Lục Yên: Thực hiện Chỉ thị 05 là việc làm thường xuyên, lâu dài

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/7/2023 | 1:58:44 PM

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (viết tắt là Chỉ thị 05), huyện Lục Yên đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng, tác động tích cực đến việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Đồng chí Trần Tiến Hưng - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Lục Yên.
Đồng chí Trần Tiến Hưng - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Lục Yên.

Để làm rõ những kết quả, kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái có cuộc phỏng vấn đồng chí Trần Tiến Hưng - Trưởng ban  Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Lục Yên.  

P.V: Xin đồng chí cho biết, kết quả sau khi đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện? 

Đồng chí Trần Tiến Hưng: Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã ban hành công văn chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 vào nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị để chỉ đạo cấp ủy cơ sở triển khai, thực hiện. 

Năm 2021, BTV Huyện ủy đã hoàn thành là 18/18 nhiệm vụ (việc). 100% cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị  đã xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm, xác định tổng số 233/233 nhiệm vụ để triển khai thực hiện đạt tiến độ đề ra. 

Năm 2022, BTV Huyện ủy đã hoàn thành 18/18 nhiệm vụ đề ra khắc phục các khuyết điểm, hạn chế năm 2021; 100% cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị  đã xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm, xác định và khắc phục 233/233 nhiệm vụ. Năm 2023, BTV Huyện ủy xác định 16 nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch để khắc phục các khuyết điểm, hạn chế năm 2022. Đến nay, các nhiệm vụ đang được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đề ra và đạt được kết quả tốt.

P.V: Nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị 05 được BTV Huyện ủy triển khai như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Tiến Hưng: Hằng năm, BTV Huyện ủy xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện các nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05. Trong đó, xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể: thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị, cán bộ chủ chốt các cấp, nâng cao văn hóa công vụ vì dân tập trung lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, 2022, 2023; xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021, 2022, 2023 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05, nhất là việc xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến (ĐHTT), nắm chắc tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, tăng cường đối thoại với nhân dân để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở; đồng thời, thường xuyên định hướng thông tin để giúp người dân tiếp cận các nguồn thông tin chính thống; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện trong việc tăng cường kiểm tra, hướng dẫn giúp đỡ cơ sở, định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch được giao và địa bàn phụ trách. Đến nay, việc thực hiện các nội dung đột phá đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

P.V: Xin đồng chí cho biết kết quả việc xây dựng, nhân rộng, tuyên dương, khen thưởng các mô hình, ĐHTT, gương "người tốt, việc tốt” thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2021 - 2025 ở Lục Yên?

Đồng chí Trần Tiến Hưng: BTV Huyện ủy xây dựng Kế hoạch về xây dựng các mô hình, ĐHTT thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, phân công các đồng chí ủy viên BTV, ủy viên BCH Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện phụ trách chỉ đạo xây dựng mô hình, ĐHTT thực hiện Chỉ thị 05 ở các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Kết quả, đã có 4.527 hộ tự nguyện hiến 556.328 m2 đất, 160.392 cây cối, 25.821 m2 tường rào, công trình, vật kiến trúc; huy động trên 21.200 ngày công cùng nhiều máy móc, trang thiết bị, ước tổng giá trị  hiến đất, cây cối, vật kiến trúc của nhân dân khoảng 213.839 tỷ đồng.

Qua đó, đã có trên 160 km đường giao thông được mở rộng và làm mới; huyện đã tuyên dương, khen thưởng 30 tập thể, 75 cá nhân ĐHTT được mọi người tôn vinh và làm theo. Sau khi thực hiện kế hoạch xây dựng mô hình và rà soát, bổ sung theo chỉ đạo của tỉnh, đến nay, toàn huyện có 536 mô hình, ĐHTT thực hiện Chỉ thị 05 trên các lĩnh vực. 


Chi bộ thôn Thâm Pất, xã Lâm Thượng, Lục Yên họp bàn về việc tiếp tục vận động nhân dân hiến đất mở rộng các tuyến đường liên thôn. 

P.V: Vậy, kinh nghiệm được rút ra trong thực hiện Chỉ thị 05 của huyện Lục Yên là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Tiến Hưng: Kinh nghiệm của Lục Yên đó là, xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, quan trọng, lâu dài của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên. Do đó, phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với từng công việc cụ thể; đồng thời, phải gắn chặt việc thực hiện Chỉ thị số 05 với việc nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CBĐVCCVC), đoàn viên, hội viên và nhân dân. 

Phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo tổ chức thực hiện cũng như tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện Chỉ thị 05; định kỳ hàng năm, phát động phong trào thi đua học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ; chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chú trọng tuyên truyền, xây dựng mô hình, nêu gương tập thể và cá nhân ĐHTT trên các lĩnh vực đời sống xã hội, cổ vũ, động viên, tạo niềm tin của CBĐVCCVC vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Chú trọng khơi dậy trong mỗi cá nhân tính tự giác học tập, tự nghiên cứu, chủ động xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện một cách cụ thể, thiết thực; nghiêm túc đánh giá kết quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, lấy kết quả học thực hiện Chỉ thị 05 là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đối với tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và CBĐVCCVC; các cấp ủy, chính quyền cần tập trung quan tâm chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ sở, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự địa phương.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Anh Dũng (thực hiện)

Tags Lục Yên thực hiện Chỉ thị 05 việc làm thường xuyên lâu dài

Các tin khác

Toàn tỉnh hiện có 3.358 tập thể, 2.787 cá nhân đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến học và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực ở 3 cấp.

Lãnh đạo xã cùng cấp ủy Chi bộ thôn Đồng Tâm kiểm tra đường giao thông nông thôn xóm Đá Làn.

Đồng thuận, tự nguyện hiến đất; đi đầu nêu gương làm kinh tế, vận động xây dựng hạ tầng nông thôn... là những việc làm thiết thực mà cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhân dân xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đã và đang triển khai thực hiện.

Nhiều người dân xã Cảm Nhân mở rộng mạng lưới cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ tổng hợp nâng cao thu nhập.

Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đến nay, việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các chi bộ, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Lãnh đạo Chi bộ thôn Đồng Sặt, Đảng bộ xã Đồng Khê vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông trong thôn.

Đến nay, huyện Văn Chấn có 43 mô hình tập thể cấp tỉnh, 241 mô hình cấp huyện, 379 mô hình tập thể và cá nhân "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục