Toàn văn nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/3/2023 | 6:43:57 PM

YênBái - Chiều nay - 8/3, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

Kính thưa đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
Kính thưa đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh;
Thưa toàn thể các đồng chí !

Năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đồng thời cũng là năm kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm tỉnh Yên Bái. 

Tiếp nối những kết quả đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2022, nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo Chương trình hành động số 135 ngày 18/11/2022 của Tỉnh uỷ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; thay mặt lãnh đạo tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, tôi xin phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2023 với chủ đề: "Quyết liệt triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; tập trung phát triển hạ tầng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, bứt phá trong chuyển đổi số; duy trì phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân” với một số mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Tích cực triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 34 ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 05 ngày 23/3/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 11 ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Yên Bái 5 năm 2021-2025; Kế hoạch số 188 ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh về xây dựng điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. 

Các phong trào thi đua phải gắn với thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết, chương trình hành động, các đề án, chính sách và nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội  năm 2023. Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh, tạo sự lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ trên các lĩnh vực đời sống xã hội, trong các tầng lớp nhân dân vì mục tiêu xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. 

Hai là: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Chính phủ và UBND tỉnh phát động gồm: Phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019- 2025”, Phong trào "Thi đua chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025”, Phong trào "Xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.


Các đại biểu tham dự Hội nghị.


Ba là: Quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu theo Chương trình hành động số 135 ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 43 ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2023. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả 03 khâu đột phá chiến lược, 03 chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG), Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội; phấn đấu hoàn thành vượt mức 32 chỉ tiêu về kinh tế- xã hội. 

Bốn là: Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất, giá trị, đồng bộ, hiệu quả. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy và các đề án, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản. Thực hiện hiệu quả 3 CTMTQG, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công. 

Năm 2023, phấn đấu có tối thiểu 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phát triển mới, nâng cấp các sản phẩm OCOP. Tăng cường thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công cho nông nghiệp, nông thôn gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. 

Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại công nghiệp theo hướng nhanh, bền vững, hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường, thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, phát triển công nghiệp, các dự án đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp; các dự án phát triển chuỗi công nghiệp chế biến, chế tạo, đa dạng các sản phẩm trên cơ sở lợi thế của tỉnh. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, ưu tiên phát triển thương mại dịch vụ du lịch. Tăng cường các giải pháp thu ngân sách, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Năm là: Phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 

Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện có hiệu quả mô hình "Trường học hạnh phúc”, phấn đấu năm 2023, toàn tỉnh có 221 trường học hạnh phúc, đạt khoảng 50% tổng số trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh. 

Nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục thực hiện phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19”. Triển khai tiêm các loại vắc xin đồng bộ, hiệu quả. 

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp; chính sách thu hút, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

Chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. 

Đẩy mạnh triển khai chương trình phát triển văn hóa giai đoạn 2022 - 2030; xây dựng môi trường văn hóa số, thị trường văn hóa lành mạnh. Triển khai các hoạt động văn hóa - du lịch với phương châm hành động "biến tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên văn hóa thành tài nguyên du lịch”; tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm tỉnh Yên Bái.

Sáu là: Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác nội chính; đẩy mạnh công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh. Chủ động dự báo tình hình, phòng, chống có hiệu quả âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; quản lý cư trú gắn với thực hiện nghiêm các phương án phòng, chống dịch trong tình hình mới. Đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; chú trọng bảo đảm công tác an ninh nội bộ và bảo vệ chính trị nội bộ. 

Bẩy là: Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo lập môi trường thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, thu hút các nguồn lực thuộc mọi thành phần kinh tế cho đầu tư phát triển. Xây dựng chính quyền điện tử và từng bước hiện đại hóa nền hành chính. Triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2026. 

Tiếp tục sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, liêm chính trong thực thi nhiệm vụ. Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh và của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch "Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp” và chương trình "Cà phê doanh nhân” theo hướng sát thực tế, hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. 
       
Tám là: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 51 ngày 22/7/2021 của Tỉnh uỷ Yên Bái về chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Xây dựng chính quyền số; phát triển kinh tế số và xã hội số; thúc đẩy phát triển xã hội số, công dân số theo đúng tinh thần: Năm 2023 là năm dữ liệu số quốc gia, là năm bứt phá về chuyển đổi số. 

Để phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, tôi đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội phát động mạnh mẽ phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

UBND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc trong tỉnh bám sát chủ đề thi đua, phương châm hành động và các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua lập thành tích, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tags toàn văn phát biểu phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái năm 2023 Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn

Các tin khác
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (Ảnh: QH)

Trong tuần làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 7 (từ 27 - 31/5), Quốc hội thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự.

Ngày 25/5, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Yên Bái (lớp 2) tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức. Yên Bái cũng là địa phương đầu tiên phối hợp với Tập đoàn tổ chức lớp bồi dưỡng hình thức này.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, chủ trì thảo luận tổ.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị xem xét thêm để có thể điều chỉnh chủ trương đầu tư liên quan đến hộ cận nghèo sẽ là đối tượng thụ hưởng của Dự án 1 hay điều chỉnh nội dung để đưa trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên là đối tượng thụ hưởng của tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có Thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 (tại Phiên họp thứ 33, tháng 5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục