Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái sau 1 năm thực hiện Quy chế 02

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/12/2021 | 7:38:16 AM

YênBái - Ngay sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái ban hành Quy chế số 02 về Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, UBKT Tỉnh ủy đã quán triệt, phổ biến tới toàn thể thành viên UBKT Tỉnh ủy và cán bộ, công chức Cơ quan UBKT Tỉnh ủy để nghiên cứu nắm vững. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thành viên UBKT Tỉnh ủy, cán bộ, công chức Cơ quan UBKT Tỉnh ủy trong việc thực hiện các nội dung Quy chế.

Hội nghị tổng kết quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các cơ quan liên quan trong thực hiện công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng.
Hội nghị tổng kết quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các cơ quan liên quan trong thực hiện công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy đã ban hành Quy chế làm việc số 01 của Cơ quan UBKT Tỉnh ủy và Thông báo số 02 về việc phân công nhiệm vụ đối với các thành viên UBKT Tỉnh ủy, các phòng nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy; Thông báo số 04 phân công nhiệm vụ đối với các thành viên và kiểm tra viên Cơ quan UBKT Tỉnh ủy theo dõi địa bàn, lĩnh vực để đảm bảo yêu cầu công tác giám sát theo Quy chế.

Đồng thời, điều chỉnh nhiệm vụ phụ trách, theo dõi địa bàn, lĩnh vực đối với một số đồng chí ủy viên UBKT Tỉnh ủy và công chức Cơ quan UBKT Tỉnh ủy đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. 

Nhằm thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, ngày 13/4/2021, UBKT Tỉnh ủy ban hành Công văn số 180 đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là việc thực hiện chế độ báo cáo và việc mời Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, công chức Cơ quan UBKT Tỉnh ủy được phân công phụ trách, theo dõi dự họp để thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định.  

Kết quả, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu giúp việc Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chương trình KTGS năm 2021 đảm bảo tiến độ đề ra. 

Trong đó, chủ trì tham mưu hoàn thành cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Ban Chấp hành Chi bộ và lãnh đạo Cục Thống kê; cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng đoàn và lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh; tham mưu hoàn thiện dự thảo Thông báo kết luận cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên. 

Đặc biệt là tham gia các cuộc kiểm tra đối với: Ban Chấp hành Chi bộ và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên; Ban Chấp hành Chi bộ và lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh. Chủ trì cuộc giám sát đối với Đảng đoàn và đồng chí Bí thư Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh; tham gia cuộc giám sát đối với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mù Cang Chải; phối hợp với các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 2 đợt với 18 cuộc kiểm tra về các nội dung: công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy còn tham mưu ban hành 8 quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng. Cụ thể như các quy định phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; với Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh, đảng đoàn các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; với Đảng ủy Quân sự, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh; HĐND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. 

Tham mưu xây dựng Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS trong Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025”. Chủ trì phối hợp với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xây dựng chương trình KTGS của UBKT Tỉnh ủy, chương trình giám sát của HĐND tỉnh, kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND và các ban của HĐND tỉnh, kế hoạch giám sát của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh và kế hoạch thanh tra năm 2021, 2022. UBKT Tỉnh ủy cũng đã chủ trì tham mưu thực hiện Quyết định số 17 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Tham mưu đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thí điểm hợp nhất cơ quan UBKT cấp ủy với Thanh tra cấp huyện. Tham mưu triển khai thực hiện Quy định số 22 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng. 

Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng. 

Đồng thời, nghiên cứu rà soát, tham mưu điều chỉnh, sửa đổi bổ sung các văn bản về công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng đảm bảo phù hợp, đồng bộ với các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương. Chủ trì rà soát việc thực hiện các thông báo kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay. 

Qua đó, tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo nghiêm túc các nội dung kết luận. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị đảm bảo nội dung các kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng và công tác xây dựng Đảng có liên quan đến công tác KTGS. 

Hướng dẫn, KTGS các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT cấp dưới trong việc thực hiện công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng. Phối hợp rà soát tiêu chuẩn nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, thẩm định 78 hồ sơ cán bộ; tham gia ý kiến khen thưởng đối với 60 tổ chức đảng và 404 đảng viên trong nhiệm kỳ 2015-2020. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch số 21 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.

Theo đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình KTGS năm 2021 của UBKT Tỉnh ủy đảm bảo tiến độ, chất lượng. Trong đó, hoàn thành giám sát chuyên đề đối với 17 tổ chức Đảng, 15 đảng viên thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương và Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế tỉnh.

Ngoài ra, thực hiện giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng, đảng viên thông qua việc phân công các thành viên UBKT và kiểm tra viên, công chức phụ trách, theo dõi địa bàn thông qua các buổi làm việc trực tiếp, các buổi dự kiểm điểm năm 2020 và qua báo cáo định kỳ. Trong năm, UBKT Tỉnh ủy cũng đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 23 tổ chức đảng. 

Theo đó, đã hoàn thành cuộc kiểm tra đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái; tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn xã Vĩnh Lạc đối với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Lạc và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với Ban Chấp hành Đảng bộ 21 xã, thị trấn trực thuộc Đảng bộ huyện Lục Yên. Tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 đảng viên, trong đó có 2 cấp ủy viên. 

Kết quả đạt được trong thực hiện Quy chế số 02 của Tỉnh ủy phải kể đến việc phát huy cao vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên, Thường trực UBKT Tỉnh ủy trong năm qua. 

Đặc biệt là vai trò của đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã bám sát Quy chế làm việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ sát sao, bài bản ngay từ đầu năm; duy trì nghiêm túc việc hội ý Thường trực UBKT Tỉnh ủy hàng tuần, họp thành viên UBKT Tỉnh uỷ hàng tháng, hàng quý; các nội dung cân phải bàn bạc, thảo luận trong Thường trực UBKT Tỉnh ủy hoặc thành viên UBKT Tỉnh ủy theo Quy chế làm việc được thực hiện nghiêm túc, thống nhất cao trước khi triển khai, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ; chú trọng phê bình, tự phê bình; tích cực đổi mới phương pháp lãnh đạo, thường xuyên khuyến khích thành viên UBKT Tỉnh ủy, cán bộ, công chức Cơ quan UBKT Tỉnh ủy mạnh dạn đổi mới, sáng tạo trong công tác và tham gia, đóng góp ý kiến với Thường trực UBKT Tỉnh ủy nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần tôn trọng, cầu thị; tích cực, chủ động đề xuất, tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung liên quan đến KTGS. Thực hiện tốt nhiệm vụ Phó Trưởng đoàn các đoàn KTGS của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do UBKT Tỉnh ủy chủ trì tham mưu. 

Nhờ đó, đến hết tháng 9/2021, UBKT Tỉnh ủy đã thực hiện Chương trình KTGS năm 2021, Cơ quan UBKT Tỉnh ủy thực hiện Chương trình công tác năm 2021 và các nhiệm vụ được giao bổ sung đảm bảo Quy chế làm việc và tiến độ đề ra với một số nhiệm vụ đã hoàn thành xong trước thời hạn.

Thanh Hương

Tags Yên Bái Quy chế 02 đại biểu Quốc hội khóa XV đại biểu HĐND phòng chống dịch bệnh Covid-19 Đề án số 08 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Các tin khác
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp nhận quà tết của Agribank Chi nhánh tỉnh Yên Bái tặng hộ nghèo tỉnh Yên Bái.

Chiều ngày 20/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức tiếp nhận 1.300 suất quà, tổng trị giá 650 triệu đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Yên Bái tặng hộ nghèo trên địa bàn tỉnh nhân dịp tết Nhâm Dần 2022.

Lễ trao giải Búa liềm vàng lần thứ V.

Ông Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng - Cơ quan Thường trực Giải Búa liềm vàng, trao đổi về những điểm nổi bật qua mùa giải thứ VI và nội dung cần chú trọng trong mùa giải tiếp theo.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Bình trao thưởng cho các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Sáng 20/1, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 9 mở rộng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Nhân dịp đón tết Nhâm Dần 2022, ngày 20/1, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do đồng chí Mai Ngọc Thuận - Phó chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục