Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023)

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

  • Cập nhật: Thứ sáu, 3/2/2023 | 7:45:37 AM

YênBái - Để tổ chức thực hiện hiệu quả 10 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá và 2 nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng gắn với thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ được Tỉnh ủy giao trong năm 2023, Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp trong xây dựng các chương trình, kế hoạch lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 theo Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy.

Lãnh đạo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Sở Giáo dục -  Đào tạo làm việc với Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Huệ về kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
Lãnh đạo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Sở Giáo dục - Đào tạo làm việc với Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Huệ về kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, bám sát nội dung Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy và các chương trình, kế hoạch toàn khóa, Ban Chấp hành Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xác định rõ mục tiêu: "Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đổi mới công tác chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh; thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên và phát triển đảng viên mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện tốt công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể; tích cực góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chung của tỉnh”.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả 10 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá và 2 nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng gắn với thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ được Tỉnh ủy giao trong năm 2023, Đảng bộ Khối đã triển khai nhiều giải pháp lãnh đạo cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở chủ động phối hợp, tham gia với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong xây dựng các chương trình, kế hoạch lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 theo Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy.

Trước mắt, thực hiện tốt công tác lãnh đạo, tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên và người lao động tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong xây dựng, thực hiện các chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ. 

Tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng; đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trong mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, của tỉnh và của Đảng bộ Khối tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước trong năm 2023. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về "Tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị; bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng Đảng và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên giai đoạn 2022 - 2025”. Tổ chức giai đoạn 2 cuộc thi tìm hiểu và viết về chủ đề "Đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu" năm 2022 - 2023 và tổng kết cuộc thi, giới thiệu về các gương "Đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” của Đảng bộ Khối. 

Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05 theo yêu cầu Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII và Kế hoạch toàn khóa của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 64 của Đảng ủy Khối về xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo Bác; tổ chức tuyên dương, khen thưởng các mô hình, điển hình tiên tiến tiêu biểu cấp Đảng bộ Khối nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác 19/5/2023. 

Chỉ đạo tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái thù địch; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tuyên truyền và nâng cao nhận thức, trách nhiệm sử dụng mạng xã hội của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

Đồng thời, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động để tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhạy cảm, không để phát sinh "điểm nóng” về tư tưởng chính trị trên tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, Đảng bộ Khối tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy cơ sở quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là Kế hoạch số 68 về Nghị quyết số 37 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở và trên cơ sở giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 149 của Đảng ủy Khối về thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. 

Kiện toàn tổ chức cơ sở đảng đồng bộ với sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị. Thực hiện hiệu quả Đề án số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2022 - 2025; triển khai thực hiện mô hình "chi bộ bốn tốt", "đảng bộ cơ sở bốn tốt". 

Coi trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và thực hiện nghiêm Quy định số 08 và 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và tạo nguồn kết nạp đảng viên mới bảo đảm cả về số lượng và chất lượng, hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 150 đảng viên do Tỉnh ủy giao. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy Khối và của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy đã ban hành. 

Đồng thời, rà soát, bổ sung, tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát đột xuất khi có vấn đề phát sinh. Tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và người lao động quan tâm; chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm, kịp thời kiểm tra ngăn ngừa và xử lý nghiêm đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật. 

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là Nghị định số 04 và số 145 của Chính phủ. Lãnh đạo cấp ủy cơ sở thường xuyên quan tâm, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chuẩn văn hóa” năm 2023. 

Chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. Đề cao tự phê bình và phê bình gắn với phát huy dân chủ, tự giác của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện tốt công tác xây dựng văn hóa trong cấp ủy, tổ chức đảng, trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tích cực tham gia thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh; phối hợp chặt chẽ, đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Trong đó, phối hợp tổ chức Lễ ra quân sản xuất kinh doanh đầu năm 2023; tiếp tục phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch "Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp” đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Lãnh đạo nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

Tăng cường vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện.
Thanh Hương

Tags Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái Đảng bộ Khối doanh nghiệp Chương trình hành động số 135 đảng viên mới kiểm tra giám sát

Các tin khác
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm cấp cao với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.

Tối 29/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm cấp cao với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.

Sáng 30/3, tại Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định số 386 ngày 23/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thúc Mạnh - Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện Văn Yên đến nhận công tác tại Sở TT&TT và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Yên Bái kể từ ngày 1/4/2023.

Tối 29/3, UBND thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Thừa ủy quyền của Trung ương HND Việt Nam, đồng chí Giàng A Câu – Chủ tịch HND tỉnh trao cờ thi đua của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho HND huyện Văn Yên đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Trong 2 ngày (28-29/3), Hội Nông dân (HND) huyện Văn Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây là đại hội điểm cấp huyện được HND tỉnh lựa chọn chỉ đạo thực hiện để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội hội nông dân trong toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục