Bài phát biểu bế mạc của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tại Hội nghị lần thứ 24 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ sáu, 12/4/2024 | 12:10:29 PM

YênBái - Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) đã hoàn thành chương trình đề ra. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị.

 

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có phát biểu bế mạc Hội nghị. Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu!

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,

Thưa các đồng chí đại biểu đại diện các ban Đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng,

Thưa toàn thể các đồng chí,

Sau 1,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất thông qua nghị quyết của Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào nội dung Báo cáo quý I/2024, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW, các Báo cáo sơ kết do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị, trình xin ý kiến tại Hội nghị. Trên cơ sở các ý kiến tham gia của các đại biểu, tôi xin thống nhất và nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau đây:

1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I/2024, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024 và thời gian tới

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá: Chúng ta triển khai nhiệm vụ 3 tháng đầu năm trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức đan xen. Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các ngành, các cấp, địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo Chương trình hành động số 188-CTr/TU ngày 25/11/2023 của Tỉnh ủy đạt được một số kết quả khả quan, có mặt nổi trội. Đây là dấu hiệu tích cực, tạo đà để chúng ta phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của năm 2024 và cả nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã thẳng thắn thảo luận, phân tích, làm rõ thêm một số khó khăn, vướng mắc, những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của một số cơ quan, đơn vị, địa phương, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của toàn Đảng bộ.

Với mục tiêu xuyên suốt của năm 2024 là phấn đấu cơ bản về đích các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương cần phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, thẳng thắng nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, yếu kém của ngành, địa phương mình, rút kinh nghiệm sâu sắc, để tổ chức thực hiện chất lượng, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

Một là, rà soát, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 188-CTr/TU của Tỉnh ủy và các chương trình, kế hoạch công tác của năm 2024, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp khả thi, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Hai là, đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, cụ thể:

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh; phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Hồ Thác Bà. Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, bài bản, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

- Chủ động triển khai quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình, đề án về phát triển kinh tế - xã hội. Trước mắt, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Hội nghị của UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2021-2025 nhằm xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình, đề án, chính sách trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

- Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, bài bản, quyết liệt các nghị quyết, đề án, chính sách của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành cho cả nhiệm kỳ 2020-2025; chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hiện thực hóa các mục tiêu của nghị quyết, cũng như phát huy hiệu quả các đề án, chính sách.

- Triển khai bài bản, đồng bộ, thống nhất Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh theo phương án được phê duyệt. Thực hiện nghiêm túc Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp tổ chức, bố máy, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp.

- Quyết liệt cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng. Tập trung triển khai các nền tảng chuyển đổi số, ưu tiên các nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện hiệu quả kế hoạch nâng cao các bộ chỉ số đánh giá năng lực cấp tỉnh (PCI, PAPI, SIPAS, PAR Index,…).

- Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư; tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang khảo sát, triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai hiệu quả kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp năm 2024. Khẩn trương xây dựng Đề án và chính sách hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2024-2030 để trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện ngay từ quý III/2024.

- Tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là khâu giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn ngân sách nhà nước, nhất là các dự án, công trình trọng điểm.

Ba là, tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, cụ thể:

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các đề án, chính sách hỗ trợ phát triển các ngành nông lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Tích cực đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất công nghiệp, thực hiện các dự án kinh doanh hạ tầng khu, cụm khu công nghiệp. Tranh thủ, nắm bắt thời cơ, đẩy mạnh quảng bá, phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, du lịch. Đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Xuân, trồng rừng, xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch năm 2024.

- Chủ động thực hiện hiệu quả kịch bản thu ngân sách theo các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, không để tạo áp lực lớn cho những tháng cuối năm; điều chỉnh linh hoạt các giải pháp để bảo đảm hoàn thành dự toán đề ra.

- Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản. Nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống cháy rừng, nhất là các hiện tượng mưa lũ, sạt lở đất.

- Thực hiện hiệu quả các đề án lĩnh vực giáo dục và đào tạo; chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

- Nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bám sát hướng dẫn của Bộ Y tế để đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư, thiết bị y tế, bảo đảm đầy đủ, đúng quy định.

- Bảo đảm an sinh xã hội gắn với quản lý xã hội an toàn, lành mạnh; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, gắn với thực hiện kế hoạch xây dựng con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

- Triển khai nghiêm túc kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc của Nhân dân năm 2024; tiếp tục nhân rộng các mô hình "Gia đình hạnh phúc”, "Khu dân cư hạnh phúc”, "Cơ quan, đơn vị hạnh phúc”, "Trường học hạnh phúc” trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm không để phát sinh vụ việc phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Bốn là, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

- Triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ theo phân cấp. Chủ động ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị.

- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.


Các đại biểu tham dự Hội nghị.

2. Về dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với dự thảo Chương trình hành động do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Hội nghị. Yên cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành. Đồng thời thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo quy định.

Yêu cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung nghiên cứu, quán triệt các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy; kịp thời xây dựng kế hoạch của cấp mình để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

3. Về dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 24/01/2021 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá: Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU của Tỉnh ủy và các đề án, chính sách của HĐND, UBND tỉnh, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, song ngành du lịch tỉnh nhà đã có bước phát triển rất tích cực, một số chỉ tiêu đã đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thẳng thắn chỉ ra trong dự thảo Báo cáo cũng như ý kiến phát biểu của đại biểu dự Hội nghị. Trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

(i) Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TU của Tỉnh ủy, các đề án, chính sách của HĐND, UBND tỉnh đã ban hành về phát triển du lịch với mục tiêu xuyên suốt là: Phát triển du lịch xanh, bản sắc, hấp dẫn và trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, tạo nên hình ảnh và điểm đến đặc thù "Yên Bái - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc”.

(ii) Tích cực thu hút đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư phát triển du lịch, nhất là tại 4 vùng du lịch trọng điểm của tỉnh.

(iii) Tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch của tỉnh gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc.

(v) Tăng cường phối hợp với các đơn vị thông tin truyền thông, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp lữ hành để đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch với thông điệp "Yên Bái - Điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc, hấp dẫn, ấn tượng”.

(iv) Quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch, đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài.

4. Về dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 24/02/2021 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường giai đoạn 2021-2025

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá: Sau 3 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết đã đạt được một số kết quả bước đầu, song chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Các mặt tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc đã được chỉ rõ trong dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như một số ý kiến phát biểu tại Hội nghị.

Thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các ngành, các cấp, các địa phương cần tiếp tục cụ thể hóa và triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 29-NQ/TU của Tỉnh ủy, các đề án, chính sách của HĐND, UBND tỉnh về thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp, trọng tâm là:

(i) Làm tốt công tác quy hoạch, tích cực thu hút đầu tư, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai các dự án kinh doanh hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các dự án sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

(ii) Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp theo từng lĩnh vực và nhóm sản phẩm có lợi thế của tỉnh: Chế biến nông lâm sản gắn với khai thác, phát triển vùng nguyên liệu, trọng tâm là chế biến gỗ rừng trồng công nghệ cao; khai thác và chế biến sâu khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp; cơ khí, điện tử, công nghiệp phụ trợ; phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; đồng thời phát triển hợp lý một số ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động địa phương như dệt may, da giày.

(iii) Tiếp tục hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn, làng nghề gắn với chế biến, tiêu thụ nông lâm sản. Đẩy mạnh phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết chặt chẽ giữa công nghiệp với nông nghiệp và các ngành dịch vụ liên quan như: Thương mại, vận tải, logistics, xuất nhập khẩu…

(iv) Quan tâm phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển các ngành công nghiệp của tỉnh và của thị trường lao động; tích cực phối hợp với các doanh nghiệp để đào tạo lao động theo địa chỉ gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động.

(v) Đẩy mạnh cải cách hành chính, chế độ công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nỗ lực đổi mới, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành công thương trên tinh thần hết lòng, hết sức phục vụ người dân và doanh nghiệp.

(vi) Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của tỉnh tiếp cận với thị trường trong nước và quốc tế.

(vii) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường; xử lý nghiêm các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vi phạm theo quy định.

5. Về Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Yên Bái

Chúng ta đều thống nhất nhận thức rằng: Đô thị có vai trò đặc biệt quan trọng trong tổ chức không gian phát triển, bố trí nơi ở, sinh hoạt cho người dân; là nơi quy tụ, tập trung các trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, xã hội, là nơi cung cấp hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng thiết yếu và nguồn lực, bao gồm cả nguồn lực tài chính cũng như nguồn nhân lực chất lượng cao cho các hoạt động gắn với đời sống kinh tế - xã hội của địa phương; đô thị cũng là nơi tạo ra động lực tăng trưởng và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, vùng miền và cả nước.

Với kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phát triển đô thị còn rất khiêm tốn, chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, để đạt mục tiêu của Chương trình với tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 28% và các đô thị thực sự trở thành động lực tăng trưởng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương trong tỉnh là rất khó khăn và còn rất nhiều nhiệm vụ phải tập trung thực hiện.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục bám sát Chương trình phát triển đô thị tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của địa phương, đơn vị mình và tổ chức thực hiện. Trong đó, xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, lộ trình, thời gian, nguồn lực thực hiện; phân công rõ trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân tổ chức triển khai; phấn đấu xây dựng hệ thống đô thị tỉnh Yên Bái phát triển bền vững, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; có sắc thái kiến trúc đô thị riêng và môi trường, chất lượng sống tốt; có vị thế và năng lực cạnh tranh cao trong phát triển kinh tế - xã hội vùng và của cả nước.

6. Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xem xét, quyết định một số nội dung về công tác cán bộ theo thẩm quyền. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Trong thời gian tới, có rất nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần năng động, chủ động, đổi mới sáng tạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cùng với toàn Đảng bộ tỉnh nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2024 đã đề ra.

Với tinh thần đó, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng).

Chúc toàn thể các đồng chí dự Hội nghị sức khỏe, hạnh phúc và luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tags Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy Hội nghị lần thứ 24 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái

Các tin khác

Sau 1,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả, Hội nghị lần thứ 24, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái (mở rộng) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Vân Nam Vương Ninh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Vân Nam tiếp tục bảo tồn những địa chỉ đỏ nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo cách mạng Việt Nam từng hoạt động.

Tiếp tục Chương trình làm việc của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 24 (mở rộng), chiều 11/4, các đại biểu tiến hành thảo luận tại 3 tổ, đánh giá kết quả đạt được trong quý I; làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi nhằm triển khai thực hiện toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ quý II cũng như của cả năm 2024.

Sáng 11/4, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, Báo Lai Châu đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (16/4/1964-16/4/2024) và xuất bản số báo đầu tiên (01/5/1964-01/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục