Toàn văn phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15

  • Cập nhật: Thứ bảy, 13/8/2022 | 1:27:19 PM

YênBái - Sáng nay -13/8, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đã họp thông qua Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tại Hội nghị!


Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,
Thưa toàn thể các đồng chí!

Sau 1/2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (chuyên đề) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất thông qua nghị quyết Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các nội dung dự thảo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị trình xin ý kiến tại Hội nghị. Trên cơ sở các ý kiến tham gia của các đồng chí đại biểu, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin thống nhất và nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau đây:

1. Về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao

Như các đồng chí đã biết, đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia, là nguồn lực to lớn, quan trọng của đất nước, là tư liệu sản xuất cơ bản của người dân, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đóng vai trò đại diện chủ sở hữu và quản lý. Thực tiễn trong những năm qua cho thấy, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai của mình trên cơ sở quy định của pháp luật; các chính sách, quy định về đất đai ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Tại Hội nghị hôm nay, chúng ta đã thống nhất đề ra 05 mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025, 05 mục tiêu, chỉ tiêu đến năm 2030 và 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, trong đó, tôi đề nghị:

- Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, định hướng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai nhằm thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về quản lý và sử dụng đất đai

- Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Đảng đoàn HĐND tỉnh khẩn trương rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về đất đai theo thẩm quyền của tỉnh đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn thành xây dựng và quản lý vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao hơn nữa vai trò, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai. Giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế, vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nghiêm minh vi phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 

2. Về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW  ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chúng ta thống nhất về nhận thức rằng: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có tầm quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn toàn tỉnh; phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Do đó, cần nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với phương châm "lấy nông dân là trung tâm, nông thôn là nền tảng và nông nghiệp là động lực”; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo nhanh và bền vững.

Bám sát mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, các đại biểu cơ bản thống nhất với mục tiêu của tỉnh đến năm 2030 là: tốc độ tăng trưởng nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt bình quân khoảng 5%/năm; tăng năng suất lao động nông nghiệp phấn đấu bình quân khoảng 6%/năm; 90% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 40% đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20% đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng gấp 2 - 2,5 lần so với năm 2020.

Để đạt được mục tiêu này, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp ở nông thôn. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tạo sinh kế, thu nhập ổn định cho nông dân.

Tập trung phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững; khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn. Phát phát triển nông nghiệp bền vững theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong lựa chọn giống, chăm sóc, thu hoạch và chế biến gắn kết giữa nông nghiệp với công nghiệp và dịch vụ (nhất là công nghiệp chế biến và dịch vụ du lịch). Chuyển mạnh từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường, nâng cao giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh; phát triển cả thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu.

Xây dựng nông thôn mới bền vững; quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, kết nối thuận lợi với khu vực đô thị. Quy hoạch và phát triển kinh tế - xã hội cần chú trọng phát triển hài hoà, đồng bộ cả nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, gắn với cơ cấu lại lao động, tạo sinh kế, việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho nông dân và người dân nông thôn. Xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và bền vững. Quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên đất, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững các hệ sinh thái. Chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao khả năng chống chịu, bảo đảm an toàn cho đời sống và sản xuất của người dân nông thôn.3. Về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Chúng ta cần thống nhất nhận thức rằng: "Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển, cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xuất phát từ nhu cầu thiết thực, bảo vệ lợi ích và tạo điều kiện cho thành viên sản xuất kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững. Phát triển kinh tế tập thể phải tôn trọng bản chất, giá trị, nguyên tắc hoạt động của kinh tế tập thể, phù hợp với điều kiện, đặc điểm kinh tế - xã hội của từng lĩnh vực, từng địa phương, vùng, miền và cả nước.

Từ những kết quả đã đạt được của những giai đoạn trước, bám sát quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất đề ra 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm đưa kinh tế tập thể cùng với kinh tế nhà nước thực sự trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế; phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh có khoảng 8.400 tổ hợp tác với trên 50.400 thành viên; 1.200 hợp tác xã với trên 60.000 thành viên; bảo đảm trên 65% tổ chức kinh tế tập thể của tỉnh đạt loại tốt, khá, trong đó có ít nhất 50% tham gia liên kết theo chuỗi giá trị. Đến năm 2040, thu hút tối thiểu 20% dân số của tỉnh tham gia các tổ chức kinh tế tập thể; 90% tổ chức kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, trong đó có ít nhất 75% tham gia các chuỗi liên kết; 100% tổ chức kinh tế tập thể áp dụng công nghệ, nhất là chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Để thực hiện được mục tiêu trên, chúng ta cần tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc, đầy đủ, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và các văn bản có liên quan về phát triển kinh tế tập thể phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tiễn của tỉnh.

Thường xuyên quan tâm đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã kiểu mới; coi đây là một thành phần kinh tế quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phát triển kinh tế tập thể cả về số lượng, quy mô và chất lượng; bảo đảm sự hài hoà trong tất cả các ngành, các lĩnh vực, các địa bàn; nghiên cứu, ban hành mới các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể hoạt động trong các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực có lợi thế của tỉnh như nông lâm nghiệp, du lịch…

Tăng cường quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể. Xây dựng bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể tập trung, thống nhất, xuyên suốt trong chỉ đạo điều hành từ tỉnh đến cơ sở.

Cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Phát huy vai trò phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Liên minh Hợp tác xã trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phát triển kinh tế tập thể.

4. Về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

Như các đồng chí đã biết, tổ chức cơ sở đảng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là nơi trực tiếp tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, cần tập trung thực hiện liên tục, thường xuyên; thực tế, nhiệm kỳ vừa qua và cả nhiệm kỳ này, chúng ta đều đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về nội dung này.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng đảng viên là yêu cầu tất yếu, là giải pháp quan trọng, tiên quyết trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hoá”, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trên cơ sở bám sát các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 21-NQ/TW cũng như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, quy đinh, đề án, chỉ thị đã ban hành của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết số 37-NQ/TU của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa thành 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, với  42 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, bao gồm: 27 nhiệm vụ tiếp tục thực hiện (là những nhiệm vụ đã được xác định trong các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, quy định, đề án… do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ ban hành); 15 nhiệm vụ mới để các cơ quan liên quan tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. 

Tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng cần bám sát nội dung, tiến độ triển khai thực hiện những nhiệm vụ đã được xác định trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy để cụ thể hóa thành kế hoạch hành động của cấp mình đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tiễn để triển khai thực hiện hiệu quả

Tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; đề cao tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng và đấu tranh, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ; góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh toàn diện, tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận của các đại biểu tại Hội nghị, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia thảo luận để hoàn thiện, sớm ban hành và tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở Chương trình hành động của Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng, ban hành Kế hoạch hành động của cấp mình đảm bảo thống nhất với Chương trình hành động của Tỉnh ủy và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị mình để triển khai thực hiện. 

Quá trình tổ chức thực hiện, cần thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn dân, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để đưa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Thời gian tới còn rất nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao hơn nữa cao của cả hệ thống chính trị.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cùng với toàn Đảng bộ tỉnh nỗ lực phấn đấu, thực hiện hiệu quả các Chương trình hành động của Tỉnh ủy, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh.

Với tinh thần đó, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tags Toàn văn phát biểu Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Các tin khác
Hội viên Chi hội Nông dân thôn Bản Vần, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp. Ảnh Minh Huyền

Đối với tỉnh Yên Bái, con đường hiện thực hóa Chỉ số hạnh phúc nằm ở việc giải quyết các yêu cầu thực tiễn...

Như tin đã đưa, sáng nay -13/8, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (chuyên đề) đã họp thông qua Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Quang cảnh Hội nghị

Sáng nay - 13/8, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (chuyên đề) đã khai mạc, thông qua Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Sáng 12/8, tại Thành ủy Yên Bái, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Yên Bái về công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 5/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục