Đảng bộ huyện Lục Yên quan tâm quy hoạch cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo

  • Cập nhật: Thứ tư, 6/12/2023 | 7:54:16 AM

YênBái - Nhiệm kỳ 2020-2025, công tác quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ của huyện Lục Yên đã đạt được kết quả quan trọng. Việc sắp xếp, điều động cán bộ gắn với điều động thực hiện chủ trương bí thư hoặc chủ tịch UBND xã không phải là người địa phương tiếp tục được thực hiện.

Lãnh đạo huyện Lục Yên tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm địa phương của xã Mường Lai.
Lãnh đạo huyện Lục Yên tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm địa phương của xã Mường Lai.

Ban Thường vụ Huyện ủy (BTVHU) đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030, trong đó đưa ra khỏi quy hoạch đối với cán bộ không đủ tiêu chuẩn, bổ sung quy hoạch những nhân tố mới, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ Đề án 11 của Tỉnh ủy.

Theo Ban Tổ chức Huyện ủy Lục Yên, nửa nhiệm kỳ 2020-2025, toàn Đảng bộ đã có 1.010 lượt cán bộ đưa ra khỏi quy hoạch, 510 lượt cán bộ bổ sung quy hoạch; nhiệm kỳ 2025-2030, đã có 152 lượt cán bộ đưa ra khỏi quy hoạch, 1.466 lượt cán bộ đưa vào quy hoạch. 

Công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 332 cán bộ. Việc sắp xếp, điều động cán bộ gắn với điều động thực hiện chủ trương bí thư hoặc chủ tịch UBND xã không phải là người địa phương tiếp tục được thực hiện. Đã điều động 26 cán bộ, 24/24 xã, thị trấn có bí thư hoặc chủ tịch UBND xã không phải là người địa phương. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện thường xuyên, BTVHU đã xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả bước đầu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2021-2026 và kế hoạch hàng năm.

Huyện đã cử 7 đồng chí tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị, 35 cán bộ tham gia học trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 1 lớp trung cấp lý luận chính trị hệ vừa làm vừa học cho 80 học viên. Cử 583 lượt cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn tại tỉnh và huyện; tổ chức mở 3 lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho 233 đồng chí là cấp ủy viên cơ sở, bí thư, phó bí thư, chi ủy viên chi bộ; phối hợp tổ chức 2 lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở cho 200 cán bộ. 

Tham gia Đề án số 11 của Tỉnh ủy, huyện đã có 8 đồng chí trúng tuyển. Hiện đã có 1 đồng chí giữ chức danh cán bộ thuộc diện BTVHU quản lý, 3 đồng chí được điều động xuống cơ sở (trong đó có 2 đồng chí đã điều động về giữ chức vụ lãnh đạo quản lý của huyện). 

Chất lượng đội ngũ cấp ủy và cán bộ các cấp từng bước được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường, đã chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Công an huyện thẩm định tiêu chuẩn đối với 1.331 nhân sự đề nghị quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu ứng cử 549 quần chúng đề nghị kết nạp đảng viên và 451 đảng viên dự bị công nhận đảng viên chính thức; chính sách cán bộ được thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được quan tâm, chú trọng. 

BTVHU tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo của huyện thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương gồm 12 đồng chí, do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban. 

Thực hiện nghiêm túc việc chia tách 3 cơ quan đảm bảo theo Đề án số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quyết định dừng thí điểm thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã đảm bảo theo Nghị quyết số 114-NQ/TU ngày 28/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cùng với đó, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thường xuyên rà soát, hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống các quy chế, quy định, nhất là quy chế làm việc. 

Đồng chí Hoàng Hữu Độ - Bí thư Huyện ủy Lục Yên cho biết: "Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã điều chỉnh, bổ sung 4 lần quy chế làm việc, nội dung quy chế làm việc đã bám sát quy định của Đảng và quy chế của cấp trên. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị”. 

Thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy huyện, BTVHU đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Ủy viên BTVHU, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, tập thể BCH Đảng bộ huyện, BTVHU, Thường trực Huyện ủy đã duy trì thực hiện các phiên họp theo quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy. Sau các kỳ họp, hội nghị của BCH Đảng bộ huyện, BTVHU, Thường trực Huyện ủy đã ban hành kịp thời các nghị quyết, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, BTVHU, BCH Đảng bộ huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc theo hướng hiệu quả, khoa học, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời phát hiện, chỉ đạo giải quyết những vấn đề mới phát sinh, những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Trong hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội, Đảng bộ huyện luôn tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời chủ động dự báo tình hình để kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ cho linh hoạt, sát thực tiễn. 

Quá trình thực hiện cấp ủy duy trì các kỳ họp thường kỳ, tổ chức các kỳ họp không thường kỳ để triển khai và đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình cơ sở, tổ chức các cuộc làm việc với đảng ủy các xã, thị trấn, các phòng, ban, đơn vị của huyện, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và định hướng các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong công tác thu ngân sách, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới, quản lý đất đai, chuyển đổi số, giảm nghèo, giải quyết đơn thư, công tác kiểm tra, giám sát, phát triển đảng viên mới...

Giai đoạn nửa đầu nhiệm kỳ, căn cứ vào các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ huyện; các chỉ tiêu chủ yếu theo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện cơ bản đảm bảo tiến độ các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ huyện đề ra. Trong đó đã cụ thể hóa thành 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, với 37 chỉ tiêu chủ yếu. Đến nay cả 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được triển khai, thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả tích cực. Dự ước đến hết năm 2023, có 18 chỉ tiêu đạt và vượt; 16 chỉ tiêu đạt trên 70%; 3 chỉ tiêu đạt trên 50% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. 

Anh Dũng

Tags Đảng bộ Lục Yên quy hoạch cán bộ lãnh đạo Đề án 11

Các tin khác
Đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị huyện Lục Yên.

Trong quý I/2024, Đảng bộ huyện Lục Yên đã quyết định kết nạp 88 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 40,9% kế hoạch; chuyển đảng chính thức cho 72 đảng viên dự bị.

Mô hình chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đã khẳng định rõ vai trò của Đảng bộ trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế địa phương.

Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên tích cực đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, sâu sát, cụ thể, lấy kết quả là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ, cán bộ và đảng viên.

(Hình minh họa)

Quý I/2024, toàn Đảng bộ huyện Lục Yên có 11 đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Đảng bộ Khối phấn đấu 100% chi, đảng bộ cơ sở, đoàn thể phổ biến, tuyên truyền và có kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào DVK tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên. (Ảnh: Một tiết mục tham dự Hội thi DVK năm 2023 tại Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh.)

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh Yên Bái phấn đấu 100% tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể khối triển khai tổ chức thực hiện 2 mô hình “Dân vận khéo” (DVK) cấp Đảng ủy Khối là mô hình "Lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số trong Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh" và mô hình “Tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào xây dựng "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hạnh phúc"”...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục