Thành phố Yên Bái: Đẩy mạnh thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/11/2018 | 10:53:15 AM

YBĐT - Cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đều bố trí lãnh đạo chủ chốt và cán bộ tiếp công dân theo lịch tiếp công dân hàng tuần; phân công cán bộ tham mưu giúp lãnh đạo tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Thành phố Yên Bái đẩy mạnh tuyên truyền PCTN trong các cơ quan, đơn vị.
Thành phố Yên Bái đẩy mạnh tuyên truyền PCTN trong các cơ quan, đơn vị.

Thực hiện Kết luận số 55 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC); công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), thời gian qua, thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nội dung của Kết luận tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời triển khai hiệu quả các giải pháp thực hiện.

Quá trình thực hiện, Thành ủy Yên Bái đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đều bố trí lãnh đạo chủ chốt và cán bộ tiếp công dân theo lịch tiếp công dân hàng tuần; phân công cán bộ tham mưu giúp lãnh đạo tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC theo quy định. UBND thành phố chỉ đạo tăng cường thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật KNTC; chỉ đạo Thanh tra thành phố (nay là Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra) phối hợp với các đơn vị kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ, việc KNTC kéo dài, tồn đọng. 

Qua 5 năm thực hiện Kết luận số 55 (tính từ năm 2013 đến tháng 8/2018), Ban Tiếp công dân thành phố và các phòng, ban, đơn vị đã tiếp công dân thường xuyên 723 lượt với 728 người; tiếp công dân định kỳ 73 lượt với 220 người; tiếp công dân đột xuất 36 lượt với 61 người. UBND thành phố tiếp nhận gần 1.500 đơn. Các đơn đều đã được giải quyết kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, UBND thành phố đã yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị công khai, minh bạch các hoạt động; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong thực hiện các quy định của Luật PCTN. 

Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, Thành ủy Yên Bái đã tiến hành kiểm tra toàn diện đối với 8 tổ chức đảng, trong đó có nội dung về giải quyết đơn thư KNTC, PCTN; kiểm tra chuyên đề đối với 2 tổ chức đảng. UBND thành phố đã tổ chức 10 cuộc thanh tra trách nhiệm của 17 chủ tịch UBND xã, phường trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC; 15 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại 17 xã, phường và 5 phòng, ban, đơn vị. 

Thanh tra thành phố thực hiện 10 cuộc thanh tra về lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai tại 10 xã, phường; 13 cuộc thanh tra quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách; 4 cuộc thanh tra đột xuất về tài chính. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy (nay là Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra) giám sát chuyên đề 1 tổ chức đảng về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc thực hiện Chỉ thị số 33 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC.

Qua kiểm tra, giám sát, không phát hiện có hành vi tham nhũng, vi phạm; UBND các xã, phường thực hiện nghiêm việc tiếp công dân và giải quyết KNTC. Tuy nhiên, tính chiến đấu của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn thấp; công tác tổ chức giám sát độc lập của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố còn ít; công tác giám sát sau kiến nghị, kết luận của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đối với các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết đơn thư KNTC đối với những cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết đơn thư KNTC, PCTN chưa quyết liệt…

Để đẩy mạnh công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN trên địa bàn thành phố, thời gian tới, Thành ủy Yên Bái sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND xã, phường trong công tác thanh tra, giải quyết KNTC; tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện các chế độ, chính sách cho người dân; gắn giải quyết KNTC với cải cách hành chính, cải cách tư pháp; tăng cường vai trò giám sát của HĐND các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong phát hiện, đấu tranh PCTN; kịp thời biểu dương, khen thưởng các địa phương, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giải quyết KNTC, PCTN và xử lý nghiêm đối với các vi phạm trong thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN.

Hồng Oanh

  •  
Các tin khác

Trong bối cảnh hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên và toàn dân càng phải thấm nhuần và quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh; tự giác, rèn luyện, tu dưỡng, chủ động, kiên quyết phê phán các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Tỉnh đoàn hỗ trợ một ngày lương ủng hộ chương trình phòng, chống dịch COVID-19.

Những gì Chính phủ đã làm được cho người dân Việt Nam để phòng chống dịch được mọi người dân và cả thế giới thừa nhận...

Đại hội XII của Đảng đã cảnh báo: “Đã xuất hiện những việc làm và phát ngôn vô nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng ở một số cán bộ, đảng viên”. Tại Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã chỉ rõ hơn: “Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đảng ta đã lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc ta đến bến bờ vinh quang.

“Lòng tin tưởng” là bài viết tuy ngắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Nhân dân, số 46, ngày 21/2/1952 nhưng có giá trị như một lời hiệu triệu có sức lay động lớn lao, là động lực tinh thần để thúc đẩy toàn dân tộc ta thêm vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vượt mọi trở ngại để đến bến bờ vinh quang.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục