Văn Yên chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/3/2023 | 7:39:27 AM

YênBái - Ban Chỉ đạo 35 huyện Văn Yên tăng cường định hướng, nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân để chủ động "phòng ngừa từ sớm, từ xa”, gắn chặt giữa "xây” và "chống”, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Huyện ủy Văn Yên tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Huyện ủy Văn Yên tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị nêu rõ: "Bảo vệ nền tảng tư tưởng (NTTT) của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Đồng thời, nhấn mạnh: "Bảo vệ vững chắc NTTT của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. 

Xác định đây là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ  của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, Đảng bộ huyện kiên trì lãnh đạo đấu tranh bảo vệ NTTT của Đảng; kịp thời chỉ đạo, định hướng các nhiệm vụ trọng tâm, xử lý các vụ việc phức tạp nảy sinh; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của địa phương. 

Trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ NTTT của Đảng, Ban Chỉ đạo 35 huyện Văn Yên tăng cường định hướng, nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân để chủ động "phòng ngừa từ sớm, từ xa”, gắn chặt giữa "xây” và "chống”, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ huyện… Chú trọng tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Toàn huyện hiện có 96,68% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đã có 6.997 cán bộ, đảng viên viết bản thu hoạch nhận thức cá nhân; 96,8% cán bộ, đảng viên tham gia học tập Chỉ thị 05 và có 6.990/7.220 đảng viên viết bản thu hoạch nhận thức cá nhân. Trong tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, có 6.710 đảng viên tham gia, đạt 92,87% và 5.498 đồng chí viết bài thu hoạch, đạt 81,93%... 

Cùng đó, Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Chỉ đạo 35 của huyện, hàng năm, từng quý, từng tháng đều có chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị chung; tập hợp thông tin từ nhiều kênh khác nhau, đặc biệt qua báo chí từ trung ương và địa phương triển khai đến các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và nhân dân. 

Trong đó, tập trung vào nhiều vấn đề, sự kiện quan trọng có tính thời sự, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm như: tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác đền bù giải phóng mặt bằng; thu hút đầu tư; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện chính sách an sinh xã hội; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo... 

Một số nội dung phản ánh có tính thời sự, nhạy cảm và có tác động lớn, được Huyện ủy, UBND huyện Văn Yên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, xem xét và xử lý, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân. 

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện còn chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân không tham gia bình luận, chia sẻ những bài viết có nội dung tiêu cực, phản động trên mạng xã hội. Mỗi tháng trên trang Fanpage của Ban Chỉ đạo 35 của huyện đã có hàng trăm bài đăng, chia sẻ  tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt… góp phần từng bước làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc xóa bỏ NTTT của Đảng, bảo vệ, phát triển và góp phần làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong xã hội; bảo vệ thành công các quan điểm, tư tưởng đổi mới của Đảng. 

Ngoài ra, sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện cũng góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động phát hiện, ngăn chặn và làm thất bại những âm mưu của các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam và chế độ XHCN; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ sự nghiệp đổi mới đất nước, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bản sắc văn hóa dân tộc... 
Ngọc Sơn

Tags Văn Yên phòng ngừa xây và chống lấy cái đẹp dẹp cái xấu đẩy lùi tiêu cực

Các tin khác
Gắn kết chặt chẽ yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục cán bộ, đảng viên, học viên, sinh viên _Ảnh: Tư liệu

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc. Trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là một trong những công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; nhiều quốc gia đã ghi nhận những ảnh hưởng to lớn của AI trong mọi mặt đời sống xã hội.

Các thành viên của Ban Chỉ đạo 35 huyện Văn Chấn tuyên truyền, vận động người dân ở thôn Làng Ca, xã Cát Thịnh cảnh giác, không theo tà đạo.

Ban Chỉ đạo 35 huyện Văn Chấn đã quan tâm đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng kết hợp với tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng.

Lợi dụng mặt trái của mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cố tình tán phát các thông tin xấu độc, không đúng sự thật lên không gian mạng, rồi tạo ra các bình luận nhằm lôi kéo, kích động cộng đồng mạng tham gia, thành lập các hội, nhóm tự phát để bàn tán, chỉ trích, xuyên tạc, bôi nhọ danh dự, uy tín người khác.

Việt Nam năm 2022 đã có sự phục hồi mạnh mẽ. Điểm sáng nổi bật là GDP năm 2022 ước tính tăng 8,02%, đạt mức tăng cao nhất kể từ năm 2011 do nền kinh tế đã khôi phục trở lại.... (Ảnh: Vneconomy)

Trang fanpage của Việt Tân mới đây viết: “Đau lòng, nam công nhân nghèo đi cướp để có tiền đóng học phí cho con…, chuyện đau lòng đến bao giờ mới chấm dứt”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục