Yên Bái nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

  • Cập nhật: Thứ hai, 17/4/2023 | 7:39:18 AM

YênBái - Thời gian qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái luôn chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu ban hành các nghị quyết (NQ) toàn diện về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030; 2026 - 2031.
Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030; 2026 - 2031.

Trong đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh các khóa XVII, XVIII ban hành NQ về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đến khóa XIX, ban hành NQ số 37, ngày 20/4/2021 về "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”. 

Kết quả thực hiện các NQ cho thấy, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng đổi mới, xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện NQ, chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với tình hình thực tiễn. Chất lượng sinh hoạt và tính chiến đấu của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên được chú trọng, đạt kết quả tích cực. 

Hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng đã chủ động, sáng tạo, sâu sát, quyết tâm, quyết liệt, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, thường xuyên, liên tục của cấp ủy đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị và trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm vừa bảo đảm giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ vừa giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, phát huy trí tuệ của tập thể và cá nhân. 

Nhiều cấp ủy đã làm tốt việc thực hiện cơ chế lãnh đạo "giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm”, tạo chuyển biến rõ nét trong chất lượng hoạt động của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Nhiều vấn đề mới, vấn đề khó đã được giải quyết kịp thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng.

Cùng đó, chú trọng tham mưu kiện toàn, hoàn thiện về tổ chức; chức năng, nhiệm vụ; phương thức lãnh đạo của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kiện toàn tổ chức cơ sở đảng đồng bộ với sắp xếp bộ máy hành chính và gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. 

Theo đó, trong 10 năm qua, toàn tỉnh đã kiện toàn, sắp xếp giảm 129 tổ chức cơ sở Đảng (từ 605 xuống còn 476 cơ sở Đảng). 

Đến nay, 100% các xã đã thành lập chi bộ công an chính quy; cơ bản thực hiện 100% bí thư cấp ủy là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; duy trì 100% thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ và không có chi bộ ghép. 

Trong 10 năm qua, toàn tỉnh kết nạp trên 16.500 đảng viên mới; trong đó, đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 38%, đảng viên trẻ chiếm 70%. 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng tích cực, chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần NQ 18,19, NQ số 39 của Bộ Chính trị một cách căn cơ, bài bản, quyết liệt. 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã giảm được 405 đầu mối cơ quan, đơn vị, bằng 25,4% so với năm 2015, giảm 7 đơn vị hành chính cấp xã và 985 (bằng 42%) thôn, bản, tổ dân phố, giảm trên 1.200 cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, gần 14.000 cán bộ không chuyên trách cấp xã và thôn, bản, tổ dân phố; giảm 12% biên chế công chức, 13% biên chế viên chức so với năm 2015, vượt chỉ tiêu Trung ương giao, đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Đồng thời, tham mưu đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, trọng tâm là làm tốt các khâu trong công tác cán bộ các cấp, bảo đảm chất lượng, liên thông, đồng bộ, khả thi; quan tâm sắp xếp, luân chuyển, điều động, tăng cường cán bộ, chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đủ tiêu chuẩn trước mắt và lâu dài; đổi mới hình thức, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phù hợp với vị trí việc làm và chức danh quy hoạch; tham mưu giúp Tỉnh ủy ban hành và triển khai các kế hoạch, đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nổi bật là đề án đào tạo trên 500 cán bộ chủ chốt và dự nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn tỉnh giai đoạn 2012 - 2020 có trình độ đại học và Đề án số 11 ngày 8/8/2018 của Tỉnh ủy về "Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”.

Thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu giúp lãnh đạo các cấp ủy về công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ; công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới và quản lý đảng viên. Trọng tâm là thực hiện NQ số 21, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và chương trình hành động thực hiện NQ số 28, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về "tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; tiếp tục tham mưu rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. 

Mạnh Cường

Tags Xây dựng Đảng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong sạch vững mạnh dân tộc thiểu số

Các tin khác
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Năm 2024, Yên Bái tròn 124 năm thành lập tỉnh. Trải qua hơn 1 thế kỷ, nhân dân Yên Bái anh dũng, kiên cường lập nên những mốc son lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giai đoạn hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái đang ra sức xây dựng tỉnh theo triết lý sống vì một quê hương “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” với những giải pháp đồng bộ, thiết thực, hiệu quả trong triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án cho Công ty cổ phần EREX Nhật Bản.

Với sự nỗ lực và từng bước khắc phục khó khăn, đưa ra nhiều giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thời gian qua, công tác thu hút đầu tư (THĐT) vào địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Học và làm theo lời Bác, người dân Mù Cang Chải tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc luôn ghi sâu lời căn dặn cách đây 65 năm, khi Người về thăm Yên Bái, đó là việc đoàn kết dân tộc; là tăng gia sản xuất để đời sống nhân dân được sướng hơn; là phải tiết kiệm và thực hiện đời sống văn hoá mới; và Yên Bái phải thi đua để trở thành một tỉnh khá nhất của các tỉnh miền núi.

Lắp đặt hệ thống báo cháy cho các hộ gia đình tham gia “Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy” tại tổ 7, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ.

Tham gia Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC), các hộ dân được trang bị các phương tiện và thiết bị chữa cháy cần thiết, được lắp đặt chuông báo cháy tại tầng 1, nút báo cháy ở vị trí phù hợp. Nút ấn và chuông báo cháy của các gia đình được liên kết với nhau. Khi xảy ra cháy, nổ, chỉ cần một gia đình ấn nút thì toàn bộ chuông của các gia đình khác cùng kêu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục