Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh giám sát thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Yên Bình

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/5/2023 | 7:47:42 PM

YênBái - Ngày 24/5, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Yên Bình.


Các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) thực hiện giám sát là: Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo bền vững và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2025.

Sau 2 năm triển khai thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn huyện, đời sống nhân dân tường bước được nâng lên, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Giai đoạn 2021 - 2023, tổng kế hoạch vốn huyện được giao là 197 tỷ 244 triệu đồng, trong đó: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 103 tỷ 509 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 16 tỷ 649 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 77 tỷ 086 triệu đồng.


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh cùng đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát công trình cấp nước sạch tập trung thôn Tân Phong.

Năm 2023, tổng nguồn vốn được giao là 115 tỷ 007 triệu đồng; trong đó, ngân sách Trung ương 97 tỷ 457 triệu đồng, ngân sách địa phương 17 tỷ 550 triệu đồng. 

Đến nay, nguồn vốn đã phân bổ là 90 tỷ 109 triệu đồng; giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 tính đến ngày 15/5 là 58 tỷ 814 triệu đồng, bằng 65,3%. Huyện đã huy động, lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn xã hội khác để thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn.


Tuy nhiên, trong quá trình triển khai 3 chương trình MTQG mang quan điểm đầu tư tổng thể, các dự án, tiểu dự án và nội dung của Chương trình rất đa dạng về nội dung, hình thức triển khai; một số nội dung lần đầu tiên thực hiện do đó còn có sự lúng túng, chậm trễ trong việc tổng hợp, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện. 

Một số dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần, cấp trên chưa ban hành hướng dẫn đầy đủ, do đó chưa đủ căn cứ để triển khai thực hiện. Việc ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn chương trình của một số bộ, ngành trung ương còn chậm, chưa thực sự cụ thể, rõ ràng, thống nhất hoặc chưa hợp lý, gây ra những khó khăn cho các địa phương trong triển khai thực hiện.

Kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế chưa đồng bộ; hầu hết các cơ sở sản xuất có quy mô nhỏ, chất lượng sản phẩm chưa cao, sản phẩm chủ yếu mới chỉ là xuất thô, giá trị kinh tế thấp, năng lực cạnh tranh còn hạn chế; công tác nghiên cứu và chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt đối với các xã vùng sâu, vùng xa còn rất hạn chế...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, huyện Yên Bình đã đề xuất, kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương cần sớm phân bổ nguồn vốn và ban hành các văn bản, hướng dẫn cụ thể, chi tiết thực hiện các chương trình; đồng thời đề nghị tỉnh xem xét, điều chỉnh quy định đối với nội dung số hộ được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung đối với xã nông thôn mới nâng cao. 

Đề nghị tỉnh sớm có hướng dẫn rõ định mức hỗ trợ, cơ chế thực hiện và thanh, quyết toán vốn đầu tư công các nội dung hỗ trợ đất ở, nhà ở và đất sản xuất; kiến nghị HĐND tỉnh ban hành quy định về một số nội dung, mức chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh… 


Ghi nhận và đánh giá cao công tác chỉ đạo, triển khai của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở trong việc thực hiện 3 chương trình MTQG, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh cho rằng, sau 2 năm thực hiện, đời sống nhân dân trên địa bàn huyện đã được nâng lên, cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư và phát huy hiệu quả, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, đi vào thực chất, kinh tế - xã hội ngày phát triển, chỉ số hạnh phúc của người dân được nâng lên, tạo tiền đề để huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023. 

Bên cạnh những kết quả, qua giám sát, Đoàn giám sát nhận thấy một số tồn tại, hạn chế. Đó là: công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của 3 chương trình MTQG chưa thực sự hiệu quả ở một số địa phương. Còn cán bộ trong Ban quản lý, Ban chỉ đạo cấp xã, cán bộ được giao tham mưu, giúp việc triển khai các chương trình chưa nghiên cứu sâu, kỹ lưỡng các văn bản thực hiện chương trình. Do đó, còn lúng túng, không nắm rõ các nhiệm vụ, quy trình, thủ tục trong triển khai thực hiện. 

Việc phân bổ và giải ngân các vốn đầu tư còn chậm; việc ban hành các kế hoạch, triển khai thực hiện một số nội dung, dự án chậm, hiệu quả chưa cao…

Qua giám sát thực tế các hộ dân tại các xã, cho thấy, mặc dù đã đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới song việc thực hiện tiêu chí về môi trường còn thiếu bền vững.

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh đề nghị UBND huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao năng lực, nhận thức của mỗi cán bộ, công chức, nhất là năng lực của những vị trí trực tiếp làm công tác triển khai thực hiện các chương trình MTQG tại các cơ quan chuyên môn cấp huyện, các xã; thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện các chương trình, để kịp thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án.

Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền nội dung các chương trình theo hướng cụ thể, chi tiết, sát thực, phù hợp với từng đối tượng, tạo sự đồng thuận trong xã hội. 

Chủ động phân cấp, trao quyền cho cấp cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật; sử dụng kinh phí được cấp có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những công trình, dự án cấp thiết, khả thi, đáp ứng được nhiều đối tượng thụ hưởng. 

Tăng cường hơn nữa việc giữ mối quan hệ chặt chẽ giữa các cơ quan trong thực hiện chương trình; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đồng chí trong Ban chỉ đạo từ cấp huyện đến cấp xã; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các dự án của các cơ quan, đơn vị, các xã được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư.


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh giám sát tiến độ thi công công trình Trường TH&THCS xã Tân Nguyên.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh đề nghị: Trong quá trình triển khai, công tác rà soát, đăng ký nhu cầu đầu tư cần bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy vai trò chủ thể của người dân. Thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn huy động, trọng tâm là sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn chương trình MTQG; làm tốt việc rà soát các danh mục cần đầu tư hỗ trợ, phát huy hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ tránh chồng chéo, lãng phí; nâng cao năng lực quản lý, giám sát cho cán bộ cơ sở và cộng đồng… 

Đối với các đề xuất, kiến nghị của huyện, Đoàn giám sát ghi nhận và tiếp thu để tổng hợp kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

Trước đó, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh cùng đoàn giám sát HĐND tỉnh đã giám sát thực tế công trình cấp nước sạch tập trung thôn Tân Phong; tiến độ thi công công trình chợ Tân Nguyên; Trường TH&THCS xã Tân Nguyên và giám sát thực tế một số hộ dân được hỗ trợ máy móc, nông cụ sản xuất tại xã Tân Nguyên.

Đức Toàn

Tags Phó Chủ tịch HĐND giám sát thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Tân Nguyên Yên Bình Vũ Quỳnh Khánh

Các tin khác

Tỉnh ủy Yên Bái vừa ban hành Quy định số 48-QĐ/TU quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trên địa bàn.Sau đây là toàn văn nội dung Quy định:

Cán bộ, chiến sỹ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Yên Bái tiếp nhận tin báo tố giác từ người dân.

Đồng chí Đỗ Đức Duy- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh vừa ký ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị!

Đồng chí Đỗ Đức Duy- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao giải đặc biệt Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2023 cho nhóm tác giả Thanh Hòa - Hồng Dũng - Văn Thông, Truyền hình Quốc hội với tác phẩm:

Ban Tổ chức Giải thưởng Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải "Búa liềm vàng") tỉnh Yên Bái năm 2024 vừa ban hành Kế hoạch 265-KH/BTC tổ chức Giải. Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch!

Thường trực HĐND huyện Trạm Tấu giám sát việc triển khai, thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025 tại một số xã.

Cùng với việc tổ chức các kỳ họp, tiếp xúc cử tri theo định kỳ và các kỳ họp chuyên đề, thời gian qua, HĐND huyện Trạm Tấu đã tăng cường hoạt động giám sát tại cơ sở.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục