Lực lượng vũ trang Yên Bái- nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/9/2023 | 10:38:30 AM

YênBái - Xây dựng, phát huy lực lượng 47 trong các cơ quan, đơn vị, tạo thành thế trận vành đai rộng khắp, tổ chức đấu tranh trực diện, đấu tranh kỹ thuật hiệu quả với các trang mạng xã hội của các thế lực thù địch, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh cùng trao đổi với Giáo sư Hoàng Chí Bảo về Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh cùng trao đổi với Giáo sư Hoàng Chí Bảo về Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Để cán bộ, chiến sĩ LLVT Yên Bái có thái độ, quan điểm, nhận thức trong việc phòng ngừa, tích cực đấu tranh với mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vững chắc ngay tại cơ sở, thì không có cách nào khác là phải xây dựng  LLVT tỉnh trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng.

Đây là mục tiêu, biện pháp quan trọng được các cơ quan, đơn vị của Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tăng sức đề kháng, khả năng miễn dịch cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời là yếu tố quyết định đến việc ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chiến lược "Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong mọi tình huống. 

Trong Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, nổi bật lên hai nhiệm vụ cơ bản cả trước mắt và lâu dài mà Đảng ta xác định, đó là "bảo vệ” và "đấu tranh”. 

Trong đó, phương thức bảo vệ chính là sử dụng tổng hợp các lực lượng, các hình thức, biện pháp kiên quyết, kiên trì giữ gìn, duy trì, củng cố bản chất cách mạng và khoa học, phát huy, phát triển sáng tạo những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Còn đấu tranh chính là chống lại sự xuyên tạc, phá hoại, những nhận thức sai trái của các lực lượng bên ngoài và bên trong làm cho nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng thấm sâu, đóng vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân. Đây là hai mặt của một nhiệm vụ, có mối quan hệ biện chứng với nhau, trong "bảo vệ” đã có "đấu tranh” và mục đích của "đấu tranh” là để "bảo vệ”.

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của nghị quyết, là cơ sở để nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình (DBHB) của các thế lực thù địch. 

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, trực tiếp là Ban Chỉ đạo 47 của Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cụ thể hoá các văn bản lãnh đạo của trên vào nghị quyết của cấp ủy, chi bộ và kế hoạch, chương trình hành động của cơ quan, đơn vị sát với thực tiễn của từng đơn vị, địa phương. 

Thực hiện hiệu quả Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, tập trung giáo dục những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; về đối tượng, đối tác; bản chất, truyền thống lịch sử, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, chức năng, nhiệm vụ của quân đội và LLVT tỉnh; âm mưu, thủ đoạn, tính chất nguy hiểm từ những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, cùng những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; các quy định chấp hành nghiêm về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật quân sự, không để kẻ xấu lợi dụng chống phá, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tích cực đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Trung tá Trần Văn Bình, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết: "Để kịp thời cung cấp cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị những thông tin chính thống, vô hiệu hóa thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cùng với tích cực đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ đấu tranh cho lực lượng 47, chúng tôi thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức công tác thông tin tuyên truyền bảo đảm chất lượng hiệu quả.

Cụ thể là hình thức tuyên truyền miệng và trong các chương trình phát thanh nội bộ hằng ngày ở Bộ CHQS tỉnh, chúng tôi đều xây dựng chuyên mục "Đấu tranh làm thất bại âm mưu DBHB” của các thế lực thù địch, thông qua đăng tải các bài viết của Báo Quân khu 2 và các bài viết trên Báo Quân đội nhân dân về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt ngày văn hóa chính trị tinh thần, ngày pháp luật hàng tuần, tháng của các cơ quan, đơn vị. Qua đó kịp thời, trao đổi, cung cấp thông tin, định hướng kịp thời cho cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh”.

Nhờ đó, khi tiếp cận các nguồn thông tin xấu độc do các thế lực phản động, thù địch tán phát trên không gian mạng, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn có nhận thức đúng đắn, có tinh thần cảnh giác cao, phân biệt được đúng, sai, thật, giả, phải, trái, không hoang mang, dao động trước những dư luận trái chiều kích động của các thế lực thù địch. 

Trung tá Phạm Anh Đức, Trợ lý  Ban Tuyên huấn, bộ CHQS tỉnh cho biết: "Trên tinh thần tuyên truyền, đấu tranh theo phương châm "Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh thường xuyên đăng tải các bài viết tuyên truyền về các hoạt động của LLVT tỉnh trong việc tích cực giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, các "gương người tốt, việc tốt” trên nhóm Facebook của Bộ CHQS tỉnh, nhằm lan tỏa những việc làm tốt, hành động, hình ảnh đẹp "Bộ đội Cụ Hồ” đến với nhân dân. Kịp thời chia sẻ những thông tin tích cực, dẹp bỏ thông tin xấu độc, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu và có nhận thức đúng đắn, vạch rõ tính chất phản động, những quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch”.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT Yên Bái luôn hướng tới cái đúng, cái đẹp, đẩy lùi cái sai trái, cái xấu, giữ gìn, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, kiên quyết không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, cài cắm, móc nối chống phá trên địa bàn tỉnh. Xây dựng, phát huy lực lượng 47 trong các cơ quan, đơn vị, tạo thành thế trận vành đai rộng khắp, tổ chức đấu tranh trực diện, đấu tranh kỹ thuật hiệu quả với các trang mạng xã hội của các thế lực thù địch, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và nhân dân trước những sự kiện chính trị của tỉnh, của đất nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh; thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ngay ở cơ sở.

Có thể khẳng định, cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ mang tính cấp bách, nhiệm vụ quan trọng, cần quyết tâm chính trị cao, quyết liệt như hiện nay. Song bằng tinh thần, trách nhiệm, phát huy tốt phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, chiến sĩ LLVT Yên Bái vẫn đang và sẽ là hạt nhân nòng cốt, là "lũy thép” vững chắc để vô hiệu hóa những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới.     

Anh Vũ (Bộ CHQS tỉnh Yên Bái)

Tags Lực lượng vũ trang Yên Bái phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ lực lượng nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Các tin khác
Quang cảnh hội nghị.

Chiều28/9, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay cho 80 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo 35, tổ thư ký giúp việc, tổ cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng uỷ Khối.

Sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các ngày 10-11/9 đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao của dư luận trong nước và quốc tế. Ảnh toàn cảnh Lễ đón Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

Trang mạng Tiếng dân News vừa đăng bài “Chuyện bên lề”: “Chữ tình ngày lại thêm xuân” của Nhã Duy. Sau khi tán dóc về chuyện 3 tổng thống Mỹ thuộc đảng Dân chủ đều trích dẫn những câu thơ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du trong các bài phát biểu của mình khi đến thăm Việt Nam, Nhã Duy ba hoa cố làm ra vẻ hiểu biết về sự tài tình của mỗi câu Kiều vận vào thế sự để từ đó tán dương các ngài tổng thống Mỹ đã vận đúng tâm trạng, hoàn cảnh, thế thái nhân tình phù hợp với câu thơ được trích dẫn để ca tụng “tầm văn hóa cao” của các nhà lãnh đạo Mỹ.

Lê Trung Khoa

Mấy năm trở lại đây kênh Youtube có tên thoibao.de với tần suất đăng tải dày đặc các bài viết với nội dung nói xấu Nhà nước Việt Nam, nói xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Một ngày trước hôm Tổng thống Mỹ tới thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trang mạng Tiếng dân News đã đăng bài “Lần này không gì có thể lay chuyển nổi quyết tâm Việt - Mỹ” do tên cờ vàng 3 sọc mạo danh “Lão Yến” bịa rằng “viết từ Hà Nội” với lời lẽ sặc mùi “3 que”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục