịnh, Nậm Búng) về lĩnh vực này. Qua kiểm tra, kịp thời phát hiện một số khó khăn, vướng mắc, tồn tại để kịp thời có giải pháp phù hợp. 

Cùng với đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã thực hiện 60 cuộc kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ năm học tại các đơn vị trường học; Phòng Văn hóa - Thông tin huyện thực hiện 15 cuộc kiểm tra về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; Phòng Tư pháp huyện thực hiện 21 cuộc kiểm tra về công tác tư pháp tại các xã, thị trấn; Hạt Kiểm lâm huyện thực hiện 10 cuộc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; UBND các xã, thị trấn thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước của địa phương… 

Nhằm hoàn thiện thể chế về tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi pháp luật, từ năm 2021, UBND huyện Văn Chấn đã ban hành 2 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) là Quyết định ban hành quy chế làm việc của UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế Phòng Tư pháp huyện; HĐND huyện ban hành 1 VBQPPL (Nghị quyết về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026); HĐND các xã, thị trấn ban hành 24 VBQPPL (Nghị quyết quy định quy chế hoạt động của HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021- 2026); UBND các xã, thị trấn ban hành 24 VBQPPL (Quyết định ban hành quy chế làm việc của UBND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026). 

Năm 2022, Phòng Tư pháp huyện Văn Chấn đã tham gia ý kiến vào dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của một số cơ quan (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Tài nguyên và Môi trường…) đảm bảo theo quy định.

Thời gian tới, huyện Văn Chấn tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, cấp ủy trong triển khai thực hiện công tác này; tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân tham gia theo dõi, giám sát việc thực hiện quyền lực của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền trong bộ máy Nhà nước; kiện toàn, đổi mới tổ chức, bộ máy biên chế; nâng cao năng lực phản ứng chính sách, đặc biệt là việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân và doanh nghiệp về tình hình thi hành pháp luật.

Hồng Oanh