Yên Bái bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/12/2022 | 7:47:55 AM

YênBái - Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các đại biểu tham gia ý kiến thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm tại Hội thảo khoa học cấp tỉnh về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Các đại biểu tham gia ý kiến thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm tại Hội thảo khoa học cấp tỉnh về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ cùng sự phát triển bùng nổ của Internet và các mạng xã hội cũng như những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Đảng, Nhà nước đã chủ động tiến hành đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ và xã hội. 

Cùng với các đảng bộ địa phương trong cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Kế hoạch 144 về triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII; Quyết định 1893 thành lập Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Yên Bái và tổ chức triển khai một cách căn cơ, bài bản. 

Nhờ đó, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, Yên Bái là 1 trong 3 địa phương tiêu biểu nhất của cả nước tham gia Cuộc thi viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Ban Chỉ đạo 35 - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, được Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đánh giá cao. 

Để đạt được kết quả đó, Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh đã kịp thời chỉ đạo định hướng các nhiệm vụ trọng tâm, xử lý các vụ việc phức tạp nảy sinh; tập trung tham mưu, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tăng cường nắm bắt, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. 

Ngoài ra, lực lượng tham mưu, giúp việc ban chỉ đạo các cấp được củng cố, tăng cường hoạt động theo phương châm "Phòng ngừa từ sớm, từ xa”, gắn chặt giữa "xây và chống”, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. 

Các thành viên Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh và ban chỉ đạo 35 các cấp trong tỉnh đã thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận có liên quan của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhất là Đề án số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch giai đoạn 2021 - 2025”.

Nhằm tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa Nghị quyết số 35 và đánh giá cụ thể những kết quả thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh thời gian qua để phục vụ tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong công tác giảng dạy lý luận chính trị, Yên Bái đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới với sự tham gia hưởng ứng tích cực bằng báo cáo tham luận của hơn 20 cơ quan, đơn vị. 

Các tham luận đã đề cập khá toàn diện các nội dung của chủ đề Hội thảo, thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại địa phương như: nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch của Đảng bộ tỉnh Yên Bái hiện nay; các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả thông tin xấu, độc; công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và các giải pháp quản lý trên không gian mạng; tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các địa phương trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên địa bàn tỉnh; thực tiễn, kinh nghiệm của các ngành, địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Đồng thời là các chủ đề: tính nhân văn và ý nghĩa thời đại của học thuyết Mác; đấu tranh phản bác các quan điểm phủ nhận sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân và bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam; phản bác quan điểm xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh; bác bỏ quan điểm "quân đội trung lập”, "đứng ngoài chính trị”; bác bỏ quan điểm phủ nhận xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng; bác bỏ quan điểm đòi thực hiện "tam quyền phân lập”, "bất tuân dân sự”,… 

Đây thực sự là các luận cứ khoa học và thực tiễn rất quan trọng, cần thiết cho công tác giảng dạy lý luận chính trị và đấu tranh trên không gian mạng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới hiện nay. 

Hội thảo đã luận giải khách quan, khoa học những giá trị lý luận, giá trị thực tiễn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta hiện nay, nhất là những vấn đề mà kẻ thù đang tập trung xuyên tạc, chống phá. 

Qua đó, nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn, các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động tấn công vào nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hiện nay cũng như trên địa bàn tỉnh để có những giải pháp hiệu quả hơn trong công tác tuyên truyền giảng dạy lý luận chính trị. 

Cùng với đó, các tham luận còn tập trung làm rõ nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết 35 của các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh. 

Qua đó, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn và giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết 35 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Thanh Hương

Tags Yên Bái bảo vệ nền tảng tư tưởng tình hình mới

Các tin khác
Những cá nhân được “vinh danh” trao “Giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng” này thực chất chỉ là những đối tượng cực đoan, những con rối của tổ chức khủng bố Việt Tân đang chấp hành án trong trại giam vì những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến chống phá chế độ.

Mỗi dịp cuối năm, một số tổ chức chống phá ở hải ngoại lại vẽ ra chiêu trò bình chọn và trao “giải thưởng nhân quyền”. Trong đó, tổ chức khủng bố Việt Tân đang rêu rao thứ gọi là “giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng”.

Sau 35 năm đổi mới, quy mô nền kinh tế Việt Nam (GDP) từ 36,66 tỷ USD năm 1987) đã đạt 400 tỷ USD năm 2022. Ảnh: Sản phẩm sứ cách điện Hoàng Liên Sơn, tỉnh Yên Bái xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới (Ảnh minh họa).

Quả đó là cách nhìn ác cảm, định kiến, thiếu khách quan bất chấp sự thật là sự xuyên tạc trắng trợn của những kẻ chống Cộng muốn gạt bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cố tình phủ nhận những thành tựu, thành quả về kinh tế mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng...

Ảnh minh họa.

Tháng 12 này có một ngày đặc biệt: Ngày Nhân quyền Quốc tế (10-12) - là dịp để Liên hợp quốc (LHQ) và các quốc gia thành viên tôn vinh những giá trị cao cả cùng những thành tựu đạt được trong thúc đẩy, bảo vệ quyền con người. Với Việt Nam, những thành tựu ấy được minh chứng qua việc không ngừng chăm lo đời sống, bảo vệ các quyền hợp pháp của người dân, đồng thời tích cực đóng góp cho nỗ lực thúc đẩy quyền con người trên toàn thế giới.

Đào Tăng Dực

Người thanh tao nuôi chim cảnh lấy tiếng hót làm vui, nuôi chim dưỡng tâm, chơi cây cảnh dưỡng thần. Kẻ tàn bạo nuôi chim ưng săn mồi để chúng tàn sát những loài vật khác, biến chúng thành “chó săn” biết bay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục