Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Công tác dân vận góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị

  • Cập nhật: Thứ sáu, 16/2/2024 | 8:18:13 AM

YênBái - Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đỗ Quang Minh (thứ 2 từ trái sang) tham quan công trình đường điện thôn Mảm 2, xã An Lương, huyện Văn Chấn.
Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đỗ Quang Minh (thứ 2 từ trái sang) tham quan công trình đường điện thôn Mảm 2, xã An Lương, huyện Văn Chấn.

Hiện nay, Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh có 74 chi, đảng bộ cơ sở; trong đó, có 47 tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan hành chính, 8 tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị sự nghiệp, 19 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp. 

Thời gian qua, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác dân vận, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các sở, ngành tỉnh và công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Đỗ Quang Minh - Bí thư Đảng ủy khối CQ&DN tỉnh trao đổi với phóng viên (P.V) Báo Yên Bái xung quanh công tác này.

P.V: Xin đồng chí cho biết, công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước đã được Đảng ủy khối lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện như thế nào trong thời gian qua?

Đồng chí Đỗ Quang Minh: Phần lớn cán bộ, công chức, đảng viên của Đảng bộ Khối có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cao, hầu hết các đồng chí tham gia cấp ủy cơ sở là lãnh đạo chủ chốt của các sở, ngành, là lực lượng cán bộ tham mưu chiến lược và tổ chức thực hiện các quyết sách của tỉnh. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận, thời gian qua, Đảng ủy khối tiếp tục chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên quan tâm thúc đẩy công tác dân vận của các chi, đảng bộ các cơ quan hành chính. 

Đảng ủy Khối đã ban hành Quy chế số 21 ngày 1/3/2022 về công tác dân vận; đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận ở cơ sở. 

Qua đó, nhận thức về công tác dân vận được nâng cao đã góp phần trực tiếp vào hiệu quả xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động, tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo và cán bộ được phân công phụ trách, đẩy mạnh công tác dân vận của cơ quan nhà nước, trọng tâm là thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng tham mưu chủ trương, chính sách hợp lòng dân; sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa, nêu cao đạo đức công vụ, chống quan liêu, hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân. 

P.V: Vậy, công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước đã đạt được những kết quả như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Đỗ Quang Minh: Với những cách làm sáng tạo, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm và nội dung phù hợp, công tác dân vận của các chi, đảng bộ các cơ quan nhà nước tại Đảng bộ khối đã có những chuyển biến quan trọng.  

Các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và  các đoàn thể trong Đảng bộ khối đã nhận thức đúng và đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của công tác dân vận. Nhiều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và hầu hết bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ khối đã nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận, xác định được trách nhiệm cá nhân đối với công tác dân vận trong tình hình mới. 

Phương thức và phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có nhiều thay đổi tiến bộ; tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên được nâng lên; thái độ ứng xử trong việc tiếp, trao đổi, giải quyết công việc của dân tốt hơn. Phong cách, phương pháp, tác phong, lề lối làm việc của nhiều cấp ủy, người đứng đầu được đổi mới theo hướng bám sát tình hình thực tiễn, sâu sát cơ sở.

Việc tham mưu, chủ trương, chính sách, văn bản có chất lượng, bám sát chủ trương, định hướng của tỉnh và hợp lòng dân hơn. Việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật ngày càng sát với thực tiễn. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính và các thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số đạt được nhiều kết quả tích cực tại nhiều sở, ngành, cơ quan, đơn vị, nhất là việc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong những năm qua. 

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực thích ứng với xã hội, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức. Các cấp ủy trực thuộc đã chú trọng làm tốt công tác dân vận trong nội bộ cơ quan, xây dựng tập thể cơ quan đoàn kết, vững mạnh, từ đó góp phần quan trọng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

P.V: Theo đồng chí, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ khối cần làm gì để tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trong công tác dân vận?

Đồng chí Đỗ Quang Minh: Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận trong thời gian tới, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ khối, trước hết cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Trung ương, của tỉnh và của Đảng ủy khối về công tác dân vận của Đảng. Hai là, quán triệt sâu sắc hơn nữa các quan điểm của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới, trong đó xác định thật rõ vị trí, vai trò của công tác dân vận và trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, đảng viên về công tác dân vận. 

Cùng đó, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác dân vận trong tình hình mới, nhất là dân vận trong các cơ quan nhà nước; kết hợp với thực thi quy định về đạo đức công vụ, xây dựng văn hóa trong Đảng. Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các định hướng, chính sách cho cán bộ, đảng viên, người dân và doanh nghiệp. 

Mặt khác, cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; giải quyết những vướng mắc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động…

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thu Hạnh - Vũ Đồng (thực hiện)

Tags cơ quan và doanh nghiệp công tác dân vận dân vận khéo nhiệm vụ chính trị

Các tin khác
Học tập và làm theo Bác, hội viên phụ nữ xã thực hiện mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” góp phần xây dựng nông thôn mới. Ảnh minh họa

Trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Bảo Ái (Yên Bình) nêu rõ, phải đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm; tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và có giải pháp khắc phục kịp thời những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện.

Buổi sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ 2, Đảng bộ phường Pú Trạng.

Đảng ủy phường Pú Trạng đã thống nhất chỉ đạo các chi bộ tiếp tục song song thực hiện 2 hình thức sinh hoạt chi bộ, đó là vừa sinh hoạt truyền thống vừa sinh hoạt trên Sổ tay đảng viên điện tử.

Người dân thị trấn Sơn Thịnh chăm sóc tằm.

Với sự nỗ lực của cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, năm 2023 mặc dù còn nhiều khó khăn, song Đảng bộ thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn đã lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân hoàn thành thắng lợi mục tiêu, kế hoạch năm 2023.

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mù Cang Chải nắm bắt tình hình cơ sở.

Sau 3 năm thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 1/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025" (Đề án 04), hằng năm, Đảng bộ Quân sự huyện Mù Cang Chải đều hoàn thành và vượt 100% chỉ tiêu kế hoạch KTGS.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục