Đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vì sự bình yên trên môi trường mạng

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/9/2023 | 4:03:01 PM

YênBái - Trên mặt trận không tiếng súng, các cán bộ, chiến sỹ phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Yên Bái vẫn đang âm thầm ngày đêm đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vì môi trường mạng an ninh, an toàn, góp phần công sức không nhỏ để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cán bộ, chiến sỹ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Yên Bái tiếp nhận tin báo tố giác từ người dân.
Cán bộ, chiến sỹ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Yên Bái tiếp nhận tin báo tố giác từ người dân.

Trong suốt quá trình cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đảng coi đó là nội dung cốt lõi của công tác xây dựng Đảng. Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và các Nghị quyết của Đảng qua các nhiệm kỳ Đại hội đã khẳng định: "Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên”; "tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở”; "đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam ”.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đánh giá: "Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn thấp, nhất là việc tổ chức thực hiện Nghị quyết và khả năng phát hiện, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở”. 

Tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII diễn ra từ ngày 4 đến ngày 10/5/2022. Trung ương đã thảo luận và thống nhất cao về sự cần thiết phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đối với lực lượng Công an nhân dân, luôn lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, kể từ khi ra đời đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, có những đóng góp đặc quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. 

Một trong những bài học lớn quyết định đến sự thành công là thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh, năng lực, uy tín và phẩm chất tốt, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ của cách mạng.Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngay từ khi thành lập, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an tỉnh, Chi bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC) đã đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, xác định việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chi bộ Phòng ANM&PCTPSDCNC được thành lập ngày 26/1/2022 theo Quyết định số 66-QĐ/ĐUCA của Đảng ủy Công an tỉnh. Được thành lập trong bối cảnh các thế lực thù địch, phản động gia tăng lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước, vấn đề an toàn thông tin, lộ, mất bí mật nhà nước, tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. 

Xác định rõ nhiệm vụ, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, cùng với việc nhanh chóng ổn định tổ chức, Chi bộ Phòng ANM&PCTPSDCNC đã đoàn kết, nỗ lực, từng bước khắc phục mọi khó khăn, chủ động, tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, chú trọng, quan tâm công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Hiện nay, Chi bộ có tổng số 18 đảng viên; 3 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 15 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị; 18/18 đảng viên có trình độ đại học trở lên, trong đó có 2 đồng chí trình độ thạc sỹ; Cấp ủy Chi bộ gồm 5 đồng chí; đồng chí Trưởng phòng giữ chức Bí thư Chi bộ. Tập thể Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị luôn phát huy vai trò lãnh đạo hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ. Cán bộ, đảng viên luôn giữ vững lập trường tư tưởng, chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của ngành, đề cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Bám sát nhiệm vụ được giao, Chi bộ phòng ANM&PCTPSDCNC đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đề ra nhiều giải pháp để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trong đó, Chi bộ đã đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, nâng cao chất  lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Quán triệt thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, Quy định số 192-QĐ/TW, ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị và trực tiếp là Quy định số 91-QĐ/TW ngày 16/8/2017 của Ban Bí thư. Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh trên tất cả các mặt công tác, đặc biệt là công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên. 

Qua đó, đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, cụ thể, cấp ủy Chi bộ nâng cao công tác phổ biến, quán triệt văn bản của cấp trên để các đảng viên nắm vững và chấp hành đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của đơn vị. 

Chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt và năng lực công tác của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật, ý chí chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Thường xuyên nắm tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, đảng viên gương mẫu, đạt thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, phân công các đồng chí trong Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trực tiếp chỉ đạo công tác của từng đội phụ trách. Trong từng đội giao nhiệm vụ đến từng cán bộ bảo đảm phù hợp với khả năng, trình độ chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác.

Đồng thời, bám sát các quy định của Đảng ủy cấp trên, Chi bộ đã ban hành quy chế làm việc, thông báo phân công nhiệm vụ trong cấp uỷ, tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên nắm, thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo bộ phận tham mưu thường xuyên rà soát, báo cáo Cấp ủy Chi bộ sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc cho phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu trên nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt; các vấn đề lớn, quan trọng đều được bàn thảo kỹ lưỡng, quyết định tập thể; vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với các mặt công tác của đơn vị được phát huy; đảm bảo dân chủ, thẳng thắn.

Cấp ủy Chi bộ thường xuyên cải tiến phương pháp lãnh đạo, chỉ huy, nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành. Tổ chức các cuộc họp thường kỳ, đột xuất để lấy ý kiến vào các công việc nhằm đánh giá các mặt công tác, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Hằng năm, Chi bộ đã ban hành nghị quyết để lãnh đạo các mặt công tác của đơn vị. Trong đó, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn đề cao ý thức, tích cực thực hiện nghiêm nêu gương về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, quan hệ với Nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ. 

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch với nội dung cụ thể, bám sát nhiệm vụ theo quy định và nhiệm vụ chính trị được giao; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật; gương mẫu chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về những điều cán bộ, chiến sỹ Công an không được làm, Điều lệnh Công an nhân dân, nội quy nơi cư trú.

ĐẤU TRANH VÌ SỰ BÌNH YÊN TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

Với đặc thù tội phạm lĩnh vực công nghệ cao, chủ thể đấu tranh đa dạng, hoạt động trên môi trường mạng, không biên giới, sử dụng nhiều thủ đoạn ẩn danh, mã hóa, bảo mật gây khó khăn trong việc xác minh, truy tìm, đấu tranh, xử lý. "Tội phạm càng hoạt động tinh vi thì cán bộ, chiến sỹ của phòng lại càng phải nâng cao bản lĩnh chính trị, trau dồi pháp luật, nghiệp vụ để vạch trần tội phạm, đấu tranh vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân, phục vụ nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái”. Thượng tá Lê Cao Bách - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Yên Bái chia sẻ.


Đối tượng Thái Văn Đại tại cơ quan Công an.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chi bộ đã tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trong Công an toàn tỉnh tăng cường công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng; đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của hệ lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; chủ động phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an cấp huyện xác minh, làm rõ các nguồn tin về tội phạm, từ đó kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Những cuộc tấn công máy tính, tấn công mạng bị ngăn chặn, đảm bảo an toàn cho hệ thống máy chủ, máy tính, các phần mềm; những cuộc đấu tranh không khoan nhượng để phản bác những thông tin xấu độc trên môi trường mạng; nhiều thủ đoạn tinh vi, những chiêu trò lừa đảo bị lật tẩy; cùng với việc cảnh báo để nâng cao cảnh giác của người dân không bị sập bẫy kẻ xấu... 

Tính đến thời điểm hiện tại, Chi bộ đã chủ trì, phối hợp với công an các đơn vị khởi tố 06 vụ án, 07 bị can. Trong đó nổi bật là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng Thái Văn Đại, với số tiền trên 900 triệu đồng. Lợi dụng mạng xã hội Facebook, Thái Văn Đại, sinh năm 2003, trú tại Thôn 4, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã sử dụng tài khoản facebook "Đại Cầm Đồ” đăng nội dung đưa người từ Campuchia về Việt Nam, sau đó đã lừa chuyển tiền vào tài khoản của mình rồi chặn liên lạc, chiếm đoạt tiền của bị hại. 

Các thủ đoạn Đại thực hiện là: nhận làm dịch vụ mở khóa tài khoản facebook, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc sau đó chiếm đoạt; nhận đưa người từ Campuchia về Việt Nam, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc sau đó chiếm đoạt; giả bán hàng hóa (tủ lạnh, quần áo, pháo hoa…), yêu cầu chuyển tiền đặt cọc sau đó chiếm đoạt; nhận cho vay tiền, yêu cầu người vay cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, ảnh chụp CCCD/CMND sau đó tạo lập ví Momo từ số điện thoại của người vay tiền, liên kết với tài khoản ngân hàng của người vay tiền để chiếm đoạt tiền trong tài khoản người vay. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã truy bắt đối tượng đưa ra trước pháp luật.

Không chỉ chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời và trực tiếp xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, có dấu hiệu phạm tội trên không gian mạng, Chi bộ còn rà soát, phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương, chính quyền cơ sở; các ban ngành, đoàn thể vạch trần thủ đoạn phương thức hoạt động của các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng để hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước cũng như lừa đảo người dân.

Bên cạnh công tác đấu tranh, công tác phòng ngừa cũng được thực hiện có hiệu quả. Chi bộ đã chủ động rà quét, phát hiện hàng chục lỗ hổng trên các trang thông tin điện tử, các hệ thống thông tin của các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đề xuất phương hướng khắc phục; tham mưu Ban giám đốc Công an tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh, từ góp phần và công tác bảo đảm an ninh thông tin cho các đơn vị trong và ngoại lực lượng công an.

Về công tác đã tuyên truyền, chi bộ đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh thành lập Fanpage trên mạng xã hội Facebook của Phòng, phục vụ công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phổ biến kip thời các văn bản quy pham pháp luật, thông tin hoat động của ngành, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động cua tội phạm trên không gian mạng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của người dân trong công tác phòng, chống tội phạm. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Fanpage của đơn vị đã đăng tải, chia sẻ 358 bài viết với nội dung tuyên truyền về Luật An ninh mạng; vạch rõ các thủ đoạn phổ biến của tội phạm lợi dụng không gian mạng để hoạt động; cập nhật, phổ biến các quy định của pháp luật, các hình thức xử lý hành chính, hình sự đối với các hành vi làm ra, tàng trữ, phát tán, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân và mất ANTT trên địa bàn. 

Đến nay, fanpage của đơn vị đã thu hút gần 10 nghìn lượt theo dõi. Trong thời gian tới, chi bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các mạng xã hội được nhiều người sử dụng như Zalo, TikTok... 


Trang Fanpage chính thức trên MXH Facebook  của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Yên Bái thu hút nhiều lượt theo dõi

Với những thành tích ban đầu đạt được, các tập thể, cá nhân trong Chi bộ đã nhận được rất nhiều những ghi nhận, khích lệ, nổi bật là bằng khen của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia, và giấy khen của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam - VNPT Yên Bái tặng giấy khen trong trong công tác đảm an ninh, an toàn cho hệ thống LGSP của tỉnh.

TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG

Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao của Chi bộ, Chi bộ Phòng ANM&PCTPSDCNC sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp. Cụ thể, Chi bộ sẽ tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên tự ý thức bồi dưỡng, trau dồi, nâng cao năng lực công tác bảo đảm phù hợp khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, không để xảy ra trường hợp đảng viên có biểu hiện suy thoái "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, tập trung khắc phục những hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đảng viên. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên; đề xuất Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh quan tâm đảm bảo các nguồn lực (cán bộ, phương tiện nghiệp vụ) phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đáp ứng thực tiễn yêu cầu công tác, góp phần nâng cao sức chiến đấu của chi bộ, bảo đảm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của mỗi cán bộ, đảng viên, Chi bộ Phòng ANM&PCTPSDCNC sẽ khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, vì môi trường mạng an ninh, an toàn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Trần Hoàng Thanh Lâm
(Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Yên Bái)

Các tin khác
Muốn hưởng lương hưu tối đa 75%, lao động nam phải đóng đủ 35 năm BHXH, lao động nữ đóng đủ 30 năm BHXH. Ảnh minh họa: Internet.

Khi lao động nữ đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) 30 năm, muốn về hưu lúc 55 tuổi thì có được hưởng lương hưu tối đa 75%?

Người dân Nghệ An trong đợt nắng nóng gay gắt hồi cuối tháng 4. Ảnh: Quốc Huy

Dự báo thời tiết hôm nay (26/5/2024), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa giông, cục bộ có mưa to. Vùng núi từ Nghệ An đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Lực lượng chức năng thả cá thể khỉ về môi trường tự nhiên.

Ngày 24/5, Hạt Kiểm lâm Trạm Tấu – Nghĩa Lộ phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu và UBND xã Bản Công đã tiến hành thả 2 cá thể khỉ quý hiếm về tự nhiên.

Lãnh đạo đại diện Quân khu 2 và huyện Yên Bình trao hỗ trợ và chia vui cùng gia đình bà Nghiên.

Sáng 25/5, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Yên Bình phối hợp với UBND xã Hán Đà tổ chức lễ Khánh thành và bàn giao tiền hỗ trợ làm nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nghiên ở thôn Tân Lập, xã Hán Đà, huyện Yên Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục