Yên Bái tập trung hoạt động tuyên truyền và phát huy giá trị di tích lịch sử kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/4/2024 | 10:46:43 AM

YênBái - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 -07/5/2024), ngành văn hóa - thể thao và du lịch Yên Bái đã và đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Xung quanh nội dung này, phóng viên Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Lâm Tới - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh!

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh kiểm tra và chỉ đạo công tác tu bổ, tôn tạo tại Di tích lịch sử quốc gia Đèo Lũng Lô
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh kiểm tra và chỉ đạo công tác tu bổ, tôn tạo tại Di tích lịch sử quốc gia Đèo Lũng Lô

P.V: Thiết thực kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, xin ông cho biết, các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm của ngành văn hóa -thể thao và du lịch tỉnh trong dịp này ?  

Với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch của tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 29/2/2024 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái năm 2024, trong đó có nội dung chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) với nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân.

Bám sát kế hoạch hoạt động của tỉnh, Sở đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-VHTTDL ngày 12/4/2024 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Sở cũng đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh xây dựng Chương trình nghệ thuật "Dấu ấn Yên Bái trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ", sẽ tổ chức tại Quảng trường 19/8 (Km5, thành phố Yên Bái); chỉ đạo Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh tổ chức triển lãm, trưng bày chuyên đề giới thiệu những tài liệu, hình ảnh về dấu ấn của tỉnh Yên Bái trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ; Trung tâm Quản lý di tích và Phát triển du lịch tham gia Triển lãm "Du lịch qua các miền di sản và danh thắng Việt Nam” trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2024 tại tỉnh Điện Biên và kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cùng đó, Sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; đặc biệt tuyên truyền, quảng bá trên mạng xã hội để thu hút du khách đến tỉnh Yên Bái trong dịp kỷ niệm. Đồng thời, nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hướng về cơ sở phục vụ nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. 

Đến nay, công tác chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm đã được các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tích cực triển khai, tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử của dân tộc.


P.V: Thưa ông, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan, địa phương và các đơn vị có liên quan tổ chức hoạt động tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử quốc gia liên quan để phục vụ nhân dân và du khách nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Xin ông cho biết, tiến độ thực hiện đến nay của các công trình ?

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 623/UBND-VX ngày 29/02/2024 về việc khẩn trương rà soát, chỉnh trang các di tích lịch sử quốc gia nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các phòng chức năng chủ động phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh niên; Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ hoàn thiện các thủ tục, thẩm định để các địa phương tiến hành tu sửa cấp thiết đối với Di tích lịch sử quốc gia Bến Âu Lâu (thành phố Yên Bái), Di tích lịch sử- văn hóa quốc gia Căng và Đồn Nghĩa Lộ (thị xã Nghĩa Lộ) và Di tích lịch sử quốc gia Đèo Lũng Lô (huyện Văn Chấn).


Hiện nay, Tỉnh đoàn Thanh niên và Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn đang hoàn thiện chỉnh trang, khắc phục sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng, xuống cấp của di tích; trang trí, khánh tiết, treo băng rôn, khẩu hiệu, tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp phục vụ nhân dân và du khách tại các di tích lịch sử có liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ, đảm bảo hoàn thành theo tiến độ và đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thẩm định nội dung các bài giới thiệu, lịch trình tham quan tại các di tích đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, nội dung tư liệu, số liệu, thống nhất và gửi ý kiến thẩm định để các địa phương hoàn thiện, phục vụ nhân dân và du khách.

Việc triển khai tốt công tác tu bổ, tôn tạo ba di tích lịch sử quốc gia trên sẽ góp phần thu hút nhân dân và du khách đến tham quan hình dung được rõ nét hơn những dấu ấn và đóng góp của tỉnh Yên Bái trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ trong dịp kỷ niệm.

P.V:  Để phát huy giá trị của các di tích lịch sử, ghi dấu công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ và là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, là ngành chuyên quản lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, xin ông cho biết những giải pháp trọng tâm để thực hiện trong thời gian tới? 

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có 137 di tích đã được xếp hạng (1 di tích quốc gia đặc biệt, 12 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 124 di tích cấp tỉnh). Để phát huy giá trị các di tích lịch sử trong việc ghi dấu công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ và là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định một số định hướng và giải pháp trọng tâm để bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử như sau:

Một là, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về di sản văn hóa; các chủ trương, chính sách, kế hoạch, đề án của tỉnh về bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, địa phương trong việc phát huy giá trị của các di tích lịch sử, phát huy vai trò của cộng đồng trong hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử.

Hai là, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả Luật Di sản văn hóa và các văn bản có liên quan, Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sửa. 

Ba là, tiếp tục triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Đề án "Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022-2030" (phê duyệt kèm theo Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái), trong đó đặc biệt chú trọng công tác tu bổ, tôn tạo, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử các cấp.

Bốn là, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, địa phương trong việc đẩy mạnh hoạt động bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa của các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh. Phát động cuộc thi tìm hiểu về các di tích lịch sử dành cho học sinh các cấp; tổ chức các hoạt động sinh hoạt truyền thống, hành trình về nguồn tại các di tích lịch sử trên địa bàn để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Năm là, chú trọng quảng bá các di tích lịch sử với phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh của vùng đất và con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập", đẩy mạnh kết nối liên vùng, xây dựng các tour, tuyến du lịch với các điểm đến là các di tích lịch sử tiêu biểu của tỉnh, góp phần phát huy giá trị các di tích lịch sử, thúc đẩy hoạt động du lịch, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

P.V: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông!

Minh Huyền (thực hiện)

Tags Chiến thắng Điện Biên Phủ văn nghệ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch địa chỉ đỏ hoạt động tuyên truyền di tích lịch sử

Các tin khác
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Có một thực tế không thể phủ nhận rằng, sức mạnh của truyền thông với sự lan tỏa, tác động vô cùng mạnh mẽ đã tạo nên không khí hết sức hào hùng, tự hào, xúc động của Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Hơn tất thảy, dâng trào niềm cảm xúc thiêng liêng, trân trọng và bồi đắp thêm tình yêu con người, quê hương, đất nước…

(Ảnh minh họa)

Tối 19/5, tại thành phố Ðiện Biên Phủ, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Ðiện Biên tổ chức lễ tổng kết, trao giải thưởng tháng âm nhạc “Bài ca Ðiện Biên”.

Du khách tham quan triển lãm

Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế khai mạc triển lãm chuyên đề: “Điện Biên Phủ-Quyết chiến, quyết thắng”, nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức trao giải Nhất cuộc thi

Ban tổ chức nhận được trên 422.500 bài dự thi của thiếu nhi gửi về từ 63 tỉnh, thành trên cả nước tham gia cuộc thi “Vẽ tranh của thiếu niên, nhi đồng về Chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục