Đảng bộ Văn Chấn: Giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng điểm

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/5/2021 | 7:50:56 AM

YênBái - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Văn Chấn tiến hành kiểm tra 298 cuộc đối với 312 tổ chức đảng, 471 đảng viên; kiểm tra chuyên đề 297 cuộc đối với 392 tổ chức đảng, 227 đảng viên.

Lãnh đạo huyện Văn Chấn kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở.
(Ảnh tư liệu).
Lãnh đạo huyện Văn Chấn kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở. (Ảnh tư liệu).

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; việc triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Quy định số 101 của Ban Bí thư Trung ương về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” của cấp ủy Đảng; việc tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, đề bạt, bố trí, sử dụng cán bộ và công tác phát triển đảng viên; việc tổ chức và thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; việc thực hiện những điều cán bộ, công chức và đảng viên không được làm... 

Quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, cấp ủy các cấp đã gắn với việc xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Đảng với phương châm lấy tự kiểm tra là chính, kết hợp với sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và hướng dẫn của đoàn kiểm tra; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Các cuộc kiểm tra đều do đồng chí thường trực hoặc thường vụ cấp ủy làm trưởng đoàn, kết thúc mỗi cuộc kiểm tra đều có kết luận bằng văn bản.

Thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, Huyện ủy Văn Chấn đã phân công các đồng chí huyện ủy viên, lãnh đạo cơ quan, đơn vị phụ trách lĩnh vực công tác, phụ trách địa bàn tiến hành giám sát đối với tổ chức Đảng cấp dưới trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và huyện. 

Cùng đó, cấp ủy các cấp đã thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ đối với cấp ủy viên, phân công phụ trách địa bàn, lĩnh vực; từ đó, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy viên các cấp trong việc nắm bắt tình hình, phát hiện và đề xuất biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cơ sở. 

Trong công tác giám sát chuyên đề, cấp ủy các cấp huyện Văn Chấn đã thực hiện 317 cuộc đối với 401 tổ chức đảng; trong đó, cấp ủy huyện giám sát 8 cuộc đối với 19 tổ chức đảng; đảng ủy cơ sở giám sát 309 cuộc đối với 382 chi bộ trực thuộc Đảng ủy. 

Nội dung giám sát tập trung chủ yếu vào việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế, kết luận của cấp ủy cấp trên và cấp mình, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện quyền hạn, chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện những điều cán bộ công chức không được làm; việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”... 

Quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát đã đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục, phương pháp theo quy định của Điều lệ Đảng. Các cuộc giám sát của cấp ủy đều do Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy chủ trì, có sự phối hợp giữa các ban xây dựng Đảng và các cơ quan chuyên môn. Do đó, chất lượng, hiệu quả các cuộc giám sát đạt được mục đích, yêu cầu, tiến độ so với kế hoạch đề ra. 

Song song với đẩy mạnh kiểm tra, giam sát (KTGS), thời gian qua, công tác thi hành kỷ luật trong Đảng; giải quyết tố cáo đối với đảng viên và tổ chức đảng cũng được Đảng bộ huyện Văn Chấn thực hiện nghiêm. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật Đảng 97 đảng viên bằng các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, khai trừ, đình chỉ sinh hoạt; thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 1 tổ chức đảng.

Công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng đã góp phần quan trọng vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ huyện Văn Chấn trong nhiệm kỳ qua. 

Trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp huyện Văn Chấn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định về công tác KTGS của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên; tổ chức thực hiện tốt các cuộc KTGS theo chương trình đề ra; chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm, kịp thời kiểm tra ngăn ngừa sai phạm của đảng viên, tổ chức Đảng. 

Huyện giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm minh đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác KTGS với phương châm "Giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra.

Hồng Oanh

Tags Đảng bộ Văn Chấn giám sát kiểm tra

Các tin khác
Cán bộ, đảng viên thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức chủ động tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động (CTHĐ) số 10 của Tỉnh ủy và các nhiệm vụ công tác năm 2021 gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã xác định 1.438 nhiệm vụ chính trị; hết quý I, có 466 nhiệm vụ đã hoàn thành.

Thị ủy Nghĩa Lộ khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chị thị số 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016 - 2020.

Thực hiện Chỉ thị số 05 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Bộ Chính trị, Thị ủy Nghĩa Lộ đã xác định việc xây dựng và thực hiện các mô hình điển hình tiên tiến là nội dung quan trọng.

Lãnh đạo huyện Văn Yên tặng giấy khen cho Chi bộ thôn Khe Bút trong việc thực hiện Chỉ thị số 05, giai đoạn 2016 - 2021.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thời gian qua, Chi bộ thôn Khe Bút, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên đã có nhiều cách làm sáng tạo.

Đoàn công tác của Huyện ủy Mù Cang Chải kiểm tra việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ xã Mồ Dề.

Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải chỉ đạo chuyển đảng viên là cán bộ, công chức ở các xã, thị trấn về sinh hoạt tại các chi bộ bản có ít đảng viên; phân công lãnh đạo, cán bộ các cơ quan của huyện chỉ đạo, dự, kiểm tra, hướng dẫn sinh hoạt tại các chi bộ thôn; hàng tháng tổng hợp báo cáo kết quả để kịp thời chỉ đạo các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục