Thị xã Nghĩa Lộ chú trọng cải cách thủ tục hành chính

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/6/2023 | 7:39:32 AM

YênBái - Năm 2022, UBND thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục chú trọng thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

UBND thị xã Nghĩa Lộ là 1 trong 12 tập thể vinh dự nhận bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2022. Trong ảnh: Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể.
UBND thị xã Nghĩa Lộ là 1 trong 12 tập thể vinh dự nhận bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2022. Trong ảnh: Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể.

UBND thị xã Nghĩa Lộ đã thực hiện rà soát TTHC và không phát hiện các TTHC không phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Vì vậy, thị xã không đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC. 

Năm 2022, cấp thị xã có 364 thủ tục, cấp xã có 196 thủ tục được giải quyết tại Bộ phận Phục vụ hành chính công thị xã, xã, phường. Thực hiện Công văn số 1741/UBND-NCPC ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh Yên Bái về việc tiếp nhận, trả kết quả các TTHC tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã, đã có 32 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành được đưa về tiếp nhận tại Bộ phận Phục vụ hành chính công thị xã, 7 thủ tục tại Bộ phận Phục vụ hành chính công xã, phường. Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC đảm bảo thời gian, đúng quy định. 

Các hồ sơ TTHC được tiếp nhận vào hệ thống phần mềm một cửa điện tử, có phiếu tiếp nhận, hẹn trả kết quả gửi tổ chức, cá nhân theo quy định. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã, các cơ quan chuyên môn cấp thị, UBND cấp xã, phường được tiếp nhận tại Bộ phận Phục vụ hành chính công thị xã, xã, phường theo đúng quy định của tỉnh. 

UBND thị xã đã triển khai đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh về triển khai Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời, Nghĩa Lộ ban hành kế hoạch thực hiện đổi mới về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo đúng nội dung, chương trình của tỉnh, kết quả đạt yêu cầu đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, hồ sơ TTHC các cấp được xử lý trên môi trường mạng đảm bảo 100% hồ sơ được scan, tiếp nhận vào hệ thống phần mềm một cửa điện tử và hồ sơ được cập nhật, luân chuyển, xử lý đúng quy trình trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử song song với hồ sơ giấy. 

UBND thị xã đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tạo tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia khi nộp hồ sơ tại Bộ phận Phục vụ hành chính công thị xã, xã, phường. 

Tất cả 68/68 công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Phục vụ hành chính công thị xã, xã, phường có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và đã được phân quyền tạo tài khoản cho công dân. 

Hiện nay, thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai đã được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Vì vậy, khi các công dân có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và tài khoản của hệ thống ngân hàng thì hồ sơ đất đai sẽ được thanh toán trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Đối với việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực, Nghĩa Lộ mới đạt 30% do có khó khăn về nghiệp vụ, chưa được tập huấn, hướng dẫn về việc thực hiện số hóa hồ sơ, chưa có trang thiết bị, máy móc, kinh phí để thực hiện. Tổng số TTHC giải quyết tại Bộ phận Phục vụ hành chính công thị xã, xã, phường có 16.200 thủ tục, trong đó tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn, trước hẹn đạt 99,9% và còn 14 hồ sơ quá hạn, chiếm tỷ lệ 0,1%. 

UBND thị xã đã thực hiện công khai đầy đủ địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của tổ chức, cá nhân đối với TTHC thuộc thẩm quyền. Năm 2022, thị xã không nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến quy định TTHC.

Tập trung đẩy mạnh việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính là một nhiệm vụ đặt ra của thị xã Nghĩa Lộ trong năm 2023. Thị xã sẽ tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả của Bộ phận Phục vụ hành chính công thị xã, các xã, phường nhằm đáp ứng tốt mọi nhu cầu, tiết kiệm chi phí, thời gian giải quyết TTHC cho các tổ chức, công dân đến giao dịch.

Nguyễn Thơm