Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái phấn đấu 100% tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể thực hiện 2 mô hình “Dân vận khéo”

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/4/2024 | 3:08:30 PM

YênBái - Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh Yên Bái phấn đấu 100% tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể khối triển khai tổ chức thực hiện 2 mô hình “Dân vận khéo” (DVK) cấp Đảng ủy Khối là mô hình "Lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số trong Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh" và mô hình “Tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào xây dựng "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hạnh phúc"”...

Đảng bộ Khối phấn đấu 100% chi, đảng bộ cơ sở, đoàn thể phổ biến, tuyên truyền và có kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào DVK tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên. (Ảnh: Một tiết mục tham dự Hội thi DVK năm 2023 tại Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh.)
Đảng bộ Khối phấn đấu 100% chi, đảng bộ cơ sở, đoàn thể phổ biến, tuyên truyền và có kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào DVK tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên. (Ảnh: Một tiết mục tham dự Hội thi DVK năm 2023 tại Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh.)

Thực hiện Đề án số 13- ĐA/ TU ngày 16/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Yên Bái về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua DVK trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030”, năm 2024, Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, đoàn thể Khối bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; xây dựng mô hình DVK đồng đều trên các lĩnh vực... 

Theo đó, Đảng ủy Khối phấn đấu 100% tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể khối triển khai tổ chức thực hiện 2 mô hình DVK cấp Đảng ủy Khối là mô hình "Lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số trong Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh” và mô hình "Tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào xây dựng "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hạnh phúc"” (khi UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí đánh giá cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hạnh phúc).

Đồng thời, mỗi đoàn thể trực thuộc Đảng uỷ Khối đăng ký xây dựng, duy trì ít nhất 5 mô hình, điển hình DVK. Đảng bộ cơ sở và đoàn thể khối đăng ký xây dựng, duy trì ít nhất 2 mô hình, điển hình DVK. Chi bộ cơ sở đăng ký xây dựng, duy trì ít nhất 1 mô hình điển hình DVK. 100% mô hình DVK được rà soát, tổng kết đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm để nhân rộng, áp dụng thiết thực, hiệu quả....

Để đạt được mục tiêu đề ra, Đảng uỷ Khối sẽ tập trung đổi mới việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình DVK; đẩy mạnh xây dựng mô hình DVK gắn với tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cấp, ngành, cơ quan, doanh nghiệp phát động…

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện phong trào thi đua DVK; tổ chức sơ kết, tổng kết trong phong trào thi đua kết hợp tổ chức gặp mặt, khen thưởng các mô hình, điển hình DVK...

Việc Đảng ủy Khối tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua DVK nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cấp ủy, đoàn thể về công tác dân vận; khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động góp phần xây dựng Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. 

Thành Trung