Việt Hồng đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

  • Cập nhật: Thứ ba, 31/1/2023 | 7:43:55 AM

YênBái - Đảng bộ xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên có 8 chi bộ; trong đó, có 6 chi bộ nông thôn và 2 chi bộ cơ quan, với tổng số 176 đảng viên. Nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những nhiệm vụ lâu dài, xuyên suốt, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ xây dựng chương trình công tác trọng tâm phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Hội đồng Thẩm định của tỉnh thăm di tích lịch sử Quốc gia nhà
ông Trần Đình Khánh, xã Việt Hồng.
Hội đồng Thẩm định của tỉnh thăm di tích lịch sử Quốc gia nhà ông Trần Đình Khánh, xã Việt Hồng.

Đồng thời, chỉ đạo cán bộ, công chức, đảng viên các cơ quan, đơn vị, khối các đoàn thể xây dựng chương trình hành động cá nhân theo đúng chủ đề từng năm. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc phát huy vai trò gương mẫu của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo chủ chốt trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo; đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên được tăng cường… 

Đảng ủy xã cũng thường xuyên đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Đại hội của Đảng và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Đồng thời, coi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của Đảng ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, đoàn thể, gắn với chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hàng năm, Đảng bộ xã tổ chức kiểm điểm theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 với phương châm cấp trên kiểm điểm trước, cấp dưới kiểm điểm sau; tập thể kiểm điểm trước, cá nhân kiểm điểm sau. Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình luôn tự giác, trung thực, chân thành, công tâm, không né tránh chạy theo thành tích. 

Thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Đảng ủy xã Việt Hồng đã xây dựng kế hoạch số 05 về thực hiện việc đánh giá kết quả về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên hàng năm; tổ chức triển khai học tập đối với đảng viên, cán bộ, công chức xã, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng ủy tuyên truyền quán triệt đến toàn thể đảng viên trong chi bộ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đảm bảo theo yêu cầu. 

Qua việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã có những chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; nâng cao vai trò trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, trung thực trách nhiệm gắn bó với nhân dân. 

Vai trò của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được thể hiện rõ như: luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tuỵ với công việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, nói đi đôi với làm, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách lãnh đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ  của năm, không có các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ và trong cán bộ, đảng viên. 

Năm 2022, Đảng bộ xã đã thực hiện đánh giá 175 đồng chí về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; trong đó, nêu gương tốt 163 đồng chí; đảng viên giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý 15/15 đồng chí đạt mức nêu gương tốt. 

Đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu. 

Căn cứ vào chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hằng năm Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo chương trình đã xây dựng; trong đó, không có tổ chức, cá nhân nào phải xử lý kỷ luật về vi phạm Nghị quyết Trung ương 4. 

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, căn cứ vào tình hình thực tế về công tác cán bộ, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Việt Hồng thường xuyên rà soát, bổ sung, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ có trình độ, năng lực để tạo nguồn cho quy hoạch cán bộ Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể chính trị. 

Theo đó, từ năm 2020 đến nay, Đảng ủy xã đã bố trí, tạo điều kiện cho 2 cán bộ trẻ, cán bộ công chức trong diện quy hoạch đi đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị. Công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo đã trình Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt danh sách phương án quy hoạch…
Trần Ngọc 

Tags Việt Hồng Chỉ thị 05 mô hình làng dâu Nghị quyết Trung ương 4 đảng viên

Các tin khác
Lãnh đạo Đảng ủy xã Đông Cuông tham quan mô hình điển hình của hộ ông Trần Văn Lan ở thôn Thác Cái.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025, Đảng ủy xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với phong trào thi đua yêu nước, đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của địa phương.

Huyện Trấn Yên đã hình thành vùng trồng dâu nuôi tằm góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. (Trong ảnh: Lãnh đạo xã Việt Thành kiểm tra chất lượng dâu ở thôn Lan Đình. Ảnh: Văn Tuấn)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò quan trọng của nông dân và nông nghiệp. Người nhấn mạnh: “Trong công cuộc xây dựng nước nhà, Chính phủ trông mong vào nông dân, trông cậy vào nông nghiệp một phần lớn. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Đào Thịnh kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu tại thôn Khe Măng.

Khắc ghi lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua", cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên luôn tích cực, hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động, nhất là Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” để xây dựng Đào Thịnh là xã đầu tiên của tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Các cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được tuyên dương khen thưởng.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ: "Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ". "Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục