Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) - HĐND tỉnh Yên Bái khoá XIX thông qua 17 nghị quyết về cơ chế chính sách

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/4/2024 | 10:52:59 AM

YênBái - Kỳ họp đã thông 17 nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách; trong đó có Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Yên Bái.

Sáng 19/4, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp.

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực Ủy ban Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương của tỉnh.


Chủ tọa Kỳ họp.


Các đại biểu tham dự Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long nhấn mạnh: Để đảm bảo tiến độ, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thực hiện quy trình, thủ tục miễn nhiệm và bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 - 2026; xem xét, thảo luận, thông qua 17 nghị quyết về cơ chế chính sách, trong đó xem xét thảo luận một nội dung rất quan trọng về dự thảo nghị quyết thông qua Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Yên Bái. 

Để Kỳ họp hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm, xem xét, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến đối với từng nội dung trình Kỳ họp để HĐND tỉnh quyết định thông qua các nghị quyết đảm bảo chất lượng, khả thi.

Bầu bổ sung 2 ủy viên UBND tỉnh

Sau phát biểu khai mạc Kỳ họp, các đại biểu đã nghe các tờ trình và thông qua nghị quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Đỗ Việt Bách - Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ; ông Trần Việt Quý - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đây là 2 thành viên vừa thực hiện quyết định theo chủ trương điều động và luân chuyển công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đồng thời, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Trí Hà - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ông Trần Việt Dũng - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải với số phiếu tán thành cao. 


Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Trí Hà - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và đồng chí Trần Việt Dũng - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh.

 Thông qua 17 nghị quyết quan trọng

Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết, nghe báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh. Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và 100% biểu quyết nhất trí thông qua 17 nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách liên quan đến điều chỉnh, chủ trương đầu tư dự án nhóm B; lĩnh vực tài chính, ngân sách; lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế; thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác. 

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh, các cấp, các ngành kịp thời giải quyết các phát sinh từ thực tiễn; tăng cường công tác quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện hiệu quả các nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Một trong những nội dung quan trọng của Kỳ họp là thông qua Nghị quyết về "Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Yên Bái” nhằm góp phần đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp xu hướng phát triển. Qua đó, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tại mỗi địa phương trong những năm tiếp theo.


Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết Kỳ họp.


 Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long đề nghị ngay sau Kỳ họp, UBND tỉnh khẩn trương thể chế hóa các nghị quyết thành các quy định, kế hoạch và hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành chức năng làm tốt công tác hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị, thành phố, đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định, cơ chế, chính sách được ban hành và các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện, bảo đảm nghị quyết thực hiện hiệu quả.

Giao Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tham gia tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đã đề ra.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành; kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra theo Chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy, các nghị quyết của HĐND tỉnh, Chương trình hành động số 01 của UBND tỉnh và kịch bản phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, chủ động, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định…

Được biết, thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Yên Bái, đến nay, HĐND huyện Trấn Yên đã nhất trí sáp nhập 6 xã: xã Đào Thịnh với xã Việt Thành thành xã Thành Thịnh; xã Nga Quán với xã Cường Thịnh thành xã Cường Thịnh; xã Bảo Hưng vào xã Minh Quân thành xã Minh Quân; HĐND huyện Yên Bình đã thông qua Đề án sáp nhập xã Yên Bình vào xã Bạch Hà thành xã Bạch Hà. 


17 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp

1. Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo trụ sở làm việc, nhà bếp ăn và khuôn viên Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

2. Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái.

3. Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu (Yên Bái) - Bắc Yên (Sơn La).

4. Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường nối Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC14).

5. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách nhà nước.

6. Nghị quyết về việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2023 và kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 sang năm 2024 - Nguồn vốn ngân sách địa phương.

7. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024.

8. Nghị quyết quy định giao cho huyện Văn Chấn, huyện Văn Yên thực hiện cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 - 2025.

9. Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 63/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Yên Bái về quy định một số nội dung chi và mức chi sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

10. Nghị quyết về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh khoản tiền viện trợ không hoàn lại của các tổ chức nước ngoài (đợt 1 năm 2024).

11. Nghị quyết thống nhất số lượng xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12 - 16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung cho các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm lâm, phòng chống cháy rừng, phòng chống dịch bệnh trong nông nghiệp, phục vụ người có công, bảo trợ xã hội, điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản, quan trắc phân tích mẫu môi trường thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái.

12. Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; danh mục các hộ gia đình, cá nhân cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

13. Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác và sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 14/4/2020, Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 22/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

14. Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

15. Nghị quyết quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

16. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thông qua một số Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

17. Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Yên Bái.

Thanh Chi - Đức Toàn

Tags Yên Bái HĐND tỉnh nghị quyết cơ chế chính sách

Các tin khác
Lãnh đạo MTTQ tỉnh và MTTQ thị xã Nghĩa Lộ khảo sát để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ở xã Thạch Lương.

Nhiệm kỳ qua, với vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp ở thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương.

Vận động viên đoàn thể thao của tỉnh tham gia thi đấu tại Giải vô địch cầu mây quốc gia năm 2024.

Ngành văn hóa -thể thao và du lịch Yên Bái được tỉnh giao 9 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động số 188 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết chứa quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu với 11 dự luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục