Toàn văn nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/2/2024 | 11:58:06 AM

YênBái - Sáng nay - 28/2, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.


Kính thưa đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh!
Kính thưa đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương!
Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể các đồng chí!

Năm 2024 được xác định là năm "bứt phá” trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, với quyết tâm cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Chính phủ và Chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024, Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2024 theo Nghị quyết số 69 ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 với chủ đề: "Triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh, các CTMTQG; đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá chiến lược, ưu tiên phát triển đồng bộ hạ tầng khu, cụm công nghiệp, tích cực thu hút đầu tư, chuyển đổi số, phát triển KT-XH nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân; tăng tốc để cơ bản hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh”, gắn với phương châm hành động "Kỷ cương, sáng tạo, đồng bộ, bứt phá, hiệu quả”. Các phong trào thi đua tập trung vào một số nhiệm vụ và mục tiêu trọng tâm sau: 

Một là: Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả Luật Thi đua -Khen thưởng năm 2022 và các chỉ thị, nghị quyết, nghị định của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua - khen thưởng, trong đó tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 05 ngày 23/3/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 188 ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh về xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm tạo động lực lớn trong phát triển kinh tế- xã hội năm 2024.

Hai là: Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động như: phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”; phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”, phong trào "Thi đua chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025”, phong trào "Xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”…, gắn với thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết, chương trình hành động, các đề án, chính sách của tỉnh đã ban hành.

Ba là: Thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 188 ngày 28/11/2023 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024, Nghị quyết số 69 ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Tăng tốc bứt phá thực hiện hiệu quả ba khâu đột phá chiến lược; hoàn thiện các cơ chế, chính sách bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, khả thi và phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi địa phương. 

Phấn đấu hoàn thành vượt mức 32 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, trọng tâm là các chỉ tiêu: (1) Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (giá SS2010) đạt 7,7%. (2) Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn: nông, lâm nghiệp, thủy sản 21%; công nghiệp - xây dựng 34,15%; dịch vụ 40,80%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 4,05%; (3) Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người 55 triệu đồng; (4) Trồng rừng 15.000 ha; (5) 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 07 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 03 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, lũy kế số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đạt 116 xã; (6) Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9%; (7) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 28.000 tỷ đồng; (8) Số lượt khách du lịch 1.700.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế 300.000 lượt khách; doanh thu từ hoạt động du lịch 1.500 tỷ đồng; (9) Giá trị xuất khẩu hàng hóa 420 triệu USD; (10) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5.300 tỷ đồng; (11) Tổng vốn đầu tư phát triển 21.000 tỷ đồng; (12) Thành lập mới 300 doanh nghiệp, 80 hợp tác xã và 300 tổ hợp tác; (13) Tỷ lệ đô thị hóa 25%; (14) Tốc độ tăng năng suất lao động 6,65%; (15) Chỉ số hạnh phúc của người dân 68,0%; (16) Tỷ lệ lao động qua đào tạo 69%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ 38,4%; (17) Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,3%, riêng 02 huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải giảm trên 6,5%.

Bốn là: Đẩy mạnh cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Hoàn thành và tổ chức thực hiện kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh; đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế; Triển khai hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại công nghiệp theo hướng nhanh, bền vững, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường; phát triển mạnh hoạt động thương mại, dịch vụ trong đó tập trung thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành dịch vụ giai đoạn 2021-2025. Tăng cường các giải pháp quản lý và tăng thu ngân sách, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển. 

Năm là: Phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế; tập trung triển khai tổ chức có hiệu quả các hoạt động theo kế hoạch tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch năm 2024; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, giải quyết việc làm, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân. 

Sáu là: Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội: Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác nội chính; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài. 

Bảy là: Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo môi trường thông thoáng, bình đẳng, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển. Triển khai thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, tiếp tục xây dựng chính quyền điện tử, hiện đại hóa nền hành chính. Nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) các sở, ban, ngành, địa phương(DDCI); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công (PAPI). Đổi mới cơ chế quản lý điều hành, tăng cường phân cấp quản lý nhà nước gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực thi trách nhiệm giải trình, bảo đảm công khai, minh bạch. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt, hiệu quả trong hành động.

Tám là: Quan tâm chăm lo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2024. Hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Rà soát quy hoạch và chuẩn bị thật tốt các điều kiện để Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chín là: Tiếp tục phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh; tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm như kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Để phong trào thi đua được lan tỏa sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực và hiệu quả cao, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội phát động mạnh mẽ phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc trong tỉnh bám sát chủ đề thi đua, phương châm hành động và các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua lập thành tích, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2024. 

Xin trân trọng cảm ơn!

Tags Toàn văn nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn

Các tin khác
Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Yên Bái và Thị ủy Nghĩa Lộ chụp ảnh với các đại biểu về dự Đại hội.

Ngày 19/4, với hơn 150 đại biểu chính thức tham dự, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục