Yên Bái yêu cầu nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/11/2023 | 9:17:48 AM

YênBái - Để nghiêm túc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc.

Cán bộ xã Yên Thái, huyện Văn Yên giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.
Cán bộ xã Yên Thái, huyện Văn Yên giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Theo đó, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thường xuyên tổ chức quán triệt, phổ biến đầy đủ, kịp thời Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023, Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; việc quán triệt, phổ biến phải thực sự hiệu quả, phù hợp, tránh việc làm hình thức, làm lấy lệ.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ theo phân cấp, ủy quyền; chịu trách nhiệm quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật. 

Đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức trong xử lý công việc, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý kịp thời, hiệu quả, gắn trách nhiệm cá nhân đối với từng bước, từng khâu xử lý công việc…

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhận văn bản, hồ sơ (tất cả các văn bản) thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương phải được chỉ đạo, xử lý, giải quyết, tổ chức thực hiện ngay trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản (trừ trường hợp văn bản, nhiệm vụ hoặc pháp luật có quy định cụ thể về thời hạn xử lý). 

Đối với văn bản, nhiệm vụ có nội dung, vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập (với lý do chính đáng) thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan chủ trì nhận, xử lý văn bản kịp thời có thông báo, phản hồi về lý do chưa xử lý, giải quyết và dự kiến thời hạn xử lý, hoàn thành để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và theo dõi, phối hợp.

Đối với cơ quan, đơn vị gửi văn bản, hồ sơ, yêu cầu trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản, nếu chưa nhận được kết quả xử lý/phản hồi (hoặc văn bản tham gia ý kiến) của cơ quan chủ trì xử lý thì cơ quan, đơn vị đã gửi văn bản kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo, đưa vào kết quả chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính và bình xét, đánh giá chất lượng hàng năm đối với tập thể và cá nhân người đứng đầu để chậm, muộn văn bản.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chỉ đạo rà soát, thống kê toàn bộ các văn bản, công việc, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền nhưng còn tồn đọng, chưa được xử lý, giải quyết, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan; các văn bản, công việc, nhiệm vụ đã được gửi đến các sở, ngành có liên quan để phối hợp, thẩm định, tham gia ý kiến nhưng chưa nhận được phúc đáp, phản hồi của cơ quan, đơn vị liên quan…

Thành Trung

Tags Yên Bái trách nhiệm xử lý kỷ luật kỷ cương hành chính

Các tin khác
Theo xếp hạng, Yên Bái đứng thứ 9 về chỉ số SIPAS - mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước của các tỉnh, thành năm 2023.

Năm 2023, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (chỉ số SIPAS) tỉnh Yên Bái đạt 87,73%, đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố (tăng 2 bậc so với năm 2022); Chỉ số Cải cách hành chính (PAR index) đạt 88,86%, đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố trong bảng xếp hạng (tăng 4 bậc so với năm 2022).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 997/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực thư viện.

Quang cảnh hội nghị.

UBND huyện Văn Yên vừa tổ chức Hội nghị tổng kết và công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn năm 2023.

Tại Kỳ họp thứ 15 - HĐND thành phố đã thống nhất thông qua Nghị quyết về việc sáp nhập đối với 4 xã, phường.

Thực hiện Nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thành phố Yên Bái đã và đang triển khai thực hiện việc sáp nhập các xã, phường đảm bảo khoa học, bài bản, đúng quy định, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục