Xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng

  • Cập nhật: Thứ năm, 11/5/2023 | 7:41:03 AM

YênBái - Lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm qua, đặc biệt là lịch sử cách mạng đã dạy chúng ta rằng: Sức mạnh nhân dân là sức mạnh vô địch; nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân do Đảng lãnh đạo đã chiến đấu và giành chiến thắng trước kẻ thù dù chúng có những vũ khí và khí tài tân tiến nhất.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 Báo Yên Bái tại Hội nghị phát động Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023; ra mắt mô hình “Cán bộ, viên chức Báo Yên Bái trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch”.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 Báo Yên Bái tại Hội nghị phát động Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023; ra mắt mô hình “Cán bộ, viên chức Báo Yên Bái trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch”.

Có thể nói, các thế lực thù địch - những kẻ bất mãn chế độ và những kẻ mù quáng, cơ hội chính trị chưa bao giờ từ bỏ mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Bằng các chiêu bài tự do, dân chủ, dân tộc, tôn giáo, chúng ra sức bịa đặt, xuyên tạc nhằm xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, con đường  đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Chúng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với dân, phủ nhận sạch trơn những thành tựu mà dân tộc ta đã giành được dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng… 

Đứng trước tình hình đó, ngày 22/10/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết số 35-NQ/TW nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển Internet cao nhất thế giới. Chúng ta cũng là một cường quốc về số lượng người truy cập, sử dụng các trang mạng xã hội với hàng chục triệu tài khoản Facebook, Zalo và TikTok. Không hề quá khi nói rằng: "Giờ đây, mạng xã hội đã trở thành một phần của đời sống”. 

Lợi dụng điều này, các thế lực thù địch, phản động đã nhanh chóng chuyển trọng tâm tấn công, chống phá Đảng, chống phá chế độ sang mặt trận hoàn toàn mới đó là trên không gian mạng. Những trang phản động hết sức điển hình như: RFA, VOA, BBC tiếng Việt, những gương mặt cực kỳ trơ trẽn, ra rả trên Youtube với tần suất dày đặc và những khuôn mặt quen, luôn diễn kịch "lạ” như: Dương Thu Hương, Nguyễn Đình Cống, Ngô Kỷ, Đào Minh Quân… 

Theo Thạc sĩ Phạm Tiến Hưng - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh: "Kẻ xấu dùng rất nhiều thủ đoạn tinh vi để chống phá ta trên không gian mạng. Nếu không thực sự tỉnh táo, không có đủ kiến thức và bình tĩnh xem xét thì chúng ta rất dễ mắc lừa”. 

Trước sức tấn công của các thế lực thù địch, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trở thành nhiệm vụ cấp thiết; trong đó, Nghị quyết số 35 chỉ rõ: "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu”. 

Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị. Trong đó, các cấp ủy đảng, đặc biệt là ngành tuyên giáo tập trung tuyên truyền, phổ biến làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch… cũng là giải pháp đặt ra và được tổ chức thực hiện có hiệu quả. 

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh cho biết: "Chúng ta đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Các cấp ủy và tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc phát tán những đơn thư nặc danh, mạo danh, hoặc thư có danh nhưng có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động”.

Những kết quả bước đầu  trong việc thực hiện Nghị quyết số 35 trên địa bàn tỉnh là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng: một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức còn thiếu trách nhiệm, không coi việc đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, bôi nhọ Đảng, Nhà nước, lãnh tụ… là trách nhiệm của mình. Lĩnh vực văn hóa tư tưởng nói chung và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng thực sự là một trận chiến hết sức gay go, quyết liệt. 

Lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm qua, đặc biệt là lịch sử cách mạng đã dạy chúng ta rằng: Sức mạnh nhân dân là sức mạnh vô địch; nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân do Đảng lãnh đạo đã chiến đấu và giành chiến thắng trước mọi kẻ thù hung bạo nhất, dù chúng có những vũ khí và khí tài tân tiến nhất. 

Trên lĩnh vực tư tưởng và cụ thể là đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, chắc chắn không phải là ngoại lệ. Các cấp ủy và tổ chức chính trị xã hội phải tập hợp lực lượng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ngay trên không gian mạng; ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, trang bị cho quần chúng những kiến thức cần thiết, cung cấp những thông tin đầy đủ và kịp thời, định hướng một cách đúng đắn và nhanh chóng dư luận mỗi khi có sự kiện hoặc vụ việc mang tính chất nhạy cảm. Chủ động xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng với những mô hình. 


Các địa phương thời gian qua đã có biện pháp xây dựng không gian mạng an toàn. 
Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Lục Yên tặng hoa cho Trưởng ban Ban Chỉ đạo mô hình "Tuyên truyền pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng". (Ảnh: Khắc Điệp)

Đại tá Đinh Xuân Thiệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: "Thời gian qua, lực lượng an ninh đã phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Luật An ninh mạng, chủ động tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật; ngăn chặn kịp thời những thông tin xấu độc phát tán trên không gian mạng. Hiện nay, lực lượng công an đang cùng với các cấp, các ngành đẩy mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó tuyên truyền về Luật An ninh mạng cũng như các quy định của Đảng và Nhà nước về Internet nói chung và thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước của kẻ thù là một trong những nội dung trọng tâm; cùng với đó, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng mô hình tại địa bàn cơ sở”.

Các cấp, các ngành từ trung ương tới địa phương đã và đang quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị. Mỗi cán bộ đảng viên và từng người dân yêu nước, sống có trách nhiệm cần nhận thức rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài. 

Một chiếc điện thoại thông minh trên tay, bằng ý thức trách nhiệm, bằng tình yêu với Tổ quốc, với Đảng, với Bác Hồ, vì sự bình yên và hạnh phúc của cả dân tộc hãy thêm một like cho cái tốt, cái đẹp; một thao tác để chia sẻ bài viết đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái và mạnh dạn hơn, đấu tranh trực diện hơn với những luận điệu phản động bằng một dòng trạng thái, một câu bình luận và cả những bài viết, những video clip mạnh mẽ, sâu sắc… nếu có thể! Hãy là một chiến sĩ trong thế trận an ninh nhân dân, chiến đấu trên trận tuyến nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng!

Lê Phiên

Tags thế trận an ninh nhân dân không gian mạng Nghị quyết số 35 kỷ luật phát ngôn xuyên tạc vu khống kích động

Các tin khác
Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được Huyện ủy Yên Bình đặc biệt coi trọng và chỉ đạo thường xuyên trong tất cả các cuộc họp.

Những năm qua, công tác tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị gắn với Đề án số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn huyện Yên Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ảnh minh hoạ.

Một trong những âm mưu, thủ đoạn chống phá dai dẳng của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam là xuyên tạc, phủ nhận những nỗ lực, thành quả của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận cho công dân. Ý đồ này không ngoài mục đích hạ thấp sứ mệnh của báo chí cách mạng, phủ nhận khuynh hướng tính chính trị của báo chí cách mạng phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước và sâu xa hơn, hòng làm thay đổi thể chế chính trị - xã hội ở Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nguyễn Duy Trinh ký Hiệp định Paris về Việt Nam, ngày 27/1/1973. (Ảnh: Lưu trữ Bộ Ngoại giao) - Ảnh minh họa

Nói về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam, lũ chống cộng và cả một số kẻ phản bội cố tình xuyên tạc là “cuộc nội chiến Bắc - Nam”, chúng còn lừa bịp, cổ súy một số bạn trẻ không gọi là “cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước” mà gọi là “Chiến tranh Việt Nam” nhằm xóa nhòa ranh giới, phủ nhận cuộc đấu tranh chính nghĩa giành độc lập, thống nhất Tổ quốc của nhân dân ta.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đang ra sức xây dựng nông thôn mới. (Trong ảnh: Nhân dân xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên chung sức bê tông hóa đường nông thôn).

Tiếng Dân News vừa đăng bài: “Là công dân: Vì sao mất nước?”, không có tên tác giả, hẳn là của chính trang mạng này. Bài viết có đoạn: “Từ khi thiết lập nền cai trị chuyên chế… mục đích của các vua chúa Đông phương không phải là dân tộc hùng cường, dân chúng hạnh phúc mà là giữ ngai vàng”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục