Siết chặt kỷ cương - xây Đảng vững mạnh

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/5/2022 | 7:23:27 AM

YênBái - Điển hình của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị của Đảng bộ tỉnh Yên Bái là việc nêu gương của người đứng đầu cấp ủy trong công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình để khắc phục, sửa chữa kịp thời những khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành được chỉ ra sau kiểm điểm.

Lãnh đạo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao Giấy khen cho Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao Giấy khen cho Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2026.


Bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương, Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc đã chủ động xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch hành động gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; đưa nội dung thực hiện NQTW4 khóa XII và Chỉ thị số 05 vào các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, kết luận, đề án chuyên đề của Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng và đề ra giải pháp cụ thể triển khai thực hiện đồng bộ 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh, khắc phục 27 biểu hiện suy thoái theo NQTW4 khóa XII. 

Điển hình là việc nêu gương của người đứng đầu cấp ủy từ tỉnh tới cơ sở trong công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình để khắc phục, sửa chữa kịp thời những khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành được chỉ ra sau kiểm điểm. 

Theo đó, cùng với việc chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với NQTW4 khóa XII. 

Theo đó, nhiều đảng bộ đã triển khai thực hiện bằng những cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân như: tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Bác, mở các cuộc thi trực tuyến, thi bí thư chi bộ cơ sở giỏi, thi kể chuyện về Bác Hồ hoặc bằng hình thức tuyên truyền cổ động, sân khấu hóa các nội dung học tập, triển khai đưa NQTW4 khóa XII vào cuộc sống mang lại hiệu quả cao. 

Điển hình như Đảng bộ huyện Văn Yên, Thành ủy Yên Bái, Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải, Đảng ủy Công an, Quân sự tỉnh, Chi bộ Tỉnh đoàn thanh niên... 

Qua đó, 100% cán bộ, đảng viên đã tự giác trong học tập, làm theo và ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và các quy định khác của Đảng. Từ đó, góp phần lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như tinh thần tự giác đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tới toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. 

Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực hiện tốt nội dung cam kết, nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tăng cường mối quan hệ gắn bó với nhân dân, tôn trọng nhân dân, góp phần củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Để việc thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trở thành việc làm thường xuyên, liên tục trong công tác xây dựng Đảng, Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và NQTW4 khóa XII vào sinh hoạt thường xuyên, sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ.

Quán triệt thực hiện Kết luận số 18 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư khóa X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới, Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện NQTW4 khóa XII vào chương trình, nội dung sinh hoạt thường xuyên, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ. Đồng thời, đưa yêu cầu này trở thành một nhiệm vụ thường xuyên trong Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 toàn khóa và hàng năm, có chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện. 


Một buổi sinh hoạt của các đảng viên Đảng bộ Công ty Xăng dầu Yên Bái gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. 

Có thể nói, những năm qua, nhờ triển khai thực hiện tốt NQTW4 khóa XII, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các tập thể, cá nhân trong toàn Đảng bộ đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đồng bộ với phương châm cấp trên, người đứng đầu gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo.

Từ đó, chẳng những tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong các cuộc họp, các buổi sinh hoạt chi bộ dần được khắc phục mà còn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên ở mỗi cơ quan, đơn vị trên tinh thần "chống” để "xây” từ những đảng viên tốt tạo nền tảng cho chi bộ tốt và xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh. 

Với cách làm bài bản đó, các chi bộ, cơ quan, đơn vị từ tỉnh tới cơ sở đều đảm bảo tổ chức được từ 1-2 cuộc sinh hoạt chuyên đề/năm về thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với NQTW4 khóa XII. 

Qua đó, từng bước đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trở thành nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ. 

Quán triệt phương châm chỉ đạo việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh "nói đi đôi với làm”, gắn học tập với làm theo Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm, chú trọng việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo Bác để tạo sự lan tỏa, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc sinh hoạt chi bộ với sự tham gia thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy cấp trên. 

Hôm nay, ở tất cả các đảng bộ địa phương trong tỉnh, phong trào thi đua xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo nên một khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. 

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn ban hành Hướng dẫn về xây dựng và thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên  chức các cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Theo đó, đa số cơ quan, đơn vị đều thực hiện việc niêm yết công khai tại trụ sở làm việc, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị đưa nội dung thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp vào nội dung bản cam kết tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện hàng năm. 

Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành các quy chế, quy định, tinh thần trách nhiệm và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đến nay, Đảng bộ tỉnh có trên 2.000 tập thể và trên 2.000 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến. 

Trong đó, có gần 600 tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến cấp tỉnh. Đặc biệt, 100% cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ với những cách làm sáng tạo, hiệu quả đã chứng tỏ việc thực hiện NQTW4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh chính là giải pháp quan trọng để siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đồng thời, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ đại hội, đặc biệt là nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thanh Hương

Tags Yên Bái kỷ cương Đảng Chỉ thị số 05 Nghị quyết Trung ương 4

Các tin khác

Gần đây, một số cán bộ, đảng viên có chức quyền trong các cơ quan, đơn vị, địa phương vi phạm kỷ luật, pháp luật, không làm tròn vai trò, trách nhiệm “công bộc” có dấu hiệu ngày càng tăng. Điều này cho thấy tính tiền phong, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên trước nhân dân ở mức đáng lo ngại.

Lãnh đạo xã Lương Thịnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ thôn Đồng Bằng, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Những năm gần đây, diện mạo xã nông thôn mới xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên có nhiều thay đổi; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Kết quả đạt được nhờ vào Đảng bộ xã đã chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn viên, thanh niên xã Hồng Ca tham gia hoạt động tình nguyện kiên cố hóa kênh mương nội đồng.

Đảng bộ xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên có 19 chi bộ, với 280 đảng viên; trong đó, có 13 chi bộ thôn, 6 chi bộ cơ quan. Xác định tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng (CTPTĐ) và những khó khăn đặc thù của địa phương, Đảng bộ xã đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng hàng năm.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã đặt mục tiêu: Phấn đấu đạt tỷ lệ ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp là từ Đoàn viên

Việc phát triển Đảng trong lứa tuổi đoàn viên, đặc biệt là trong học sinh, sinh viên là việc cần thiết để ươm mầm những "hạt giống đỏ", để kết nối và chuyển giao thế hệ trong Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục