Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/3/2024 | 9:47:24 AM

YênBái - Đồng chí Đỗ Đức Duy- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh vừa ký ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị!

Cán bộ, chiến sỹ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Yên Bái tiếp nhận tin báo tố giác từ người dân.
Cán bộ, chiến sỹ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Yên Bái tiếp nhận tin báo tố giác từ người dân.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Tuy nhiên, tình hình an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao trên cả nước cũng như tại địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động, đối tượng chống đối, cơ hội chính trị không ngừng sử dụng không gian mạng thu thập tin tình báo, đánh cắp bí mật Nhà nước, thông tin cá nhân; tấn công hệ thống thông tin trọng yếu, đăng tải thông tin xấu, độc, tin giả, tin sai sự thật; lôi kéo người dân tham gia các hội, nhóm phản động, nhen nhóm phản động, tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật, mục đích thực hiện hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng, Nhà nước. Tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn biến có chiều hướng phức tạp, trong đó nổi lên là tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, "tín dụng đen”, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán tài khoản ngân hàng... ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Nguyên nhân chủ yếu do: Sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ đặt ra nhiều thách thức mới đối với công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; một số cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành chức năng chưa thực sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức chưa thực sự sâu sắc, đầy đủ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; tiềm lực đảm bảo an ninh mạng, hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị bảo đảm an ninh mạng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi trong tình hình mới; chất lượng nguồn nhân lực về bảo đảm an toàn an ninh mạng chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu đề ra; công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, ngân hàng và các lĩnh vực liên quan còn sơ hở, thiếu sót, chưa theo kịp sự phát triển của khoa học và công nghệ; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị còn chưa chặt chẽ, kịp thời; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động Nhân dân tham gia bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chưa thực sự đồng bộ...

Trong thời gian tới, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, tình hình an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao có xu hướng diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng tới công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái yêu cầu:

1. Các cấp ủy, tổ chức Đảng

Phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phải luôn xác định công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, của các cấp, các ngành, trong đó lực lượng Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt. 

Đồng thời, cụ thể hóa, gắn trách nhiệm, giao nhiệm vụ trong các chương trình, kế hoạch công tác của từng cấp, từng ngành, từng địa phương nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng và đấu tranh, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; trọng tâm là Luật An ninh mạng; Luật An toàn thông tin và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng quốc gia; Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chương trình hành động số 199-CTr/TU ngày 25/01/2024 của Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tuân thủ đúng quy định của pháp luật; triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet và mạng xã hội; quy định rõ trách nhiệm của cấp uỷ và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chính quyền các cấp trong tổ chức triển khai và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn an ninh mạng, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng. 

Phát huy hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho mỗi cá nhân hiểu được lợi ích cũng như tác hại tiềm ẩn trên không gian mạng, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng tránh và khả năng tự xử lý tình huống khi bị tấn công trên không gian mạng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 35 các cấp với phương châm "Phòng ngừa từ sớm, từ xa”, gắn chặt giữa "xây” và "chống” trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên không gian mạng.

Thường xuyên đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và đề ra phương hướng trong thời gian tiếp theo đạt hiệu quả.

2. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, tin cậy. Huy động sự tham gia rộng rãi, tích cực, có hiệu quả của quần chúng nhân dân; tập trung xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân trên không gian mạng; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác bảo đảm an ninh mạng trong các cơ quan, tổ chức, trong đó, tập trung xây dựng, củng cố lực lượng chuyên trách hiện đại, chuyên nghiệp, chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, quan tâm bố trí kinh phí, đầu tư mua sắm các trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác bảo đảm an ninh mạng. Nghiên cứu, xây dựng chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác bảo đảm an ninh mạng. Bố trí kinh phí địa phương, đồng thời huy động sự đóng góp kinh phí của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhân dân cho công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Chú trọng công tác bảo vệ cơ sở hạ tầng, hệ thống thông tin, bảo vệ hệ thống cơ sở dữ liệu tại các cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng, nhất là công tác bảo đảm an ninh mạng phục vụ triển khai Đề án của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, phục vụ có hiệu quả cho quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với một số ngành, lĩnh vực trọng điểm như: công nghệ thông tin, viễn thông, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, ngân hàng... Quản lý chặt chẽ các hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động nắm chắc, đánh giá đúng tinh hình để dự báo chính xác các tình huống có thể xảy ra, nhất là trong điều kiện bùng nổ và nhiễu loạn thông tin trên các trang mạng xã hội; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ngành chức năng trong quản lý nhà nước về an ninh mạng. Nghiêm chỉnh chấp hành Bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng; cơ chế trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, đơn vị chủ quản hệ thống thông tin với các ban, ngành chức năng, doanh nghiệp an ninh mạng. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, đưa tin thất thiệt, gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, xã hội.


3. Đảng ủy Công an tỉnh

Tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tích cực tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các biện pháp xử lý các tình huống, các vấn đề nhạy cảm, phức tạp một cách phù hợp, kịp thời, hiệu quả, nhất là đối với các vấn đề an ninh phi truyền thống, không để phát sinh "điểm nóng”; bảo đảm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả các giải pháp về bảo đảm an ninh mạng, ngăn chặn hoạt động tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng.

Tham gia đánh giá, thẩm định về an ninh, trật tự đối với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh. Tích cực nghiên cứu, đánh giá, phân tích, dự báo xu hướng trong thực hiện công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; tham mưu và khai thác tối đa các tiềm lực nhằm bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và các ứng dụng dịch vụ mạng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác.

Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, gắn với xây dựng lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đến năm 2025 tiến thẳng lên hiện đại theo tinh thần tại Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 93-NQ/TU ngày 20/10/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường lực lượng tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao, tích cực tố giác tội phạm; kịp thời tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, xác minh; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng; qua đó, làm tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Tích cực tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các ban, sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Chỉ thị này, trong đó, nghiên cứu tham mưu kiểm tra an ninh thông tin các thiết bị điện tử, phòng làm việc, phòng họp của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành có chứa đựng thông tin bí mật nhà nước theo quy định. Nghiên cứu, xây dựng Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan định kỳ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

4. Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh

Phổi hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết các vụ án về tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, đảm bảo nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Xem xét, lựa chọn một số vụ án về nhóm tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao để đưa ra xét xử lưu động trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa, răn đe, giáo dục chung trong xã hội.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao với nhiều hình thức, nội dung phong phú, hiệu quả nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và nhân dân, góp phần hạn chế tội phạm sử dụng công nghệ cao. 

Tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phát triển và bảo vệ nền văn hóa Việt Nam trên không gian mạng, từng bước hình thành "văn hóa ứng xử” của người dân trên không gian mạng. 

Phát huy vai trò của báo cáo viên, tuyên truyền viên, lực lượng cốt cán trong việc tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống và tham gia bình luận, đấu tranh phản bác đối với các thông tin sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên không gian mạng; tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn và hậu quả của tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Tăng cường quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, nhất là trang thông tin điện tử, báo điện tử theo quy định của pháp luật; kịp thời định hướng tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về các sự kiện phức tạp, nhạy cảm, nhất là các sự kiện được dư luận quan tâm; tích cực tham gia vào việc phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao; kịp thời biểu dương những tấm gương tích cực, có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; phê phán, lên án những hành vi tiêu cực, vô cảm trong công tác này.

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Phát huy hiệu quả vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nâng cao tinh thần cảnh giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc đấu tranh làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình”, nhất là trong công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn; xây dựng mô hình hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và tuyên truyền về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nói riêng.

Căn cứ nội dung Chỉ thị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.


Tags Yên Bái chỉ thị tăng cường an ninh mạng tội phạm công nghệ cao chính quyền số kinh tế số xã hội số

Các tin khác
Đại tá Nguyễn Đức Tăng, Ủy viên Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng trao giấy khen của Tổng cục và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy Z183.

Nhà máy Z183 vừa tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024. Sự kiện tổ chức đúng dịp diễn ra các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và không khí thi đua sôi nổi của cán bộ, công nhân viên, người lao động Nhà máy phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu 2024.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (Ảnh: QH)

Trong tuần làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 7 (từ 27 - 31/5), Quốc hội thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự.

Ngày 25/5, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Yên Bái (lớp 2) tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức. Yên Bái cũng là địa phương đầu tiên phối hợp với Tập đoàn tổ chức lớp bồi dưỡng hình thức này.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, chủ trì thảo luận tổ.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị xem xét thêm để có thể điều chỉnh chủ trương đầu tư liên quan đến hộ cận nghèo sẽ là đối tượng thụ hưởng của Dự án 1 hay điều chỉnh nội dung để đưa trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên là đối tượng thụ hưởng của tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục