Trạm Tấu huy động sức mạnh tổng hợp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/1/2024 | 12:37:59 PM

YênBái - Bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và thực tiễn nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ban Chỉ đạo 35 huyện Trạm Tấu đã tham mưu, giúp cấp ủy huy động sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Lãnh đạo xã Bản Mù tham gia trồng khoa sọ với nhân dân trong hoạt động “Ngày cuối tuần cùng dân”.
Lãnh đạo xã Bản Mù tham gia trồng khoa sọ với nhân dân trong hoạt động “Ngày cuối tuần cùng dân”.

Trậm Tấu là huyện vùng cao còn nhiều khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ dân trí chưa đồng đều. Do vậy, những năm qua, huyện luôn quan tâm đặc biệt tới công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”.

Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu cho biết: "Cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trong năm 2023, Đảng bộ huyện Trạm Tấu đã ban hành 17 văn bản chỉ đạo, định hướng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện nghiêm túc việc tích hợp nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở cơ sở…”. 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng mà Trạm Tấu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo là thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó, Trạm Tấu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, xóa bỏ các hủ tục, đặc biệt là huy động sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 


Những năm qua, nhiều công trình kết cấu hạ tầng cho nông thôn vùng cao huyện Trạm Tấu đã được đầu tư xây dựng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Bản Mù - một xã cách trung tâm huyện khoảng 10 km với trên 6 ngàn nhân khẩu, 100% là đồng bào Mông. Những năm gần đây, xã đã có sự thay đổi rõ rệt. Hệ thống cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư như: hệ thống các trường học, trạm y tế, nhất là tuyến đường từ trung tâm huyện đến trung tâm xã được nâng cấp, mở rộng. Bên cạnh quan tâm chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân…, Bản Mù đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Năm 2023, tổng sản lượng lương thực có hạt của xã đạt 3.701/3.631 tấn, tăng 46 tấn so với năm 2022, đạt 102% kế hoạch. Tổng đàn gia súc chính đạt 10.330/10.330 con, tăng 640 con so với cùng kỳ năm 2022, bằng 100% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm trước 7,67%, đạt 100% kế hoạch. 

Đồng chí Hoàng Văn Đông - Bí thư Đảng bộ xã Bản Mù cho biết: "Năm 2023, Đảng bộ xã đã lãnh đạo hoàn thành, hoàn thành vượt mức 25/25 chỉ tiêu chủ yếu; lãnh đạo hoàn thành 68/68 nhiệm vụ trong Kế hoạch số 103-KH/ĐU ngày 26/12/2022 của Đảng ủy xã về triển khai thực hiện Kế hoạch số 106-KH/HU của Huyện ủy thực hiện Chương trình hành động 135 của Tỉnh ủy. Qua đó, Đảng bộ xã Bản Mù chưa để xảy ra những vấn đề bức xúc, phức tạp, dư luận quan tâm; không có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, trì trệ, yếu kém, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng được củng cố…”.


Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Trạm Tấu tuyên truyền cho người dân cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch trong tuyên truyền, kích động chống phá Đảng, Nhà nước.

Xác định rõ tầm quan trọng và nắm chắc định hướng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nên cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện đã tích cực tuyên truyền, giáo dục, tăng cường công tác tập hợp, đoàn kết nhân dân, đoàn kết dân tộc, tôn giáo; định hướng tư tưởng, nhận thức, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, nhân dân theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không đăng tải thông tin thiếu kiểm chứng, không giật tít, sử dụng ngôn từ không phù hợp; nắm bắt tình hình của nhân dân, xử lý các vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở…

Thượng tá Lò Trung Kiên - Trưởng Công an huyện Trạm Tấu cho biết: Công an huyện đã tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan có liên quan tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, học sinh, học viên và người dân cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch trong tuyên truyền, kích động chống phá Đảng, Nhà nước, bôi nhọ, hạ uy tín của lãnh tụ. Thực hiện tốt công tác theo dõi, nắm tình hình các hội, nhóm đông thành viên tham gia có nguy cơ tác động, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn, góp phần quan trọng định hướng dư luận xã hội trên địa bà huyện”.

Cùng với Công an huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện… đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; kịp thời thông báo tình hình, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, chủ động đấu tranh với các hoạt động lối kéo, chống phá của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; chia sẻ gương người tốt, việc tốt, các nhân tố tích cực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện cho biết: "Với đặc điểm địa phương, Trạm Tấu đã tăng cường giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong toàn huyện. Các cấp ủy, người đứng đầu phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng sát với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nhận thức được những thủ đoạn, chiêu trò của các thế lực thù địch trong chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ”.

Thời gian tới, Trạm Tấu sẽ tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động, thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, xây dựng con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”...

"Một trong những kinh nghiệm Trạm Tấu rút ra trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên trong công tác đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; phát tốt vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng, vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương” - đồng chí Trịnh Văn Xuê chia sẻ.

Thành Trung

Tags Trạm Tấu nền tảng tư tưởng Ban Chỉ đạo 35 cán bộ đảng viên nhân dân “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”

Các tin khác
UBND huyện Lục Yên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện mô hình.

Các trang mạng của lực lượng Công an huyện, công an xã, Trung tâm Truyền thông và Văn hoá huyện Lục Yên và một số trang khác trên địa bàn đã chủ động, kịp thời đăng tải hơn 4.000 bài viết trên mạng xã hội, tiếp cận trên 50 triệu lượt người dùng, thu hút trên 6 triệu lượt tương tác…

Xe tăng Quân giải phóng tiến vào dinh Độc Lập sáng ngày 30.4.1975. (Ảnh tư liệu)

Nước nhà thống nhất, câu chuyện hòa hợp, hòa giải dân tộc sẽ ngắn gọn và ít bi thương hơn nếu những người thua trận hiểu được chân lý và lẽ phải, ít nhất là chấp nhận thời cuộc. Nhưng một bộ phận không nhỏ (phần lớn là ở Mỹ) sau khi di tản đã tập hợp nhau lại, trở thành những hội nhóm để chống phá Nhà nước Việt Nam với mưu đồ "phục quốc”.

Nguyễn Đình Cống.

Thời gian vừa qua, Nguyễn Đình Cống lại đăng một loạt bài trên TIẾNG DÂN.COM lớn tiếng phê phán, phủ định Chủ nghĩa Mác, lên mặt dạy đời. Nào là: “Mác đã phạm sai lầm về triết học, về sự hiểu biết con người, về phương pháp nghiên cứu, về việc sử dụng luận cứ trong chứng minh, về việc Mác không phải phát hiện ra quy luật mà bịa ra nó, đặc biệt là nhận định “đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của lịch sử”.

Ban Chỉ đạo 35 huyện Mù Cang Chải tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Hàng năm, trang fanpage "Mù Cang Chải - Kết nối những miền danh thắng” đăng tải trên 500 tin, bài, video, chia sẻ trên 60 bài viết, hình ảnh với nội dung định hướng dư luận tích cực từ các trang Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh; nhóm "Sắc màu Mù Cang Chải” đăng tin, chia sẻ trên 1.500 bài viết; tích cực đấu tranh báo xấu các tài khoản cá nhân khi có lệnh của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục