Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nâng cao chất lượng công tác cải cách tư pháp

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/4/2024 | 7:40:00 AM

YênBái - Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp thiết thực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động tự pháp và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân tại phiên tòa xét xử lưu động.
Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân tại phiên tòa xét xử lưu động.

>> Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái có 1.077 mô hình, điển hình tiên tiến học và làm theo Bác

>> Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ


Thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025, Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (ĐUK) đã kịp thời tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị đến các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc, trưởng, phó các ban, cơ quan tham mưu chuyên trách, giúp việc ĐUK, các đoàn thể khối; xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản triển khai, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt nội dung Chỉ thị.

Theo đó, việc tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được ĐUK chỉ đạo sát sao, trọng tâm là Kết luận số 80 của Ban Bí thư Trung ương "về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”; gắn việc thực hiện Kết luận số 80 của Ban Bí thư Trung ương với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Xác định công tác tuyên truyền PBGDPL là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ĐUK đã gắn với việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL. Song song với việc tổ chức thực hiện các quy định của Trung ương; kế hoạch của Hội đồng PBGDPL tỉnh, lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các đề án, chính sách, kế hoạch của tỉnh về công tác tuyên truyền PBGDPL, ĐUK còn phối hợp Công an tỉnh tổ chức 2 đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp kiến thức, kỹ năng tuyên truyền PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ĐUK và cơ sở. Đồng thời, cung cấp đầy đủ tài liệu do Ban Nội chính Tỉnh ủy biên soạn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và định hướng việc tuyên truyền các luật, văn bản quy phạm pháp luật mà dư luận quan tâm, góp phần ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Nhằm triển khai thực hiện tốt công tác PBGDPL trong các chi, đảng bộ cơ sở, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ĐUK đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên vận dụng đa dạng các hình thức, phương pháp tuyên truyền, sử dụng mạng xã hội kết hợp với tuyên truyền miệng tại các hội nghị, trong sinh hoạt đảng, đoàn thể.

Chú trọng trao đổi, đối thoại, thảo luận, giải đáp để nâng cao tính chủ động trong việc tiếp nhận kiến thức pháp luật của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Đặc biệt, ĐUK đã tổ chức thành công Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021 trên Trang thông tin điện tử ĐUK với kết quả sau 4 tuần triển khai đã có 33.766 lượt người tham gia dự thi và 117.898 bài thi được hoàn thành.

Kết quả thu về là 321 sáng kiến chất lượng cao trên các lĩnh vực: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng, phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số... tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tuyên truyền, phổ biến có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Ngoài ra, ĐUK còn thường xuyên phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tuyên truyền, hỗ trợ pháp lý, tổ chức hội nghị giao ban tháo gỡ khó khăn và cập nhật kiến thức cho lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL trong toàn Đảng bộ, ĐUK đã trao đổi và được sự cho phép của Ban biên tập các báo điện tử chính thống liên kết, trích dẫn, khai thác các thông tin, bài viết và các văn bản trên Trang thông tin điện tử của ĐUK, như: Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tạp chí Dân vận, Tạp chí Xây dựng Đảng, Trang Thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trang Thông tin điện tử tổng hợp Ban Nội chính Trung ương...

Đặc biệt, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đã quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách tư pháp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác cải cách tư pháp (CCTP) giai đoạn 2021-2025; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra về công tác CCTP; đưa nội dung kiểm tra, giám sát chuyên đề công tác CCTP vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng hằng năm. Triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo thi hành nghiêm Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án; Luật Đặc xá năm 2018 và các quy định của pháp luật về giảm án, tha tù trước thời hạn; quản lý tốt các đối tượng thi hành án tại cộng đồng.

Thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra đối với các vi phạm của cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý, phụ trách. Các cấp ủy, tổ chức đảng có chức năng, nhiệm vụ công tác tư pháp tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hoá phương thức lãnh đạo đối với tổ chức và hoạt động theo cơ chế "Đảng lãnh đạo chặt chẽ hoạt động tư pháp và các cơ quan tư pháp về chính trị, tổ chức và cán bộ; khắc phục tình trạng cấp ủy đảng buông lỏng lãnh đạo hoặc can thiệp không đúng vào hoạt động tư pháp”.

Cùng với đó, các cơ quan khối tư pháp cũng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các đạo luật mới về tư pháp bảo đảm phù hợp với từng địa bàn, từng lĩnh vực, từng nhóm đối tượng. Các chi, đảng bộ có chức năng quản lý thông tin, truyền thông, các cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng làm tốt việc thông tin, tuyên truyền về công tác CCTP và hoạt động tư pháp. Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt chức năng cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13 với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Những giải pháp thiết thực đó đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động tự pháp và công tác tuyên truyền PBGDPL cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Thanh Hương

Tags Yên Bái cải cách tư pháp Chỉ thị số 13 doanh nghiệp

Các tin khác
Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện Trấn Yên trao thưởng cho Trung đội dân quân xã Báo Đáp hoàn thành xuất sắc phần diễn tập thực binh.

Ngày 24/5, huyện Trấn Yên đã chỉ đạo 2 xã Báo Đáp và Đào Thịnh tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2024.

Chương trình

Vào các ngày 7,8,9/6 tới đây, Chương trình “Mái ấm gia đình Việt” với sự đồng hành của MC Quyền Linh cùng các nghệ sĩ khách mời nổi tiếng sẽ đến thành phố Yên Bái thực hiện Chương trình Mái ấm gia đình Việt để sẻ chia yêu thương với các em nhỏ mồ côi trên địa bàn. Đây cũng là lần đầu tiên Chương trình được tổ chức tại Yên Bái.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Ngày 24/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn kỹ năng và phương pháp tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho 30 học viên là cán bộ, chuyên viên làm công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội, các chuyên gia thuộc tổ tư vấn của Liên hiệp Hội.

Quang cảnh buổi tập huấn

Ngày 24/5, Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái đã tổ chức tập huấn phổ biến các quy định về hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp, xuất bản bản tin, tài liệu không kinh doanh; giới thiệu nền tảng quản lý lưu chiểu báo in, bản tin, tài liệu không kinh doanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục